Živá komunita

Nadace Via podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé zajímali o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů a přispívali k soběstačnosti místních společenství. Naším cílem je ŽIVÁ KOMUNITA.

VIDEO: Projekt Moje město, moje místo se snaží najít potenciál městských čtvrtí Mostu, probudit v jeho obyvatelích zájem o místo jejich domova a posílit identifikaci obyvatel s městem jako takovým. Pozitivními příklady se snaží motivovat obyvatele k vlastní aktivitě.

O CO JDE V ŽIVÉ KOMUNITĚ
Hledáme a podporujeme všechny, kdo chtějí zlepšit život ve svém sousedství, něco dohromady tvořit a prostřednictvím společných zážitků upevnit mezilidské vztahy. Stejně tak hledáme a podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva. Pokud víte jak na to, ale chybí vám prostředky, zkušenosti či dovednosti, pomůžeme vám.
Podpoříme vás finančně, nabídneme vám odborné semináře, konzultace a možnost setkat se s těmi, kdo řeší podobné věci jako vy. Budeme vašimi průvodci po celou dobu trvání vašeho projektu.
JAKÉ PROJEKTY PODPORUJEME?
 • vše, co přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posiluje jejich soběstačnost a zvyšuje kvalitu veřejného prostoru
 • zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách
CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM?
 • peněžní příspěvek ve formě grantu
 • zřízení dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz a bonusový finanční příspěvek
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů – více na Via Akademie
KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT
 • skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují
 • neziskové organizace založené na dobrovolnické práci
CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?
 • zkonzultovat s námi váš záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku
 • po konzultaci a schválení záměru z naší strany vyplnit a odeslat přihlášku do programu, kterou od nás dostanete
 • počkat, až se vám nejpozději do 6 týdnů ozveme s výsledkem jednání hodnotící komise
Nabízíme 3 základní typy podpory. Po vyplnění vstupního dotazníku se během konzultací společně domluvíme, jaký způsob podpory je pro váš záměr nejvhodnější.
vSTUPNÍ DOTAZNÍK dO PROGRAMU

Pro více informací o jednotlivých typech podpory rozklikněte jedno z koleček níže.

Pokud při konzultaci vašeho vstupního dotazníku společně zjistíme, že je pro vás nejvhodnější komunitní grant, nabídneme vám:
 • finanční podporu až 100 000 Kč na sousedské aktivity
 • finanční podporu až 100 000 Kč na sousedské aktivity
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
 • průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
Komunitním grantem může být podpořen například tento typ aktivit:
 • sousedská setkávání a komunitní dílny
 • sousedská setkávání a komunitní dílny
 • oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky
 • dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
 • vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 • úprava zanedbaných míst, společná proměna parků, výsadba stromů, alejí apod.
 • obnova drobných památek, mapování místní historie a oživování tradic (za účelem setkávání) a další
Jaké projekty nepodporujeme?
 • .
 • zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje)
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených komunitním grantem:
 1. Základní parametry projektu
  • .
  • realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedské komunitě
  • projekt je určen pro různé cílové skupiny
  • projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
 2. Obsahová stránka projektu
  • .
  • v projektu je jasně popsáno, čeho a jakými prostředky chtějí realizátoři výsledku dosáhnout
  • z popisu projektu plyne jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě
  • projekt má potenciál na pozitivní dopad v komunitě
 3. Finanční stránka projektu
  • .
  • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit
  • rozpočet projektu je realistický, přiměřený a hospodárný
 4. Celkový dojem
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
Náhled otázek přihlášky ke stažení.
Pokud při konzultaci vašeho vstupního dotazníku společně zjistíme, že je pro vás nejvhodnější rychlý grant, nabídneme vám:
 • finanční podporu až 40 000 Kč na obranu veřejného zájmu v komunitě
 • finanční podporu až 40 000 Kč na obranu veřejného zájmu v komunitě
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
 • služby tzv. Rychlé roty – dvoudenní návštěva konzultantů přímo na místě a pomoc s plánováním veřejné kampaně (tyto služby můžeme poskytnout max. čtyřem projektům ročně)
Rychlým grantem mohou být podpořeny např. tyto aktivity:
 • plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
 • plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
 • odborné posudky
 • poradenství a konzultace
 • petiční akce
 • organizace místních referend
 • právní služby
 • náklady spojené se soudními spory a další.
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených rychlým grantem:
 1. Základní parametry projektu
  • projekt zapojuje občany do řešení problému v místní komunitě
  • projekt sleduje veřejný zájem
  • projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
  • situace je naléhavá a realizace vhodně načasovaná
 2. Obsahová stránka projektu
  • .jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu a volba prostředků k jeho dosažení
  • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem
  • realistická šance na dosažení vytyčených cílů
  • trvalý dopad aktivit na prostředí a podmínky života dané komunity
 3. Finanční stránka
  • přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu
 4. Celkový dojem
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
Náhled otázek přihlášky ke stažení.
Speciální typ pomoci nabízíme zástupcům komunitních projektů, které získaly podporu Nadace Via v minulosti a nyní potřebují pomoci s udržitelností svého projektu. Grant je primárně určen na vzdělávání a nástroje rozvoje, až sekundárně na vaše aktivity.
Vybraným projektům poskytneme:
 • finanční podporu až 2 x 100 000 Kč (dva roky po sobě, o podpoře v 2. roce se rozhodne na základě splnění nastavených cílů projektu); průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • finanční podporu až 2 x 100 000 Kč (dva roky po sobě, o podpoře v 2. roce se rozhodne na základě splnění nastavených cílů projektu); průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených dlouhodobým grantem:
 1. Potenciál, že dlouhodobá podpora povede v dané komunitě k posílení:
  • spolupráce lidi a různorodých skupin na veřejném životu
  • komunikaci a důvěru mezi lidmi
  • soběstačnosti z místních zdrojů
  • udržitelnosti komunitních aktivit
 2. Potřeba řešení projektu v komunitě
 3. Smysluplnost současných aktivit – jejich výsledky a dopad na občanskou angažovanost
V roce 2019 jsme podpořili 13 projektů (oranžově),
v předchozích letech celkem 91 projektů (černě).
Pro detailnější náhled mapy na ní klikněte.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2019
Spokojené díly, z.s.: Zachraňme jih Kuřimi (Jihomoravský kraj)

