Živá komunita

Nadace Via podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé zajímali o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů a přispívali k soběstačnosti místních společenství. Naším cílem je ŽIVÁ KOMUNITA.

VIDEO: Projekt Moje město, moje místo se snaží najít potenciál městských čtvrtí Mostu, probudit v jeho obyvatelích zájem o místo jejich domova a posílit identifikaci obyvatel s městem jako takovým. Pozitivními příklady se snaží motivovat obyvatele k vlastní aktivitě.

O CO JDE V ŽIVÉ KOMUNITĚ
Hledáme a podporujeme všechny, kdo chtějí zlepšit život ve svém sousedství, něco dohromady tvořit a prostřednictvím společných zážitků upevnit mezilidské vztahy. Stejně tak hledáme a podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva. Pokud víte jak na to, ale chybí vám prostředky, zkušenosti či dovednosti, pomůžeme vám.
Podpoříme vás finančně, nabídneme vám odborné semináře, konzultace a možnost setkat se s těmi, kdo řeší podobné věci jako vy. Budeme vašimi průvodci po celou dobu trvání vašeho projektu.
JAKÉ PROJEKTY PODPORUJEME?
 • vše, co přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posiluje jejich soběstačnost a zvyšuje kvalitu veřejného prostoru
 • zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách
CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM?
 • peněžní příspěvek ve formě grantu
 • zřízení dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz a bonusový finanční příspěvek
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů – více na Via Akademie
KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT
 • skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují
 • neziskové organizace založené na dobrovolnické práci
CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?
 • zkonzultovat s námi váš záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku
 • po konzultaci a schválení záměru z naší strany vyplnit a odeslat přihlášku do programu, kterou od nás dostanete
 • počkat, až se vám nejpozději do 6 týdnů ozveme s výsledkem jednání hodnotící komise
Nabízíme 3 základní typy podpory. Po vyplnění vstupního dotazníku se během konzultací společně domluvíme, jaký způsob podpory je pro váš záměr nejvhodnější.
vSTUPNÍ DOTAZNÍK dO PROGRAMU

ŽIVÁ KOMUNITA JE PRO ROK 2019 UZAVŘENÁ. Těší nás váš zájem. Přihlašovat se znovu bude možné v lednu 2020.

Pro více informací o jednotlivých typech podpory rozklikněte jedno z koleček níže.

Pokud při konzultaci vašeho vstupního dotazníku společně zjistíme, že je pro vás nejvhodnější komunitní grant, nabídneme vám:
 • finanční podporu až 100 000 Kč na sousedské aktivity
 • finanční podporu až 100 000 Kč na sousedské aktivity
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
 • průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
Komunitním grantem může být podpořen například tento typ aktivit:
 • sousedská setkávání a komunitní dílny
 • sousedská setkávání a komunitní dílny
 • oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky
 • dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
 • vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 • úprava zanedbaných míst, společná proměna parků, výsadba stromů, alejí apod.
 • obnova drobných památek, mapování místní historie a oživování tradic (za účelem setkávání) a další
Jaké projekty nepodporujeme?
 • .
 • zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje)
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených komunitním grantem:
 1. Základní parametry projektu
  • .
  • realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedské komunitě
  • projekt je určen pro různé cílové skupiny
  • projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
 2. Obsahová stránka projektu
  • .
  • v projektu je jasně popsáno, čeho a jakými prostředky chtějí realizátoři výsledku dosáhnout
  • z popisu projektu plyne jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě
  • projekt má potenciál na pozitivní dopad v komunitě
 3. Finanční stránka projektu
  • .
  • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit
  • rozpočet projektu je realistický, přiměřený a hospodárný
 4. Celkový dojem
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
Náhled otázek přihlášky ke stažení.
Pokud při konzultaci vašeho vstupního dotazníku společně zjistíme, že je pro vás nejvhodnější rychlý grant, nabídneme vám:
 • finanční podporu až 40 000 Kč na obranu veřejného zájmu v komunitě
 • finanční podporu až 40 000 Kč na obranu veřejného zájmu v komunitě
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
 • služby tzv. Rychlé roty – dvoudenní návštěva konzultantů přímo na místě a pomoc s plánováním veřejné kampaně (tyto služby můžeme poskytnout max. čtyřem projektům ročně)
Rychlým grantem mohou být podpořeny např. tyto aktivity:
 • plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
 • plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
 • odborné posudky
 • poradenství a konzultace
 • petiční akce
 • organizace místních referend
 • právní služby
 • náklady spojené se soudními spory a další.
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených rychlým grantem:
 1. Základní parametry projektu
  • projekt zapojuje občany do řešení problému v místní komunitě
  • projekt sleduje veřejný zájem
  • projekt realizují lidé s vazbou na danou lokalitu
  • situace je naléhavá a realizace vhodně načasovaná
 2. Obsahová stránka projektu
  • .jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu a volba prostředků k jeho dosažení
  • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem
  • realistická šance na dosažení vytyčených cílů
  • trvalý dopad aktivit na prostředí a podmínky života dané komunity
 3. Finanční stránka
  • přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu
 4. Celkový dojem
  • projekt dává jasný smysl, navzdory případným dílčím nedostatkům přihlášky
Náhled otázek přihlášky ke stažení.
Speciální typ pomoci nabízíme zástupcům komunitních projektů, které získaly podporu Nadace Via v minulosti a nyní potřebují pomoci s udržitelností svého projektu. Grant je primárně určen na vzdělávání a nástroje rozvoje, až sekundárně na vaše aktivity.
Vybraným projektům poskytneme:
 • finanční podporu až 2 x 100 000 Kč (dva roky po sobě, o podpoře v 2. roce se rozhodne na základě splnění nastavených cílů projektu); průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • finanční podporu až 2 x 100 000 Kč (dva roky po sobě, o podpoře v 2. roce se rozhodne na základě splnění nastavených cílů projektu); průvodce, který vám bude k dispozici v průběhu celého projektu
 • možnost využít expertní konzultace, účastnit se vzdělávacích seminářů a setkávat se se zástupci dalších podpořených projektů
 • zdvojnásobení částky, kterou vyberete prostřednictvím portálu Darujme.cz, až do výše 20 000 Kč
Hodnotící kritéria pro výběr projektů podpořených dlouhodobým grantem:
 1. Potenciál, že dlouhodobá podpora povede v dané komunitě k posílení:
  • spolupráce lidi a různorodých skupin na veřejném životu
  • komunikaci a důvěru mezi lidmi
  • soběstačnosti z místních zdrojů
  • udržitelnosti komunitních aktivit
 2. Potřeba řešení projektu v komunitě
 3. Smysluplnost současných aktivit – jejich výsledky a dopad na občanskou angažovanost
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně najdete zde. Pokud ani tam nenaleznete ty správné informace, ozvěte se nám na zivakomunita@nadacevia.cz

Adéla Jungová

programová manažerka

  adela.jungova@nadacevia.cz

  773 122 822

Petra Nová

realizátorka programu

  petra.nova@nadacevia.cz

  732 389 770

Helena Masníková

realizátorka programu

  helena.masnikova@nadacevia.cz

  739 648 679

Můžete se hlásit!

