Pravidla a etický kodex

Ceny Via Bona 2019

 

V roce 2019 bude Cena Via Bona udělena v těchto kategoriích: Srdcař, Mladý srdcař, Dobrá firma a Dárcovská výzva. O výsledcích bude rozhodovat veřejnost svým hlasováním v průběhu jara 2019 na stránce cenaviabona.cz. Tématem letošního ročníku jsou „Dobrá sousedství“ a bude k němu přihlíženo při výběru finalistů. Příběh, který nejvíce naplní kritéria dobrého sousedství, oceníme čestným uznáním.

Na Cenu Via Bona mohou být nominovány fyzické osoby a firmy v ČR podle charakteristik příslušné kategorie a dle tohoto rozdělení:

Srdcař, Mladý srdcař, Dárcovská výzva – jednotlivci, skupiny, kolektivy

Dobrá firma – majitelé firem, kolektivy

Nominace mohou být zařazeny vždy jen do jedné z kategorií ceny. Nadace Via si vyhrazuje právo přesunout nominaci do více vhodné kategorie, pokud to bude příhodné.

Nominující se zavazuje, že všechny jím/jí uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

Nominující se zavazuje informovat nominované o tom, že jejich příběh může být komunikován v médiích.

Nominovaný/á musí souhlasit se zasláním nominace a s pravidly ceny.

Specifika pro kategorie Srdcař, Mladý srdcař, Dárcovská výzva:

Do těchto kategorií není možné nominovat sám/samu sebe. V případě jednotlivců, spolků, projektů i NNO se musí jednat o činnosti, které jsou realizovány ve volném čase, bez nároku na mzdu.

Specifika pro kategorii Dobrá firma: Velikost nominované organizace je omezena maximálním počtem 250 zaměstnanců, důraz je kladen na regionální dosah příběhu. Nominované nemohou být pobočky větších společností. Nominujícími v této kategorii nemohou být PR agentury; firmy rovněž nemohou nominovat samy sebe. Do kategorie Dobrá firma nemohou být nominovány neziskové organizace, sociální podniky, příspěvkové organizace, apod.

Ostatní ustanovení:

Partneři a patroni Ceny Via Bona nemohou být v daném ročníku nominováni.

Hodnoticí komisi tvoří nezávislá skupina porotců složená ze zástupců firem, odborné veřejnosti, novinářů a neziskových organizací. Každý člen komise jedná zodpovědně, transparentně a nestranně v rámci veřejného zájmu.

Nadace Via se zavazuje, že od laureátů Ceny Via Bona nepřijme žádný dar po dobu jednoho kalendářního roku. Výjimkou je situace, kdy laureát je dárcem Nadace Via již z předchozích let.

Nadace Via si vyhrazuje právo sama nominovat příběhy a podílet se na procesu hodnocení. Nadace Via si rovněž vyhrazuje právo vyřadit nominace, které budou v rozporu s pravidly Ceny Via Bona nebo budou směřovat k potlačení lidských práv a svobod či podněcování netolerance a nenávisti vůči jakékoli osobě či skupině osob. 

GDPR:

Nominovaný a nominující, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, vyslovují svůj souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem zpracování a ověření zaslané nominace. Poskytne-li subjekt údajů správci v souvislosti s nominací či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů správci a s jejich následným zpracováním správcem pro stanovené účely. Na výzvu správce je pak subjekt údajů, který poskytl správci osobní údaje třetích osob, povinen doložit získání souhlasu od těchto třetích osob.