Plánovaná výstavba „jižního obchvatu“ Kuřimi provázaného s budoucí dálnicí D43 by mohla ovlivnit hlukem a zplodinami životní prostředí místních obyvatel, především v lokalitě Díly za Sv. Janem. Spolek Spokojené Díly zastupuje obyvatele jižní části Kuřimi v příslušných řízeních a pořizuje alternativní dopravní studii, která poslouží jako podklad pro další jednání.

Živé Kornice, z.s.: Optimalizace trasy dálnice D35 v okolí Litomyšle (Pardubický kraj)

Spolek Živé Kornice se snaží ve spolupráci s odborníky upravit podobu dálnice D35 v okolí Litomyšle tak, aby měla co nejmenší negativní dopady na obyvatelstvo žijící v jejím okolí. Využívá přitom služby specializované advokátní kanceláře a nezávislých odborníků na hluk.

Krajina pro život, z.s.: Krajina pro život (Středočeský kraj)

Spolek Krajina pro život bojuje za zachování přírodního prostředí a orné půdy na pozemcích v okolí obce Průhonice. Momentálně je aktivní zejména v prostoru tzv. komerční zóny Čestlice jih, která bezprostředně sousedí s obytnou čtvrtí obce Průhonice a kde se připravuje zastavění téměř 40 hektarů dnes orné půdy.

Alternativa středočeské D3, z.s.: Podpora obcí dotčených záměrem středočeské dálnice D3 (Středočeský kraj)

Středočeský úsek dálnice D3, pokud by byl realizovaný, poškodí podle názoru řady místních obyvatel životní prostředí (hluk, emise, zábory, voda aj.) mnoha obcí a krajinu Posázaví, Neveklovska, Benešovska a Českého Meránu. Právě probíhají řízení o udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a blíží se řízení o umístění stavby. Spolek Alternativa středočeské D3 pořizuje expertní autorizované biologické průzkumy území dotčeného trasou plánované dálnice.

Markéta Ubíková: Nová RiviÉra (Moravskoslezský kraj)

Obyvatelé z jednoho sídliště Riviéra ve Frýdku-Místku budou společně plánovat budoucí využití a podobu vnitrobloku.

Levínek Olešnice z.s.: Komunitní prostor pro Levín (Královéhradecký kraj)

Spolek z Levína u Olešnice chce ve své obci zabít několik much jednou ranou. Probudit komunitní život, vytvořit bezpečné, kreativní a komunitní místo pro pobyt dětí, a současně v tom samém místě vytvořit prostor pro setkávání se sousedy, ale i k procházkám. K tomu všemu mají v úmyslu využít obecní louku, dvě ovocné aleje a borovicový háj.

Rekreační sporty Ráječko, z.s.: Ráječkovské divadlení (Jihomoravský kraj)

Parta místních lidí chce společně s dalšími obyvateli obce připravit a sehrát hudební veselohru Noc na Karlštejně. Společná několikaměsíční práce na inscenaci má zapojeným lidem všech věkových kategorií umožnit vzájemně se poznat a vytvořit představení, které položí základy pro budoucí aktivity s širším aktivním zapojením místních.PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2018
Střemcha 2018, z.s.: Cesta padlých Třemošnických hrdinů v 1.světové válce (Středočeský kraj)

Každá chalupa vysadí ovocný strom, čímž vznikne příležitost pravidelně se sejít u společného sběru plodů a zpracování (moštování, zakládání ovocných kvasů, výroba kompotů atd.)