Uzávěrka přihlášek je průběžná a program je otevřený do vyčerpání financí k rozdělení. Pro letošní máme finance již vyčerpané a těšíme se na vaše projekty opět v roce 2020.

JAK SE PŘIHLÁSIT:
 1. Přečtete si sekci O programu.
 2. Vyplňte vstupní dotazník (již s konkrétním projektem).
 3. Co nejdříve se vám ozveme, zda projekt splňuje základní parametry programu a pobavíme se, jaký způsob podpory je pro váš záměr nejvhodnější.
 4. Po úspěšné konzultaci vám pošleme odkaz na přihlášku, kterou nám vyplníte a on-line odešlete.
 5. Po průběžném zasedání hodnotící komise vás obeznámíme s výsledky (nejpozději 6 týdnů od podání přihlášky).
vstupní dotazník vyplňte zde
CO OBNÁŠÍ ÚČAST V PROGRAMU
 • podepíšeme s vámi grantovou smlouvu a zašleme grant na váš účet
 • nabídneme vám možnost vzdělávacích seminářů (například na téma fundraising) a konzultací s experty
 • pozveme vás na síťovací setkání s námi a dalšími podpořenými v Praze
 • můžete s naší pomocí založit dárcovskou výzvu na Darujme.cz, jejíž výtěžek Vám zdvojnásobíme až do 20 000 Kč
 • budeme rádi za průběžné pozvánky na vaše akce; pokud čas a povinnosti dovolí, rádi vás navštívíme
 • na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu vašeho projektu včetně vyúčtování grantu
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery?
Ne. Nejdříve musíte vyplnit vstupní dotazník. Následně se vám ozveme, zda projekt splňuje parametry programu a pobavíme se, jaká podpora by pro vás byla nejlepší. Bez této konzultace není možné zaslat přihlášku do programu.
Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky?
Uzávěrka je průběžná, tzn. přihlášky lze podávat do té doby, než se vyčerpá roční rozpočet programu Živá komunita. Na stránce programu najdete informaci o aktuálně zbývající částce.
Kolikrát mohu být v programu podpořen/a?
Vy i váš projekt může být podpořen opakovaně, ale z přihlášky musí být zřejmý rozvoj váš i vašich aktivit. Cílem programu je naučit samostatnosti a nezávislosti na finanční podpoře zvenčí. Nepodpoříme tedy někoho žádajícího znovu o grant bez viditelných výsledků předchozího projektu.
Kolikrát se do programu Živá komunita mohu hlásit?
Přihlášku do programu můžete podávat opakovaně, vždy však až v momentě, kdy máte uzavřený předchozí grant od Nadace Via. Pokud vás ale hodnotící komise z nějakých důvodů nepodpořila, těžko vás se stejnou přihláškou podpoří příště. Když na doporučení komise přihlášku přepracujete, je opětovné podání na místě.
Můžu dostat menší grant, než o jaký jsem žádal/a?
Ano. Hodnotící komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování projektu, pokud některé položky považuje za neodůvodněné. Je pak na vás, zda projekt se zkráceným rozpočtem budete chtít realizovat a podepíšete grantovou smlouvu.
Kdo může být majitelem dotčeného objektu/pozemku, kterého se týká projekt?
Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce (žadatel musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu) nebo žádající neziskové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje).
Můžu dát celý rozpočet grantu na rekonstrukci či vybavení?
Přihlášky posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Platí ale, že celý grant by neměl jít na nákup vybavení či náklady spojené s rekonstrukcí (stavební materiál, služby řemeslníků atd.). Vždy je dobré projekt naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit široká komunita a spolupodílet se tak na budování dobrovolnickými brigádami.
Od kdy do kdy si můžu z grantu proplácet náklady na projekt?
Proplácet lze náklady vzniklé pouze v tzv. realizačním období. Začátek realizačního období může začínat v den podání přihlášky, ale i později. Realizační období musí být ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode dne jeho začátku. Po skončení realizačního období již nelze z grantu proplácet vzniklé náklady na váš projekt, který samozřejmě může (a doufáme, že bude) běžet dále.
Které setkání a semináře jsou povinné? Co když se nemohu zúčastnit?
Účast na setkání a vzdělávacích seminářích je nepovinná. Vy sami si určujete, zda jsou pro vás přínosné. Nicméně podstatou programu Živá komunita není pouze finanční podpora, ale vzdělávání a vzájemné propojení s dalšími aktivními lidmi, neboť to vnímáme jako důležitou součást procesu a celkového rozvoje a udržitelnosti vašeho projektu. Proto budeme rádi, když se jich budete účastnit.
Vzdělávací semináře a služby expertů a si musím zaplatit?
Ne. Vzdělávání je součást podpory. Každý projekt může absolvovat libovolný počet seminářů a až 10 hodin bezplatných konzultací s expertem na téma, které si zvolí.
Je povinné spolufinancování projektu?
Ne. Spolufinancování není povinné, je možné žádat až o 100 % celkových nákladů. Nicméně je vždy vhodné zajistit podporu projektu i z místních zdrojů. K jejich využití přihlíží i hodnotící komise.
Co je to fundraising a jak souvisí s programem Živá komunita?
Fundraising je způsob získávání financí (formou darů od lidí či firem, výtěžků z benefičních akcí či z prodeje vlastních produktů). Prostřednictvím fundraisingových seminářů a konzultací s experty se můžete naučit, jak oslovovat místní podnikatele a jejich firmy, získat služby a materiál zdarma a tím zajistit finanční udržitelnost vašich projektů bez závislosti na grantové podpoře. Všem projektům v rámci programu Živá komunita nabízíme založení dárcovské kampaně prostřednictvím portálu Darujme.cz. Její pomocí můžete motivovat lokální dárce – firmy i jednotlivce, aby vám zaslali finanční dar na podporu vašich aktivit. Peníze, které tímto způsobem získáte, zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Tuto kampaň lze založit kdykoliv během realizace projektu, nejpozději však měsíc před jeho koncem. V den ukončení projektu bude uzavřena i kampaň. Tímto je možné získat další finance na projekt, s kterými lze naložit dle libosti (tzn. nevyúčtováte nám jejich použití). Veškeré aktivity spojené s fundrasingem (konzultace, benefice, oslovování firem) jsou dobrovolné, každopádně budeme rádi, když je do vašeho projektu zahrnete.
Proč musím fundraisovat jen přes Darujme.cz?
Darujme.cz je on-line fundraisingový portál, který jsme v nadaci vyvinuli pro neziskové organizace. V rámci programu Živá komunita budeme administrátory vaší kampaně a vy se nebudete muset o nic technického starat. Navíc od vás nebudeme potřebovat žádné potvrzení o získání darů. Jakmile kampaň ukončíme, vyplatíme vám vaši získanou částku + její zdvojnásobení až do výše 20 000 Kč formou grantu. Pro vás i pro nás je tento systém nejjednodušší.
Můžeme si fundraisingovou kampaň založit i mimo program Živá komunita?
Na Darujme.cz si může dárcovskou kampaň založit jen nezisková organizace, která splňuje podmínky programu Darujme.cz. Zdvojnásobení vybrané částky až do výše 20 000 Kč poskytujeme pouze v rámci programu Živá komunita a to jak organizacím, tak neformálním skupinám.
ODKAZY
55 % české populace je občansky pasivní. V průměru jen 40 % lidí si myslí, že se dá věřit druhým lidem. Váš dar to může změnit. Podpořte s námi ty, kteří mění své okolí v lepší místo k životu.

