Pravidla a etický kodex Ceny Via Bona 2018

 

Nadace Via chce Cenou Via Bona každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti. V roce 2018 bude tato cena udělena v pěti následujících kategoriích: Srdcař, Mladý srdcař, Mecenáš, Dobrá firma a Závěť pomáhá. O výsledcích bude rozhodovat veřejnost svým hlasováním, a příběh s největším počtem hlasů získá navíc Cenu veřejnosti.

Na Cenu Via Bona mohou být nominovány fyzické osoby a firmy podle charakteristik příslušné kategorie a dle tohoto rozdělení:

  • Srdcař/i, Mladý/í srdcař/i – jednotlivci, skupiny, kolektivy
  • Mecenáš/i – jednotlivci, páry
  • Dobrá firma – kolektiv, majitelé firmy
  • Závěť pomáhá – jednotlivci

Specifika pro kategorii Dobrá firma: Velikost nominované organizace je omezena maximálním počtem 250 zaměstnanců, důraz je kladen na regionální dosah příběhu. Nominované nemohou být pobočky větších společností. Nominujícími v této kategorii nemohou být PR agentury; firmy rovněž nemohou nominovat samy sebe. Nemohou být nominovány neziskové organizace, sociální podniky, příspěvkové organizace, apod.

Nominace mohou být zařazeny vždy jen do jedné z kategorií ceny.

Partneři a patroni Ceny Via Bona nemohou být v daném ročníku nominováni.

Hodnoticí komisi tvoří nezávislá skupina porotců složená ze zástupců firem, odborné veřejnosti, novinářů a neziskových organizací. Každý člen komise jedná zodpovědně, transparentně a nestranně v rámci veřejného zájmu.

Nadace Via se zavazuje, že od laureátů Ceny Via Bona nepřijme žádný dar po dobu jednoho kalendářního roku. Výjimkou je situace, kdy laureát je již stávajícím dárcem Nadace Via.

Nominovaný musí souhlasit se zasláním nominace a s pravidly ceny.

Nominující se zavazuje, že všechny jím/jí uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

Nominovaný a nominující, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, vyslovují svůj souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem zpracování a ověření zaslané nominace.

Nadace Via si vyhrazuje právo sama nominovat příběhy. Nadace Via si rovněž vyhrazuje právo vyřadit nominace, které budou v rozporu s pravidly Ceny Via Bona nebo budou směřovat k potlačení lidských práv a svobod či podněcování netolerance a nenávisti vůči jakékoli osobě či skupině osob.