Jaroslava Sedláková: Cesta strmilovské vody (Jihočeský kraj)

Pátrání po „vodních místech“ v obci, jejich mapování a úprava brigádami sousedů bydlících kolem studní jako místa setkávání, odpočinku a poučení.

DOMUS VITAE, z.ú.: Rozšíření aktivit komunitního centra Domeček (Hlavní město Praha)

Zapojování místních do dění, aby sami přicházeli s nápady a také se o plánované akce starali – všichni jsou pak mnohem spokojenější a jsou potřební, což je v dnešní době pocit, který chybí skoro každému.

Jana Grohmannová: Na naší zahrádce (Olomoucký kraj)

Před budovou místní fary vznikne bylinková relaxační zahrádka a tím i venkovní otevřený prostor pro sousedská setkávání a další činnosti.

Jana Zelinková: Adoptuj si svého seniora, Černošice (Středočeský kraj)

Propojování různých generací a to ne nutně spojení senior – mladý člověk, může jít o i kontakt mezi seniorem a mladším seniorem. Pár pak spolu pravidelně tráví čas – povídáním, procházkou, či krátkým výletem.

Marcela Malíková: Projděme se a poznejme se (Jihomoravský kraj)

Vycházkový okruh jako místo pro vzájemné setkávání, jehož součástí bude i alej, do které si lidé vysadí svůj strom rodiny, o který budou chodit pečovat.

Marcela Malíková: Projděme se a poznejme se (Jihomoravský kraj)

Vycházkový okruh jako místo pro vzájemné setkávání, jehož součástí bude i alej, do které si lidé vysadí svůj strom rodiny, o který budou chodit pečovat.

OLOMOUCKÁ DÍLNA, z. s.: Sousedská výpomoc Olomouc (Olomoucký kraj)

Pro všechny z Olomouce, kteří se nebojí tvořit, ale doposud neměli prostor ani nářadí.

Hlízovský unikátní spolek: Proměna opuštěné louky v místo setkávání (Středočeský kraj)

Oživení prostoru louky vysazením dvou lip svobody, umístěním kříže, informační tabule a posezením pro odpočinek.

P.A.K.O., Příležitostná Asociace Kulturního Obrození, z.s.: Otoč knihu (Olomoucký kraj)

Vznik sítě knihovniček k vzájemné výměně knih, happeningy na podporu čtenářské gramotnosti, autorská čtení, čtenářské kluby, knižní a řemeslné trhy, workshopy, výstavy a projekce, hudební večery.

Pavel Konečný: Čtvero ročních setkání v obecním sadu (Jihomoravský kraj)

Oživení obecního sadu skrz oslavy Velikonoc, otloukání píšťaliček, instalace ptačích budek, spaní v sadu, pozorování Perseid, soutěže v kosení kosou, poznávání dřevin a hornin s místními odborníky. Na podzim pak přijdou slavnosti jablek spojené s moštováním.

Educante, z.s.: Kyjovský šufánek (Jihomoravský kraj)

Předávání tradičních receptů a postupů přípravy regionálních jídel skrz kurzy vaření a velkou sousedskou gastro akci pro všechny generace.

Přátelé Podkozí, z. s.: Máme rádi Podkozí: impuls pro přátelštější sousedské vztahy (Středočeský kraj)

Přestěhování osadního hřiště na místo, kde jeho provoz nebude rušit okolí a kde vznikne ohniště pro svobodné ohně.

Lukáš Vraný: Sousedská klubovna ožívá (Hlavní město Praha)

První sousedská klubovna v lokalitě Jižního města v Praze čelící dosavadní anonymitě sídlištního života.

Dobrá společnost, zapsaný spolek: Zastávka194 (Vysočina)

Přetvoření památkově chráněného domu přímo na hlavním chotěbořském náměstí v prostor setkávání včetně kavárny.

spolek Zlínský Zvěřinec: Zlínský Zvěřinec (Jihomoravský kraj)

Tvorba fungující kulturně-sociální platformy, která bude využívána jako centrum pro setkávání, vzdělávání i uměleckou seberealizaci obyvatel zlínského kraje.

Skřivaň z.s.: Člověk v místě, místo v člověku (Středočeský kraj)

Oprava a údržba kostela, aby se tak po většinu roku nepřístupné místo otevřelo pro setkávání.

Lukáš Grochal: Bedřiška společně (Moravskoslezský kraj)

Osada s nálepkou problémové lokality čelí nejistému osudu utužováním sousedských vztahů.

Veronika Jašíková: Setkávání u lisu (Královehradecký kraj)

Grafický lis jako nositel nové dynamiky společné činnosti a kultuře v obci – tvořit se bude nejen v ateliéru, ale i mimo něj!

Petr Musil: Neseď doma, přijď na náves! (Středočeský kraj)

Vybudování venkovního přístřešku na návsi, který by měl sloužit jako místo setkávání sousedské komunity.