Pasivita prohlubuje nedůvěru ve společnosti. Proto s námi se postavte za lidi, kteří své okolí spojují a cítí za něj zodpovědnost.
JAK POSILUJEME MEZILIDSKOU DŮVĚRU
Během uplynulých dvaceti let jsme viděli, že k sobě lidé najdou cestu nejsnáze při společném díle. Když spolu postaví novou náves, opraví místní kapličku nebo zasadí lipovou alej. Lidé, kteří spolu něco vytvořili, jsou srdcem demokracie, svobody země a odpovědné občanské společnosti.
Díky Vašemu daru budou moci lidé v regionech proměnit náves, upravit park, umístit ve své obci lavičku nebo ohniště, okolo kterého si sednou lidé různých názorů a věku. Získají nejen peníze, ale i naše průvodcovství. Provázíme lidi, aby se uměli konstruktivně pohádat a domluvit, uspořádat brigádu a sehnat si sami peníze nebo materiál na to, co potřebují.
CO SE NÁM ZATÍM PODAŘILO
V pilotním roce 2017 jsme podpořili 44 týmů, které uspořádaly více než 269 sousedských akcí. Pro své nápady získali od lidí ve svém okolí 260 000 Kč. My jsme je pak podpořili celkovou částkou přesahující 2,5 mil. Kč.
V letošním roce 2018 jsme momentálně podpořili 30 projektů částkou 1 688 825 Kč.
CO DÍKY VAŠEMU DARU VZNIKNE
Ročně společně můžeme podpořit některý z 50 nápadů aktivních lidí v Česku, kteří rozhýbávají své okolí, zapojují sousedy a společně se učí soběstačnosti. Co si pod tím konkrétně představit?
 • sousedská setkávání, komunitní dílny a divadla
 • dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce
 • vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 • úpravy zanedbaných míst, společné proměny parků
 • obnovy památek a tradic, mapování místní historie a vzpomínek pamětníků
 • oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti
 • veřejné diskuze, komunitní plánování a hledání vize komunity
 • obnovu krajiny, drobných památek, cest, studánek či výsadbu alejí
NA CO KONKRÉTNĚ PŮJDOU VAŠE PENÍZE
Záměry skupin aktivních lidí nepodporujeme jen finančním grantem, ale také vzděláváním na míru a vzájemným propojováním. Každému projektu poskytujeme:
 • 20 000 až 80 000 Kč
 • 10 hodin podpory mentorů, kteří v minulosti úspěšně vytvořili podobný projekt
 • 10 hodin individuálních konzultací zkušených fundraiserů
 • možnost uspořádání on-line dárcovské výzvy a zdvojnásobením jejího výtěžku až do 20 000 Kč
 • vzdělávací semináře (momentálně na téma fundraising)
Chcete se stát součástí trvalé změny smýšlení lidí v Česku?
Podpořte lidi, kteří probouzejí zapomenutá místa po celé republice.
Darovat nyní
Pokud vás zajímají možnosti strategičtější spolupráce, ozvěte se nám do fundraisingu na fundraising@nadacevia.cz.
V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME:


manželé Hana a Dalimil Dvořákovi
dárci Dobročinné aukce Nadace Via
Rebecca a Jim Mauch
a další individuální dárci
DĚKUJEME MEDIÁLNÍM PARTNERŮM:

V roce 2019 jsme podpořili 31 projektů (oranžově), v předchozích letech celkem 91 projektů. Pro detailnější náhled mapy na ní klikněte.
PROJEKTY Z ROKU 2019
Nadace Josefa Plívy – Sejdeme se v nadaci (Pardubický kraj)

Markéta Houserová a Mikuláš Medlík chtějí s pomocí dalších aktivních lidí oživit historický dům a zahradu Nadace Josefa Plívy na svitavském náměstí. Mají v plánu rozšířit povědomí o tomto místě u zdejších obyvatel  a využít prostory ke kulturním a společenským akcím. Budou se tu pořádat inspirativní sousedská setkávání, promítání, workshopy  či vyprávění pamětníků. Díky tomu se rozroste komunita lidí, která o dům bude pečovat. Vznikne nekomerční prostor, kde lidé můžou uskutečňovat své nápady a zapojit se do dobrovolnické práce pro město.

realizátor: Nadace Josefa Plívy
místo: Svitavy
období realizace: 10/2019 – 10/2020
projekt byl podpořen částkou:

Naplaveno z.s. -Mezi vesnicí a městem – Překvapení jiného pohledu (Jihočeský kraj)

Spolek Naplaveno funguje krátce, ale má již za sebou aktivity, ve kterých se propojili obyvatelé Jistebnice a sousedních osad. A
to skrze netradiční kulturní akce, díky nimž se mohli obyvatelé potkat nově a jinak. Na Jistebnicku je sice rozvinutý spolkový
život, málokdy však dochází k propojení mezi spolky a sousedními osadami. Spolek Naplaveno chce vytvářet takové akce, které dopomohou k setkávání různorodých obyvatel. Akcí je v plánu hned celá řada. V září proběhne Zažít Jistebnici jinak přímo v Jistebnici, na listopad se připravuje Oživená stodola, která má poukázat na historii malé osady Stružinec a v další ze sousedních osad proběhne masopustní průvod ve kterém se objeví netradiční masky, které si obyvatelé sami vytvoří.

 

realizátor: Naplaveno, z.s.
místo: Jistebnice
období realizace: 9/2019 – 2/2020
projekt byl podpořen částkou: 44 000 Kč

 

Spolek Sedlecká – Vildův mlýn (Jihočeský kraj)

Spolek Sedlecká s jistebnickými dobrovolníky se snaží zachránit Vildův mlýn. Dobrovolníci zde během brigád a sousedských setkání spojených se záchranou mlýna vytvořili skupinu, která cítí potřebu se dále setkávat a realizovat se v dobrovolnické práci pro svou obec. Spolek zjistil, že lidé by zde rádi strávili delší čas a zdrželi se, ale v současné době zde není možnost a důvod delšího spočinutí.  Plánují tedy vytvořit prostor pro sousedské posezení u kávy, nejen pro turisty ale hlavně pro místní, kteří se zde budou moci potkat a plánovat další aktivity spojené s opravou mlýna, vybudování expozice zaměřené na bohatou jistebnickou historii a také plánování kulturních akcí.

realizátor: spolek Sedlecká
místo: Jistebnice
období realizace: 10/2019 – 10/2020
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

 

Radka Vokatá – Oprava pergoly a rozšíření místa pro posezení a grilování (Středočeský kraj)