Dobro-volně, z.s.: Sousedská zahrada u Domu s chráněnými byty ve Štětí (Ústecký kraj)

Vysázení levandulového pole, zvýšených záhonů a smyslové cesty dát zcela nový ráz místní lokalitě a příležitost k setkávání lidem všech generací.

Richard Štěpánek: Všichni zpět do ulic Jihomoravský kraj)

Vybudování parku, kde se budou konat pravidelné sportovní, kulturní a vzdělávací akce pro lidi všeho věku a skupin, a vytvoří se tak prostor k tomu, aby se občané obce pravidelně setkávali a aktivně se podíleli na dalším rozvoji místa.

Spolek ARTO.TO: Závory se zvedají, dobrý soused je víc než vzdálený přítel (Středočeský kraj)

Bývalý průmyslový Areál Šroubáren nabízí kvalitní zázemí pro komunitní akce: kino, festivaly, dílny atd. Jde o jedinečnou příležitost navázat na rozpadající se průmyslové dědictví města a dát mu nový kulturně společenský a komunitní rozměr, rezonující s potřebami dnešní doby.

Mladiinfo ČR, z. s.: Knihovna věcí v Brně (Jihomoravský kraj)

Brněnská knihovna věcí – prostor určený pro sdílení předmětů mezi členy komunity a pořádání akcí zaměřených na podporu komunitní sounáležitosti.

Sdružení přátel Těšínska, z.s.: Coworkingové centrum Český Těšín (Moravskoslezský kraj)

Coworkingové centrum pro tvořivé a aktivní lidi, kteří potřebují levné a kvalitní zázemí pro své aktivity a činnost. Místo pro všechny: drobné podnikatele, neziskovky, studenty, maminky na mateřské, nezaměstnané, seniory.

Ženský spolek, z. s.: Bydlím o sto šest (Ústecký kraj)

Nastartování změn, které povedou k vzájemnému setkávání a poznávání obyvatel v bezpečném veřejném prostoru.

Miroslava Špačková: Bežerovice – ohnisko pozitivní nákazy (Jihočeský kraj)

Snaha obyvatel udržet svou obec Bežerovice živou, tak aby inspirovala ostatní v okolí a pokračovala ve své historii která sahá až do roku 1411. Místní chtějí být komunitou otevřenou a aktivní. Chtějí, aby si lidé z okolí byli blíž.

Zvěř, z.s.: Zajištění udržitelnosti rozvoje kulturního a komunitního prostoru Karnola (Olomoucký kraj)

Spojování obyvatel Hranic a okolí, jež mají zájem o kulturu, umění a veřejný život pomocí rekonstruované fabriky Karnola.

P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú.: Recyklošití a Sousedská dílna (Středočeský kraj)

Příležitost pro rozšíření komunity známých, utužení vztahů při proměně materiálu, který už neslouží svému původnímu účelu na něco jiného, užitečného.

Dívčí hrady dohromady, z.s.: Sousedská setkávání (Hlavní město Praha)

Podpora rozumného rozvoje městské lokality, vytvoření kvalitního a hodnotného veřejného prostoru pro setkávání lidí všech věkových kategorií, vdechnutí parku nový život a zohledňování přírodních materiálů a charakteru místa.

Sudetikus, z. s.: Park žije! (Olomoucký kraj)

Iniciace diskuze mezi občany, vedením města, městskými organizacemi, školami, neziskovými organizacemi a odbornou veřejností o možnostech využití krásného, avšak zanedbaného parku, v němž přes 20 let chátrá objekt letního divadla.

Pavlína Svobodová: Jinčí čin (Královehradecký kraj)

Třetí ročník festivalu s tématem panelových sídlišť, na kterých také bude festival probíhat. Součástí je nohejbalový turnaj, bleší trh, vznik značeného procházkového okruhu po zajímavých místech sídliště a noviny složené z příběhů místních obyvatel.

Vladislav Kos: Spolu v Srbech (Plzeňský kraj)

Aktivace místních lidí, aby projevovali větší zájem o dění v obci a také se ho aktivně účastnili. Setkání rodáků a přátel obce, mezigenerační kontakty i setkávání obyvatel sousedních obcí.

Slovácko sa učí, z.s.: Společně nově v Hostějově (Zlínský kraj)

Společné vybudování svobodné komunitní školy, zázemí pro společné setkávání a společné aktivity, při kterých se budou setkávat všechny generace občanů, a to z řad starousedlíků a rodičů s dětmi.

Asociace jihočeských rodin z.s.: Královská zahrada (Jihočeský kraj)

Budování komunitní zahrady, kde bude možnost společně pěstovat a sklízet úrodu, pořádat zahradní slavnosti, divadelní představení apod. Propojení dětí ze zahrady s dospěláky, kteří by se s nim i těžko někde potkali, se seniory, kteří již na pískoviště nechodí. 

Hostivice město, z.s.: Rozmarné Břve (Středočeský kraj)

Oživení areálu prvorepublikové plovárny k procházkám, trávení volného času na dece, pikniku, na lodičce. Do budoucna molo, posezení, rozhledna, prvky lanového centra apod. pro občany všeho věku k trávení volného času.

Památník Hartmanice: Oživlá zahrada (Plzeňský kraj)

Rekultivace zanedbané zahrady náležící k synagoze k vytvoření místa setkávání, ale i společné údržby. V plánu jsou bylinkové proutěné záhony, trvalkové záhony, relaxační místo v proutěném domečku, kamenné stoly s lavicemi. Záhony budou vytvořeny z odkopků rostlin z místních zahrádek.

Los Vesinos, z.s.: Knihovna jako komunitní centrum (Olomoucký kraj)

Zatraktivnění a oživení prostor knihovny v místní hasičárně: vylepšením v moderním stylu švédských knihoven za pomocí místních občanů a zdrojů, komunitními akcemi s pomocí místních dobrovolníků a expertů z regionu a vydáním publikace o historii místa.

Radka Nepustilová: Koloběh života aneb síla vzájemné pomoci (Pardubický kraj)

Budování komunity lidí, kteří se budou více setkávat, zajímat se o akutní potřeby svého okolí a budou aktivně pomáhat s realizací aktivit kolem zakládaného nadačního fondu s cílem zajistit finanční prostředky a reálnou fyzickou pomoc lidem z téhož města a okolních obcí, kteří se ne svým přičiněním dostanou do nenadálé tíživé životní situace (např. požár domu, úmrtí živitele rodiny, atd.). V takových situacích by měli být připraveni hlavně sousedé a spoluobčané v místě pomoci.

P.R.O., z.s., podpora rozvoje osobnosti: Babeta ožívá (Královéhradecký kraj)

Zlepšení prostor budovy zvané Babeta a jejího okolí, aby mohla poskytnout dostatečné zázemí pro podporu obyvatel v aktivním trávení volného času.

Martin Opatrný: Kulturní centrum Falcon (Plzeňský kraj)

Kulturní centrum pro Klatovy: pravidelné kvalitní akce, možnost seberealizace, propojování generací. Zkrátka místo, které bude svým fungováním na Klatovsku dále pomáhat.

Ivo Farský: Hořejší Vrchlabí žije! (Královehradecký kraj)

Přeměna část města z „noclehárny a periférie“ na místo, na které jsou místní obyvatelé hrdí, a to formou přednášek, exkurzí, setkávání a společných akcí.

Dita Měkotová: Cestou ke spolupráci (Jihočeský kraj)

Budování cesty mezi bývalou sudetskou vesnicí Hodonice a Desky.

Nadační fond Květnický mlýn: Galerie Květnický mlýn (Středočeský kraj)

Galerie v opraveném mlýně mlýn jako prostor pro setkávání lidí různých povah, zaměření, nadání.

Pavlína Hořejšová: Společná střecha, společný dvůr (Hlavní město Praha)

Dvoreček rohového domu z velké části vybetonovaný, nicméně v úzkém pruhu zeleně roste strom, kvetou růže a vůbec vše roste a bují, nejen kytky, ale i sousedské vztahy.

Dominika Duchková: Komunitní zahrada Gaia (Plzeňský kraj)

Komunitní zahrada na farní zahradě otevřená pro všechny místní. Místo, kde mohou lidé pěstovat ovoce, zeleninu, bylinky, ale též jako místo setkávání a prostor pro konání nejrůznějších veřejných akcí.

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně z.s.: Ať žije Tetín! (Středočeský kraj)

Obnova historické a duchovní tradice spojené s Tetínem a ruku v ruce vytvoření příležitosti k setkávání nejen místních obyvatel, ale i okolních obcí.

Spolek sousedů: Bio Bezdíkov (Středočeský kraj)

Komunitní sousedské kino a zároveň prostor pro setkávání a spolupráci sousedů všech generací.


PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2017
Komunitní centrum Záryby, z.s.: Živá náves Záryby (Středočeský kraj)
TJ Sokol Vítovice, z.s.: Sokolák (Jihomoravský kraj)
Irena Hellerová: Šatník naší babičky (Ústecký kraj)
Naše Pitkovice, z. s.: Sejdeme se v parku (Hlavní město Praha)
Petrklíč, z. s.: Lesní dílny a komunitní zahrada (Jihomoravský kraj)
Ski klub Hranice, spolek: Cesta z města (Olomoucký kraj)
Kateřina Trčková: Moje město, moje místo (Ústecký kraj)
Lucie Asenová: Nové město v truhlíku (Hlavní město Praha)
Starokolínský okrašlovací spolek: Hledá se Masaryk. Příběh busty ze Starého Kolína (Středočeský kraj)
ZO ČSOP Alter meles: Přílezy: Odstraňme letargii v Sudetech (Karlovarský kraj)
SHM Klub Neveklov, z.s.: Bude v Neveklově Komunitní centrum? (Středočeský kraj)
spolek „ZACHRAŇME VRBICI“: Obnova kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbici v komunitní centrum – II. etapa (Středočeský kraj)
Renáta Molová: Starobohnický kalendář (Hlavní město Praha)
Ústav školství z. ú.: Komunitní Centrum Skalní (Olomoucký kraj)
Library of Things, z.s: LOT pro Hybernskou a okolí (Hlavní město Praha)
Miroslav Beran: Valdštejn 440 (Pardubický kraj)
Michaela Krpálková: Pletená stezka (Vysočina)
NaŽďár, z.s.: Místo, kde žiji (Královehradecký kraj)
Spolek Dobro-vize: Alej k lipám (Moravskoslezský kraj)
Zažít SPOLU, z.s.: Zastávka i pro knihy (Hlavní město Praha)
Žijeme pro Hradiště z.s.: Relaxační zahrada na návrší (Středočeský kraj)
Božena Urbanová: Veselé dozrávání (Jihomoravský kraj)
Prostor Prostějov, z.s.: Workshopový cyklus participativního plánování a přednášek věnovaný architektuře a veřejnému prostoru (Olomoucký kraj)
Hana Brdková: Sousedská zahrada (Jihočeský kraj)
Tereza Smetanová: Živý Gorkáč (Jihomoravský kraj)
Sedlec žije z.s.: Revitalizace sedlecké třešňovky (Plzeňský kraj)
Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, spolek: Buďánka – ostrov ve městě (Hlavní město Praha)
Hobbylab, z.s.: Zahrada Orlovny – místo pro komunitní akce (Jihomoravský kraj)
SAYFY z.s.: Živé Teplice (Ústecký kraj)
Lucie Kazdová: Kalendář pro Zdiby (Středočeský kraj)
Spolek stezka Češov – Vysoké Veselí: Regionální slavnosti ve Velešicích (Královéhradecký kraj)
BeCulture z.s.: BeCulture (Hlavní město Praha)
Collaborative Collective, z.s.: COLridor (Hlavní město Praha)
NUUK, z. s.: NUUK sauna a osvěžovna (Královéhradecký kraj)
Robert Kufa: Revitalizace vnitrobloku Baranova Sudoměřská (Hlavní město Praha)
Zuzana Brychtová Horecká: Obývák vesnice (Středočeský kraj)
ArtproProstor, z. s.: Blešák z půdy (Liberecký kraj)
Nesedím, sousedím z. s.: Nesedím, sousedím (Hlavní město Praha)
Magdaléna Beníčková: Na vlně (Zlínský)
Šumperský okrašlovací spolek: Žijeme spolu (Olomoucký kraj)
Kristýna Mlýnková: TaTrhy (Tady Trhy) (Liberecký kraj)
Maria Cavina: Samoobslužná úschovna – půjčovna loděk pro Černošice (Středočeský kraj)
Zuzana Škyříková: Naživo! (Jihomoravský kraj)
Sdružení přátel Těšínska,z.s.: Festival v ulici (Moravskoslezský kraj)
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně najdete zde. Pokud ani tam nenaleznete ty správné informace, ozvěte se nám na zivakomunita@nadacevia.cz

Michaela Rázgová

programová manažerka

michaela.razgova@nadacevia.cz

  777 351 826

Adéla Jungová

realizátorka programu

  adela.jungova@nadacevia.cz

  773 122 822

Vladimír Mikeš

realizátor programu

  vladimir.mikes@nadacevia.cz

  732 983 118

Helena Masníková

realizátorka programu

  helena.masnikova@nadacevia.cz

  739 648 679

Můžete se hlásit!

Uzávěrka přihlášek je průběžná a program je otevřený do vyčerpání financí k rozdělení, momentálně je k dispozici 1 253 400 Kč.