Lenka Mixová spolu s dalšími nadšenci z města Husinec- Řež přišla s nápadem vytvořit v obci místo, které bude sloužit ke grilování a setkávání sousedské komunity. Chtějí k tomu využít již stojící altán, opravit ho a rozšířit o posezení a gril. Díky tomu by se toto místo mohlo využít víceúčelově, a to nejen k setkávání ale i pořádání sousedských akcí. Projekt bude mít přínos jak pro rodiny s dětmi, tak pro všechny obyvatele, kteří se chtějí sejít na popovídání a opékání špekáčku.

realizátor: Radka Vokatá
místo: Husinec – Řež
období realizace: 10/2019 – 8/2020
projekt byl podpořen částkou: 10 000 Kč

Rodinné centrum Jasmínka – První půlrok Rodinného centra Jasmínka, z.s. v Brně-Líšni (Jihomoravský kraj)

Skupina rodičů z Brna-Líšně se rozhodla založit Rodinné centrum Jasmínka, které bude poskytovat obyvatelům sídliště prostor pro komunitní setkávání a akce. Chtějí vytvořit místo, kde bude možnost setkávat se v rámci tematických komunitních aktivit. Záměr je, aby místo bylo zcela otevřené pro různé skupiny. Prostory také budou zázemím pro přípravu větších komunitních akcí organizovaných každý měsíc nebo i těch, které vzniknou na základě podnětů zapojených lidí.  Příležitost něco společně tvořit a setkávat se dostanou tak různé skupiny obyvatel, které často na sídlišti žijí izolovaně.

Realizátor: Rodinné centrum Jasmínka z.s.
Místo: Brno
Období realizace: 9/2019 – 6/2020
Projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

 

Vedlejší kolej z.s. – Multifunkční centrum Vedlejší kolej (Liberecký kraj)

V Novém Boru zcela chybí univerzální dostupný prostor pro kohokoliv, kdo nemá potenciál a prostředky pronajmout si např. městské divadlo. Není kde uspořádat výstavu amatérských výtvarníků, školní divadelní přehlídku, koncert začínající kapely nebo promítání filmů.
Spolek Vedlejší kolej z Nového Boru se proto rozhodl využít a přeměnit zanedbané prostory bývalého železničního skladu v multifunkční prostor. Prostor, který by měl sloužit pro komunitní a společenské setkávání a zároveň  jako zázemí novým nápadům, se kterými lidé z obce přijdou.

realizátor: Vedlejší kolej z.s.
místo: Nový Bor
období realizace: 8/2019 – 11/2019
projekt byl podpořen částkou: 94 500 Kč

 

Jana Mokrá – Sousedské divadlo (Jihomoravský kraj)

Jana Mokrá spolu s dalšími aktivními lidmi v obci Nedvědice se rozhodli vytvořit vybavené loutkové divadlo pro pravidelné setkávání lidí z obce i z okolí. Společně se zapojí do výroby dřevěných marionet a tvorby samotného loutkového divadla. Důležitou součástí budou tvůrčí dílny výroby loutek a kostýmů, rekvizit nebo i práce s marionetou. Zázemí divadla bude následně k dispozici jednotlivým rodinám, či skupinám v obci, které si marionety budou moci půjčit a secvičit své vlastní představení pro ostatní. Plánuje se jedno představení každý měsíc, vždy v podání jiné skupinky. Sousedské divadlo si zkrátka bere za cíl oslovit lidi k aktivní náplni volného času na malé obci a vytvoření příležitosti ke společnému tvoření a setkávání.

realizátor: Jana Mokrá
místo: Nedvědice
období realizace: 9/2019 – 6/2020
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč

 

Jana Matyášová – Martinské trhy (Liberecký kraj)

Jana, Bára a Katka s pomocí dalších aktivních lidí, chtějí uspořádat první ročník Martinských trhů. Trhy nevnímají jen jako místo k nákupu a prodeji, ale chtějí, aby se zde lidé společně pobavili, odpočinuli si ale i mohli sdílet dovednosti, které umí. Trh je pro ně příležitostí pro setkávání a formování komunity.

Martinské trhy chtějí nabídnout příležitost místním výrobcům, umělcům a lidem, kteří si produkty vyrábějí sami, aby se také zapojili a své produkty na trzích prodávali. V plánu je i doprovodný program od místních hudebníků a loutkářů. Trhy nakonec vyvrcholí svatomartinským průvodem a slavnostmi.

realizátor: Jana Matyášová
místo: Nový Bor
období realizace: 8/2019 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou: 17 000 Kč


 

 

 

 

 

Miroslav Švestka – Aktivní obec – dobrovolníci (Pardubický kraj)

V Červené vodě si cení dobrovolníků a spolků, kteří se zapojují do aktivit v obci. Miroslav Švestka se spolu se svým týmem rozhodl připravit pro malé i velké dobrovolníky slavnostní večer a vytvořit tak tradici, která bude sloužit ke společnému setkání a poděkování za nezištnou práci pro obec. Zároveň by společně rádi vytvořili soubor fotografií ze života aktivní obce. Samotný slavnostní večer bude proložený  hudbou, promítáním fotografií z akcí a samozřejmě proběhne seznámení veřejnosti s prací místních dobrovolníků.  V neposlední řadě je cílem i motivace k další aktivitě, která ukazuje, že kvalitní a pestrý život v obci závisí především na občanech samotných.

realizátor: Miroslav Švestka
místo: Červená Voda
období realizace: 9/2019 – 12/2019
projekt byl podpořen částkou: 26 000 Kč

 

Katěřina Švidrnochová – Zbýšov pro lidi (Jihomoravský kraj)

Skupina občanů ze Zbýšova u Brna chce uspořádat sérii aktivit, které mají spojovat lidi a podpořit budování komunity. Plánují uspořádání Sousedské slavnosti, do které se zapojí obyvatelé ze sousedních obcí. Na tuto akci budou postupně navazovat další aktivity jako je jako je Dobročinný bazárek, vzdělávací přednášky nebo založení pěveckého sboru. Skrz tyto činnosti by rádi podpořili kulturní a společenský život v obci a vzbudili tak zájem místních obyvatel o veřejné dění ve městě.

realizátor: Kateřina Švidrnochová
místo: Zbýšov
období realizace: 9/2019 – 8/2020
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

 

Marcela Pastyříková – Bublavský kulturní a sportovní plácek s dětským hřištěm (Karlovarský kraj)

Marcela Pastyříková s přáteli chce pomocí zastupitelů obce, místních obyvatel a chatařů obnovit a zlepšit podmínky Bublavského plácku, kde se konají téměř všechny kulturní a sportovní akce v obci. V současné době je plácek zanedbaný a potřebuje oživit. Projektem chtějí docílit celkového zvelebení prostoru a tím častějšího využití plácku místních obyvatel.

realizátor: Marcela Pastyříková
místo: Bublava
období realizace: 09/2019 – 06/2020
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Petr Beránek – Křížová cesta na Citickém hřbitovu (Karlovarský kraj)

Skupina občanů obce Citice chce vybudovat křížovou cestu na travnatém prostranství uvnitř místního hřbitova a podpořit tak chystanou revitalizaci hřbitova a jeho okolí na zónu odpočinku a setkávání lidí. Na místě budou instalovány tematické reprodukce děl umělců. Křížová cesta a celá postupná obnova hřbitova a jeho okolí umožní trvalé zapojení lidí všech generací, které by měly hlavně prohloubit vzájemné sousedské vztahy.

realizátor: Petr Beránek
místo: Citice
období realizace: 1.8.2019 – 30.11.2019
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Jan Sobotka – Sousedský petanque v Tachlovicích (Středočeský kraj)

Honza Sobotka chce s dalšími nadšenci vybudovat altán v Tachlovicích, který by měl sloužit k pravidelnému sousedskému setkávání místních v prostorách bývalého již nevyužívaného koupaliště. V blízkosti altánu k tomu ještě chystají vytvořit petangovou dráhu. Projekt slouží občanům obce Tachlovice, kteří budou mít chuť se potkávat a rádi si zahrají petang, který je sportem pro všechny věkové kategorie.

realizátor: Jan Sobotka
místo: Tachlovice
období realizace: 1.7.2019 – 30.6.2020
projekt byl podpořen částkou 66 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Rožmitálský zámek z.s. – Zámek žije! (Středočeský kraj)

Rožmitálský zámek je mimořádná historicky a kulturně cenná památka, která může po dlouhé době zase ožít díky spolku Rožmitálský zámek z.s. Spolek za pomoci místních a přespolních se rozhodl dlouho chátrající zámek zpřístupnit a otevřít veřejnosti. Pořádáním přednášek a kulturních akcí a vytvořením aktivní komunity chtějí vybudovat místo, ve kterém se lidé budou rádi setkávat s vědomím, že na jeho existenci mají svůj podíl.

realizátor: Rožmitálský zámek z.s.
místo: Rožmitál pod Třemšínem
období realizace: 1.9. 2019 – 30.8. 2020
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Pravý Hradec – Babiččina zahrádka (Středočeský kraj)

Členové spolku Pravý Hradec s dalšími dobrovolníky se rozhodli rozšířit využití Babiččiny zahrádky u Domu s pečovatelskou službou v bývalých kasárnách v Klecanech. Zahrádka, určená nejen pro seniory, se stala oblíbeným a vyhledávaným místem mnoha místních lidí. Proto se spolek rozhodl zvětšit její prostory, zejména pro chov slepic a uvažuje i o založení včelích úlů. Zahrada se tak může stát místem pro vzdělávání dětí i dospělých a sloužit jako komunitní centrum.

realizátor: Pravý Hradec, zapsaný spolek
místo: Klecany
období realizace: 6/2019 – 6/2020
projekt byl podpořen částkou 93 774 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

Sdružení přátel Chotýšan – Komunitní život pod širým nebem v Chotýšanech (Středočeský kraj)

Sdružení přátel Chotýšan ve spolupráci s dalšími spolky a občany by rádo zlepšilo prostředí sportovně rekreačního areálu na kraji obce, které je zároveň využíváno pro společenské a kulturní akce. Cílem je zlepšit místo areálu, obnovit zeleň a vytvořit tak příjemné prostředí pro setkávání lidí z obce. Projekt by byl zakončen společenskou akcí v podobě táboráku a sousedského posezení.

realizátor: Sdružení přátel Chotýšan
místo: Chotýšany
období realizace: červenec 2019 – prosinec 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Spolek pro obnovu PP V olších – Obnova PP v olších (Jihomoravský kraj)

V těsném sousedství obce Trboušany se dochoval zbytek lužního lesa zvaný „V olších“. Protéká jím bezejmenný potok a les hostí bohatou faunu, zejména vodní ptactvo. Aktuálně je ale v katastrofálním stavu a hrozí, že vlivem extrémního sucha zcela zanikne. Spolek pro obnovu PP V olších sdružuje majitele pozemků i obyvatele obce Trboušany, kterým není lhostejný osud této přírodní památky a kteří se chtějí podílet na její záchraně a přiblížit ji více jejím návštěvníkům.

realizátor: Spolek pro obnovu PP V olších
místo: Trboušany
období realizace: 1.8.2019 – 30.7.2020
projekt byl podpořen částkou 58 600 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Michal Tůma – Stezka svobody (Liberecký kraj)

Michal Tůma ve spolupráci s místními dobrovolníky a s podporou obce chce propojit všechny tři části města Lučan nad Nisou vybudováním stezky svobody. Stezka, na jejíž okružní trase bude vztyčeno dvanáct kamenných menhirů svobody, bude jakousi tepnou, která vyživí vzájemnou sousedskou spolupráci napříč městem, vytvoří nové přátelské vztahy a zároveň bude připomínkou pohnuté historie bývalých Sudet.

realizátor: Michal Tůma
místo: Lučany nad Nisou
období realizace: 06/2018 – 11/2019
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Jaroslav Nádvorník – Setkávání v nádrži (Středočeský kraj)

Neformální skupina „Potůček“ ze Sedlčan chce změnit starou požární nádrž Na Potůčku v příjemný přírodní biotop, který bude lákat místní kolemjdoucí, žáky a učitele ze zdejší základní školy ke vstupu do intimního sníženého prostoru uvnitř nádrže. Bezpečné prostředí nádrže by mělo sloužit jako komunikační centrum, vhodné k setkávání lidí, relaxaci a pozorování vodního světa, doplněné i o pořádání besed a výstav.

realizátor: Jaroslav Nádvorník
místo: Sedlčany
období realizace: červenec 2019 –  červen 2020
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Spolek Podprůhon – Městská naučná stezka (Středočeský kraj)

Spolek Podprůhon má za cíl vybudovat naučnou stezku vedoucí kladenskou čtvrtí Podprůhon, která je jedna z nejmalebnějších městských částí. Projekt chce nenásilnou a zábavnou formou prohloubit nejen znalosti o této čtvrti, ale vzbudit i patřičnou hrdost na společné místo žití a připomenout místním a turistům významné obyvatele a rodáky.

realizátor: Spolek Podprůhon
místo: Kladno
období realizace: 7/2019 – 10/2019
projekt byl podpořen částkou 63 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Královeměstecký okrašlovací spolek z.s. – Naše Jiráskova stezka (Středočeský kraj)

Královeměstecký okrašlovací spolek (KOS) spolu s místními obyvateli chce zvelebit Jiráskovu stezku, aby se stala dostupnější a zajímavější pro širokou veřejnost. Stezka je dlouhá necelý kilometr a aktuálně potřebuje rozšířit a pročistit od zarostlé trávy. K tomu by spolek rád po cestě zabudoval pár laviček, dětskou houpačku, umístil panely vzdělávacího charakteru a vysadil komunitní bylinkovou zahrádku.

realizátor: Královéměstecký okrašlovací spolek z.s.
místo: Městec Králové
období realizace: 1.7.2019 – 30.6.2020
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

Tělovýchovná jednota Suchohrdly u Miroslavi – Společně aktivně i pasivně odpočívat (Jihomoravský kraj)

Lenka Rolinková chce společně s TJ Suchohrdly u Miroslavi přispět k větší sounáležitosti občanů obce zvelebením nevyužívané plochy ve sportovním areálu. Vybudováním venkovního fitness, posezení a veřejného ohniště chtějí dosáhnout kvalitnějšího využití místa pro aktivní i pasivní uplatnění volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů.