JAK SE PŘIHLÁSIT:
 1. Přečtete si sekci O programu.
 2. Vyplňte vstupní dotazník (již s konkrétním projektem).
 3. Co nejdříve se vám ozveme, zda projekt splňuje základní parametry programu a pobavíme se, jaký způsob podpory je pro váš záměr nejvhodnější.
 4. Po úspěšné konzultaci vám pošleme odkaz na přihlášku, kterou nám vyplníte a on-line odešlete.
 5. Po průběžném zasedání hodnotící komise vás obeznámíme s výsledky (nejpozději 6 týdnů od podání přihlášky).
vstupní dotazník vyplňte zde
CO OBNÁŠÍ ÚČAST V PROGRAMU
 • podepíšeme s vámi grantovou smlouvu a zašleme grant na váš účet
 • nabídneme vám možnost vzdělávacích seminářů (například na téma fundraising) a konzultací s experty
 • pozveme vás na síťovací setkání s námi a dalšími podpořenými v Praze
 • můžete s naší pomocí založit dárcovskou výzvu na Darujme.cz, jejíž výtěžek Vám zdvojnásobíme až do 20 000 Kč
 • budeme rádi za průběžné pozvánky na vaše akce; pokud čas a povinnosti dovolí, rádi vás navštívíme
 • na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu vašeho projektu včetně vyúčtování grantu
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery?
Ne. Nejdříve musíte vyplnit vstupní dotazník. Následně se vám ozveme, zda projekt splňuje parametry programu a pobavíme se, jaká podpora by pro vás byla nejlepší. Bez této konzultace není možné zaslat přihlášku do programu.
Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky?
Uzávěrka je průběžná, tzn. přihlášky lze podávat do té doby, než se vyčerpá roční rozpočet programu Živá komunita. Na stránce programu najdete informaci o aktuálně zbývající částce.
Kolikrát mohu být v programu podpořen/a?
Vy i váš projekt může být podpořen opakovaně, ale z přihlášky musí být zřejmý rozvoj váš i vašich aktivit. Cílem programu je naučit samostatnosti a nezávislosti na finanční podpoře zvenčí. Nepodpoříme tedy někoho žádajícího znovu o grant bez viditelných výsledků předchozího projektu.
Kolikrát se do programu Živá komunita mohu hlásit?
Přihlášku do programu můžete podávat opakovaně, vždy však až v momentě, kdy máte uzavřený předchozí grant od Nadace Via. Pokud vás ale hodnotící komise z nějakých důvodů nepodpořila, těžko vás se stejnou přihláškou podpoří příště. Když na doporučení komise přihlášku přepracujete, je opětovné podání na místě.
Můžu dostat menší grant, než o jaký jsem žádal/a?
Ano. Hodnotící komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování projektu, pokud některé položky považuje za neodůvodněné. Je pak na vás, zda projekt se zkráceným rozpočtem budete chtít realizovat a podepíšete grantovou smlouvu.
Kdo může být majitelem dotčeného objektu/pozemku, kterého se týká projekt?
Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce (žadatel musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu) nebo žádající neziskové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje).
Můžu dát celý rozpočet grantu na rekonstrukci či vybavení?
Přihlášky posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Platí ale, že celý grant by neměl jít na nákup vybavení či náklady spojené s rekonstrukcí (stavební materiál, služby řemeslníků atd.). Vždy je dobré projekt naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit široká komunita a spolupodílet se tak na budování dobrovolnickými brigádami.
Od kdy do kdy si můžu z grantu proplácet náklady na projekt?
Proplácet lze náklady vzniklé pouze v tzv. realizačním období. Začátek realizačního období může začínat v den podání přihlášky, ale i později. Realizační období musí být ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode dne jeho začátku. Po skončení realizačního období již nelze z grantu proplácet vzniklé náklady na váš projekt, který samozřejmě může (a doufáme, že bude) běžet dále.
Které setkání a semináře jsou povinné? Co když se nemohu zúčastnit?
Účast na setkání a vzdělávacích seminářích je nepovinná. Vy sami si určujete, zda jsou pro vás přínosné. Nicméně podstatou programu Živá komunita není pouze finanční podpora, ale vzdělávání a vzájemné propojení s dalšími aktivními lidmi, neboť to vnímáme jako důležitou součást procesu a celkového rozvoje a udržitelnosti vašeho projektu. Proto budeme rádi, když se jich budete účastnit.
Vzdělávací semináře a služby expertů a si musím zaplatit?
Ne. Vzdělávání je součást podpory. Každý projekt může absolvovat libovolný počet seminářů a až 10 hodin bezplatných konzultací s expertem na téma, které si zvolí.
Je povinné spolufinancování projektu?
Ne. Spolufinancování není povinné, je možné žádat až o 100 % celkových nákladů. Nicméně je vždy vhodné zajistit podporu projektu i z místních zdrojů. K jejich využití přihlíží i hodnotící komise.
Co je to fundraising a jak souvisí s programem Živá komunita?
Fundraising je způsob získávání financí (formou darů od lidí či firem, výtěžků z benefičních akcí či z prodeje vlastních produktů). Prostřednictvím fundraisingových seminářů a konzultací s experty se můžete naučit, jak oslovovat místní podnikatele a jejich firmy, získat služby a materiál zdarma a tím zajistit finanční udržitelnost vašich projektů bez závislosti na grantové podpoře. Všem projektům v rámci programu Živá komunita nabízíme založení dárcovské kampaně prostřednictvím portálu Darujme.cz. Její pomocí můžete motivovat lokální dárce – firmy i jednotlivce, aby vám zaslali finanční dar na podporu vašich aktivit. Peníze, které tímto způsobem získáte, zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Tuto kampaň lze založit kdykoliv během realizace projektu, nejpozději však měsíc před jeho koncem. V den ukončení projektu bude uzavřena i kampaň. Tímto je možné získat další finance na projekt, s kterými lze naložit dle libosti (tzn. nevyúčtováte nám jejich použití). Veškeré aktivity spojené s fundrasingem (konzultace, benefice, oslovování firem) jsou dobrovolné, každopádně budeme rádi, když je do vašeho projektu zahrnete.
Proč musím fundraisovat jen přes Darujme.cz?
Darujme.cz je on-line fundraisingový portál, který jsme v nadaci vyvinuli pro neziskové organizace. V rámci programu Živá komunita budeme administrátory vaší kampaně a vy se nebudete muset o nic technického starat. Navíc od vás nebudeme potřebovat žádné potvrzení o získání darů. Jakmile kampaň ukončíme, vyplatíme vám vaši získanou částku + její zdvojnásobení až do výše 20 000 Kč formou grantu. Pro vás i pro nás je tento systém nejjednodušší.
Můžeme si fundraisingovou kampaň založit i mimo program Živá komunita?
Na Darujme.cz si může dárcovskou kampaň založit jen nezisková organizace, která splňuje podmínky programu Darujme.cz. Zdvojnásobení vybrané částky až do výše 20 000 Kč poskytujeme pouze v rámci programu Živá komunita a to jak organizacím, tak neformálním skupinám.
ODKAZY
55 % české populace je občansky pasivní. V průměru jen 40 % lidí si myslí, že se dá věřit druhým lidem. Váš dar to může změnit. Podpořte s námi ty, kteří mění své okolí v lepší místo k životu.