realizátor: Tělovýchovná jednota Suchohrdly u Miroslavi
místo: Suchohrdly u Miroslavi
období realizace: červenec 2019 – duben 2020
projekt byl podpořen částkou 45 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Spolek Sedlce pro život – Společně vracíme krajině rozmanitost (Jihočeský kraj)

Spolek Sedlce pro život z obce Svatý Jan nad Malší se chystá s pomocí dalších aktivních lidí a partnerských organizací vysázet do volné krajiny, podél cest a na mezích, stromořadí ovocných stromů doplněných výsadbou keřů a remízů. Projekt má za účel propojit starousedlíky s nově přistěhovalými sousedy, zlepšit tak vzájemné vztahy a pomoci přírodě k její obnově.

realizátor: Spolek Sedlce pro život
místo: Svatý Jan nad Malší
období realizace: červenec 2019 – duben 2020
projekt byl podpořen částkou 98 243 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Centrum D8, o.p.s. – Zastřešené zázemí na zahradě Centra D8 (Středočeský kraj)

Obecně prospěšná organizace Centrum D8 chce s pomocí dobrovolníků vybudovat zastřešené zázemí na zahradě centra, které působí již osmým rokem. Akce, pořádané organizací, se těší velkému zájmu veřejnosti, ale vybavení zahrady nebylo úplně ideální. Centrum D8 by rádo vybavilo a zútulnilo zahradu centra, aby komunitní aktivity, setkávání lidí, jednorázové akce pro veřejnost, semináře a workshopy probíhaly v příjemném prostředí.

realizátor: Centrum D8, o.p.s.
místo: Kralupy nad Vltavou
období realizace: září 2019 – říjen 2019
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Základní škola a Mateřská škola Chotýšany – Zahrada jako oko Země (Středočeský kraj)

Základní a Mateřská škola Chotýšany chce za pomoci rodičů a přátel školy, obecního úřadu a obyvatel Chotýšan zvelebit a v přírodním stylu přetvořit zanedbanou zahradu v těsném sousedství školy. Pozemek je nyní připraven k realizaci jednotlivých prvků, jako jsou: bylinková spirála, zahradní domek, kompost, skleník, vyvýšené záhony, opičí a senzitivní zóna, ohniště, chýše, jezírko, sezení, pítko, atd. Úspěchem projektu bude upravený pozemek plnící funkci lesoparku, který bude přístupný a využitelný širokou veřejností a zároveň bude mít i estetickou a vzdělávací funkci.

realizátor: Základní škola a Mateřská škola Chotýšany
místo: Chotýšany
období realizace: červen 2019 – prosinec 2019
projekt byl podpořen částkou 98 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Tělocvičná jednota Sokol Rychvald – Rekonstrukce altánu (Moravskoslezský kraj)

Členové spolku TJ Sokol Rychvald a obyvatelé Rychvaldu se inspirovali sokolským heslem Miroslava Tyrše: “Tam se svět hne, kam síla se napře“ a rozhodli se vlastními silami zrekonstruovat starý altán. Altán by měl sloužit k setkávání sportovně a kulturně založených lidí a zároveň obnovit dlouholetou tradici konání akcí v místní sokolovně.

realizátor: Tělocvičná jednota Sokol Rychvald
místo: Rychvald
období realizace: 1.9.2019 – 31.8.2020
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Nové Habří z.s. – Oživení míst setkávání v Přírodním parku Velkopopovicko (Středočeský kraj)

Zapsaný spolek Nové Habří sdružující komunitu občanů Velkých Popovic a okolí chce inspirovat občany a návštěvníky všech věkových kategorií k setkávání v obci a poznávání malebného okolí Přírodního parku Velkopopovicko. Za tímto účelem chtějí vybudovat zastavení v krajině, kde budou nainstalovány naučné prvky, týkající se poznávání zdejší fauny a flory. Společnou brigádou chtějí obnovit odpočinkové místo u pivovarských studní na okraji přírodního parku, které je hojně využívané místními lidmi. Nové prvky při turistických cestách vytvoří zajímavé cíle pro vycházky a setkávání s přáteli a podpoří koncept komunitního života.

realizátor: Nové Habří z.s.
místo: Velké Popovice
období realizace: 1.7.2019 – 30.6.2020
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 

 

Jana Kirschová – Mobilní kino Lipence (Hlavní město Praha kraj)

Jana Kirschová z Prahy – Lipence by ráda podpořila vzájemné soužití sousedské komunity pořízením mobilního kina a uspořádáním cyklu promítacích sousedských setkání spojených s besedami pro všechny věkové skupiny. Cílem projektu je sblížit lidi, kteří žijí v jednom místě a podpořit mezigenerační setkávání a vytváření dobrých sousedských vztahů.

realizátor: Jana Kirschová
místo: Praha – Lipence
období realizace: červenec 2019 –  červen 2020
projekt byl podpořen částkou 78 383 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Gabriela Šinkorová – Zažít Nymburk jinak (Středočeský kraj)

Letos se poprvé uskuteční akce Zažít město jinak v Nymburce. V rámci těchto slavností se sejdou obyvatelé různých věkových kategorií a budou zde tvořit, hrát hry, jamovat nebo poslouchat hudbu či polabské básníky. Akce bude vytvořena samotnými obyvateli Nymburka, kteří se budou moci zapojit aktivně do dílčích příprav, výtvarných dílen, nebo v roli hudebníků, básníků nebo výtvarníků.

realizátor: Gabriela Šinkorová
místo: Nymburk
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 15 000Kč

Zahrádkářský a sportovní spolek Choteč – Kočí v Chotči – Okounění (Královéhradecký kraj)

Festival Kočí v Chotči má již 24 letou historii. Nyní však prochází proměnou a z původní víkendové akce se stává projekt, který se rozprostře do celého léta.  Celou řadou osvětových  akcí podpoří rozvoj komunitního vědění o vodě, její ochraně a živočichů se zaměřením na specifika a historii daného místa. Cílem je také pomoci komunitě ve snaze o obnovu místního rybníka.

realizátor: Zahrádkářský a sportovní spolek Choteč
místo: Choteč
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Anežka Poláčková – Veřejný dvůr Malíč (Ústecký kraj)

Občané Malíče chtějí proměnit prostor okolo obecního úřadu a proměnit ho ve veřejný dvorek. Plánují vytvořit komunitní posezení pro neformální setkání, opravit přístřešek na nářadí s bunkrem pro děti v podkroví i dětské hřiště, které je nyní příliš blízko silnice. Kolem veřejného dvora bude odstraněn plot, aby se dvorek napojil na náves. Oživení prostoru kolem obecního úřadu je první z kroků k revitalizaci celé návsi.

realizátor: Anežka Poláčková
místo: Malíč
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 100 000Kč

 

Elena Štrbačková – Zachraňme společně dobrovolnou prací kříž a okolí – místo našeho sousedského setkávání! (Moravskoslezský kraj)

Obyvatelé Dětřichova chtějí prostřednictvím dobrovolnických brigád zrestaurovat kamenný kříž na hřbitově, vytvořit zde místo setkávání a odpočinku poseté krásnými květy.  Místo je počátečním místem pro náboženské poutě a organizuje se zde i řada kulturních událostí.  Cílem je stmelit sousedskou komunitu prostřednictvím společných zážitků při dobrovolnických brigádách a oživování místa, kde lidé tráví svůj oddech a volný čas na procházkách.

realizátor: Elena Štrbáčková
místo: Dětřichov nad Bystřicí
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Kaple Rektorská, z.s. – Oživme Malešický zámek (Hlavní město Praha kraj)

Spolek Kaple Rektorská chce ve spolupráci s dalšími malešickými spolky a obyvateli Malešic participativně formulovat vizi využití malešického zámku. Zámek se nachází v srdci Malešic a je kulturní památkou. Má potenciál stát se ohniskem čtvrti, místem setkávání, prostorem pro spolkové aktivity a konání kulturních a uměleckých aktivit. Přesto chátrá a je již řadu let veřejnosti nepřístupný. S pomocí vize, která pojmenuje, jaké nekomerční subjekty i místní podnikatelé mají zájem prostory zámku využívat a jakým způsobem, chtějí přesvědčit vlastníka, Magistrát hl. m. Prahy, aby investoval do celkové revitalizace areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti.

realizátor: Kaple Rektorská, z.s.
místo: Praha 10 – Malešice
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

OBR – spolek občanů Olšan a Brandýska – Společnými silami (Středočeský kraj)

Ve středočeském Brandýsku spojili členové spolku OBR síly s obcí. Jejich cílem je propojit starousedlíky a novousedlíky a posílit vzájemné sousedské vztahy. Hlavním tmelícím prvkem bude úprava místa setkávání v Brandýsku, což je prostor mezi budovami škol v centru obce.  Místní společně na brigádách svépomocí prostor vyčistí a osází květinami a stromy. Děti vyrobí hmyzí domečky a ptačí budky. Na společné akci pak všichni oslaví ukončení prací a začnou plánovat akce do budoucna.

realizátor: OBR – spolek občanů Olšan a Brandýska
místo: Brandýsek
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z. s.: Dálnice obchvatem Brna, nikoli přes MČ Brno-Bystrc (Jihomoravský kraj)

Jihomoravský kraj připravil územní studii, ve které je doporučeno vedení trasy dálnice D 43 mezi Brnem a Moravskou Třebovou v takzvané německé variantě, tj. přes MČ Brno-Bystrc. Všechny ostatní varianty, včetně optimalizované trasy vedoucí Boskovickou brázdou, která by moha sloužit jako plnohodnotný obchvat celého města Brna, byly vyřazeny jako nevýhodné. Je prosazována trasa, která zahrnuje výstavbu křižovatky přímo v nástupním prostoru Brněnské přehrady a vede 100 m od bytových domů. Místní občané se obávají, že klesne kvalita života v této městské části a dojde k nevratnému poškození Brněnské přehrady. Cílem spolku „Občané za D43 jako obchvat celého Brna“ je informovat širokou veřejnost a s její podporou prosadit vybudování skutečného obchvatu Brna.

realizátor: Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z. s.
místo: Brno-Bystrc
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Klára Zámečníková: Zachraňme nemocnici v Litoměřicích nám všem (Ústecký kraj)

V roce 2017 se litoměřická nemocnice změnila z obecně prospěšné společnosti na akciovou společnost a od té doby se snaží městští zastupitelé přizvat ekonomicky silného partnera do jejího provozu. Plánovali pacht na 20 let, který jim zastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od března roku 2019 se snaží o prodej akcií (nejprve 100 % a po projevené nevůli obyvatel 49 %). Zpočátku byl důvod prodeje vysvětlován jako pouze ekonomický, později personální. Proti prodeji akcií vznikla petice, ke které se během krátké doby připojilo 10.000 obyvatel města a okolních obcí. Vzhledem k nevůli zastupitelstva celý proces zastavit se zaměstnanci nemocnice a jejich příznivci rozhodli začít sbírat podpisy k vyhlášení místního referenda a získali jich cca 6.000.

realizátor: Klára Zámečníková
místo: Litoměřice
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 22 000 Kč

Za krásnou Olomouc, z. s.: Finanční podpora v neblahé olomoucké kauze Šantovka Tower (právní analýza aktuálního stavu) (Olomoucký kraj)

Spolek Za krásnou Olomouc, dlouholetý pozorovatel a komentátor záměru Šantovka Tower v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc zadává právní analýzu, která by posoudila zákonnost postupu veřejné správy v kauze Šantovka Tower při pořizování změny č. II Územního plánu Olomouc a možnost napadnutí územního rozhodnutí stavby Šantovka Tower.

realizátor: Za krásnou Olomouc, z. s.
místo: Olomouc
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Ekologická iniciativa Jihlava, o.s.: Zastavit plánovanou výstavbu obalovny živičných směsí v prostoru lomu Bílý Kámen (Vysočina kraj)

V katastrálním území obce Bílý Kámen se nachází kamenolom, který zatěžuje životní prostředí hlukem, zvýšenou prašností a zvýšenou dopravou těžkých nákladních vozidel po silnici přes obec. V letech 2010 až 2013 byla v lomu umístěna mobilní obalovna živičných směsí, která byla v roce 2013 demontována. V současné době firma Metrostav připravuje dokumentaci pro stavební řízení na stavbu obalovny v prostoru lomu Bílý Kámen. Pokud by stavba obalovny byla realizována, dojde k navýšení hlučnosti, koncentrace prachových částic a polyaromatických uhlovodíků v prostoru obytné zástavby. Rovněž dojde k navýšení provozu těžkých nákladních vozidel přes obec. Zastupitelé obce i po podání petice, kterou podepsalo téměř 50 % občanů s volebním právem, vyjednává s investorem o případných kompenzacích. Místní spolek se přihlásil jako účastník do stavebního řízení a uplatňuje odborné argumenty proti stavbě obalovny.

realizátor: Ekologická iniciativa Jihlava, o.s.
místo: Bílý Kámen
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Anna Buraňová: Moje město, moje místo – pravidla platí pro všechny (Ústecký kraj)

Pobočka nadnárodní společnosti Adler Pelzer Holding již několik let provozuje v Žatci činnost, která může ohrožovat veřejné zdraví obyvatel. Místní lidé mají za to, že provozovna funguje v rozporu s právními předpisy a že jsou zde překračovány limity průmyslového hluku i hluku z dopravy. Jednají tedy s příslušnými úřady, zapojují se jako sousedé do stavebního řízení a snaží se o zjednání nápravy.

realizátor: Anna Buraňová
místo: Žatec
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Chvojensko, z.s.: Nedejme se! (Ústecký kraj)