Pasivita prohlubuje nedůvěru ve společnosti. Proto s námi se postavte za lidi, kteří své okolí spojují a cítí za něj zodpovědnost.
JAK POSILUJEME MEZILIDSKOU DŮVĚRU
Během uplynulých dvaceti let jsme viděli, že k sobě lidé najdou cestu nejsnáze při společném díle. Když spolu postaví novou náves, opraví místní kapličku nebo zasadí lipovou alej. Lidé, kteří spolu něco vytvořili, jsou srdcem demokracie, svobody země a odpovědné občanské společnosti.
Díky Vašemu daru budou moci lidé v regionech proměnit náves, upravit park, umístit ve své obci lavičku nebo ohniště, okolo kterého si sednou lidé různých názorů a věku. Získají nejen peníze, ale i naše průvodcovství. Provázíme lidi, aby se uměli konstruktivně pohádat a domluvit, uspořádat brigádu a sehnat si sami peníze nebo materiál na to, co potřebují.
CO SE NÁM ZATÍM PODAŘILO
V pilotním roce 2017 jsme podpořili 44 týmů, které uspořádaly více než 269 sousedských akcí. Pro své nápady získali od lidí ve svém okolí 260 000 Kč. My jsme je pak podpořili celkovou částkou přesahující 2,5 mil. Kč.
V letošním roce 2018 jsme momentálně podpořili 30 projektů částkou 1 688 825 Kč.
CO DÍKY VAŠEMU DARU VZNIKNE
Ročně společně můžeme podpořit některý z 50 nápadů aktivních lidí v Česku, kteří rozhýbávají své okolí, zapojují sousedy a společně se učí soběstačnosti. Co si pod tím konkrétně představit?
 • sousedská setkávání, komunitní dílny a divadla
 • dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
 • vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 • úpravy zanedbaných míst, společné proměny parků
 • obnovy památek a tradic, mapování místní historie a vzpomínek pamětníků
 • oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti
 • veřejné diskuze, komunitní plánování a hledání vize komunity
 • obnovu krajiny, drobných památek, cest, studánek či výsadbu alejí
NA CO KONKRÉTNĚ PŮJDOU VAŠE PENÍZE
Záměry skupin aktivních lidí nepodporujeme jen finančním grantem, ale také vzděláváním na míru a vzájemným propojováním. Každému projektu poskytujeme:
 • 20 000 až 80 000 Kč
 • 10 hodin podpory mentorů, kteří v minulosti úspěšně vytvořili podobný projekt
 • 10 hodin individuálních konzultací zkušených fundraiserů
 • možnost uspořádání on-line dárcovské výzvy a zdvojnásobením jejího výtěžku až do 20 000 Kč
 • vzdělávací semináře (momentálně na téma fundraising)
Chcete se stát součástí trvalé změny smýšlení lidí v Česku?
Podpořte lidi, kteří probouzejí zapomenutá místa po celé republice.
Darovat nyní
Pokud vás zajímají možnosti strategičtější spolupráce, ozvěte se nám do fundraisingu na fundraising@nadacevia.cz.
V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME:

manželé Hana a Dalimil Dvořákovi
dárci Dobročinné aukce Nadace Via
Marka Bednar
Rebecca a Jim Mauch
a další individuální dárci
DĚKUJEME MEDIÁLNÍM PARTNERŮM:

Alej, která vede k obzoru

Přečtěte si malý velký příběh, který ukazuje, koho podporuje Nadace Via. Projekt jsme podpořili v programu Živá komunita, a to grantem a vzdělávacími semináři, které začínajícím spolkům ukazují, jak zapojit veřejnost […]

Čtěte více ...