Obec Velké Chvojno zpracovává nový územní plán. V zadání územního plánu, které připravovalo minulé zastupitelstvo, jsou rozsáhlé plochy zástavby mimo současná zastavěná území místních částí, zastavitelné plochy se rozšiřují do volné krajiny. Nejdůležitějším a pro místní obyvatele největším problémem je průmyslová zóna (logistické centrum) v rozsahu 373 595 m2. Sousední obec Libouchec, část logistického centra ze svého zadání nového územního plánu vyňala. Spolek Chvojensko zaktivizuje místní obyvatele a jako zástupce veřejnosti chce vstoupit do projednávání ÚP s cílem uchránit přírodu, koordinovaně postupovat s podporou odborníků a docílit vyjmutí zóny z návrhu územního plánu.

realizátor: Chvojensko, z.s.
místo: Velké Chvojno
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

HORTUS MORAVIAE o.s.: Zápach z velkokapacitního vepřína SZP Těšnovice (Zlínský kraj)

V katastru obce Těšnovice, která je součástí města Kroměříže, stojí farma na chov prasat s kapacitou cca 9 000 prasat ve výkrmu včetně prasnic a prasniček a předvýkrmu. Umístění a vysoká koncentrace zvířat výrazně ovlivňují životní prostředí a obtěžují občany výrazným zápachem. Záměrem provozovatele farmy je rozšíření kapacity výkrmu o 100 % a celkově počet prasat na farmě o 40 %. Občané zmíněné obce a města se brání rozšíření farmy a obávají se, že opatření, které investor navrhuje, nebude dostatečné a již tak zatížené životní prostředí se výrazně zhorší.

realizátor: Hortus Moraviae o.s.
místo: Kroměříž
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Spolek občanů a přátel Nové Středokluky: Nesouhlas se záměrem investora výstavby nového distribučního centra PPL Sever ve věci plánované organizace dopravy (Středočeský kraj)

Poblíž Středokluk se připravuje výstavba Distribučního centra PPL Sever. Problém spočívá v tom, že investor a projektant naplánovali dopravní napojení výstavby a provozu centra výhradně z dálnice D6 přes Dobrovíz a Nové Středokluky přes vrátnici firmy PORR. Nové Středokluky se nacházejí v hlukovém pásmu letiště Praha, vede zde železniční trať a nově by navíc hlukem a zplodinami z automobilového provozu ohrožovala životní prostředí občanů další narůstající doprava. Nové centrum by mělo obsluhovat oblast severně od Prahy, takže dodávky PPL by jezdily i přes další blízké vesnice. Místní spolek usiluje o změnu dopravního napojení tak, aby nebyla vedena přes vesnice po silnicích III. třídy, ale přímým nájezdem na dálnici D7, který se i vzhledem k místu výstavby a provozu nabízí z hlediska ochrany životního prostředí jako šetrnější řešení.

realizátor: Spolek občanů a přátel Nové Středokluky
místo: Nové Středokluky
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 35 000 Kč

Iveta Čermáková: Rekreativní zahrada (Vysočina kraj)

Osm přátel se rozhodlo vzít věci do svých rukou a upravit venkovní předprostor donedávna využívaného výrobního areálu v centru města Humpolce. Vznikne Rekreativní zahrada, která skloubí rekreaci s tvůrčí činností. Jejich cílem je prostřednictvím nového místa pro setkávání oslovit skupinu lidí ve věku 20 – 40 a více let, kteří mají povědomí o možnostech kulturního vyžití a kolektivních akcích, ale chybí jim aktivační moment k tomu tyto akce ve městě realizovat.  Reakreativní zahrada bude mít jednoduché zázemí pro maminky s dětmi, hudebníky, výtvarníky, stolní tenisty a všechny lidi, kteří se rádi sejdou jinde než v klasické hospodě. Zároveň zde vznikne komunitní městské ohniště, okolo kterého se bude diskutovat o současných žhavých tématech ve městě.

realizátor: Iveta Čermáková
místo: Humpolec
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 85 650 Kč

Kobylnické impérium, z. s., Oživení Hloušku! (Jihomoravský kraj)

Členové Spolku Kobylnické impérium mají nostalgické vzpomínky na ohniště ležící v přírodě za Kobylnicí, kde prožili spoustu dobrodružných chvil a kde se setkávali i jejich rodiče. Místo od těch dob zchátralo a tak se rozhodli společnými silami ohniště zrekonstruovat a vytvořit opět místo, které bude vhodné pro setkávání a pořádání společenských akcí. Po počátečním plánování s různými lokálními aktéry se pustí do práce a nakonec vše plánují řádně oslavit u grilování spojeného s doprovodným programem pro všechny věkové kategorie.

realizátor: Kobylnické impérium, z.s.
místo: Kobylnice
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč

Vespolek, pozemkový spolek: Dešťová komunitní zahrada (Jihočeský kraj)

Vloni došlo vlivem nešetrných zásahů na náměstí  ke změně mikroklimatu na náměstí v Chlumu. To je nyní suché a rozpálené. Na základě komunitního plánování se aktivní lidé v Chlumu shodli na potřebě změnit podobu náměstí a přilehlého prostoru okolo domu dětí a školy. Plánují vybudovat místo pro aktivní odpočinek a relaxaci, který bude využíván o školních přestávkách dětmi a během odpoledne obyvateli Chlumu či k sousedským akcím.  Mimo jiné chtějí maximálně zužitkovat dešťovou vodu ze střech okolních domů a využít ji k zavlažování relaxační zóny, vysázet zde stromy, místo zastínit a obnovit starou studnu, která je nyní zakrytá terénem.

realizátor: Vespolek, pozemkový spolek
místo: Chlum u Třeboně
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Nadační fond Mosty-Puentes: Obnovení pramene Kamenice a vytvoření sousedské špajzky ve Střemeníčku (Olomoucký kraj)

Nadační fond Mosty – Puentes inicioval nápad proměnit starou skládku u pramene Kamenice v místo odpočinku a užitku. V průběhu léta 2019 chystají ve spolupráci s místními obyvateli a dalšími partnery desetidenní akci, jejíž cílem bude obnova a pročištění prameniště, stavba kamenné zídky u hlavního pramene, vytvoření sousedské špajzky ve starém sadu a doprovodný program. Chtějí obnovit nejenom ekologickou rovnováhu v krajině, ale i obnovit tradici svépomoci, kdy lidé táhli za jeden provaz ve prospěch všech.

realizátor: Nadační fond Mosty-Puentes
místo: Luká
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 79 800 Kč

Bubahof, z.s.: Výročí narození Františka Suchého (Hlavní město Praha kraj)

Jednodenní kulturní akce v parku Františka Suchého má za cíl oslavit narození významného rodáka, po kterém byl park pojmenován. členové spolku Bubahof by rádi místním lidem připomněli tradici boje proti totalitě a při té příležitosti také částečně opravili a revitalizovali toto místo. Osud ředitele krematoria Fr. Suchého st. není dostatečně znám ani místním obyvatelům, stejně jako osud jeho syna, Fr. Suchého ml., také odbojáře a dlouholetého vězně komunistického režimu. Obnovou parku, ve spolupráci s místní komunitou a strašnickými kulturními aktéry chce spolek zároveň založit tradici každoročních oslav k připomenutí těchto osobností. Mají v plánu i nadále s radnicí spolupracovat na údržbě a úpravách parku.

realizátor: Bubahof, z.s
místo: Praha-Strašnice
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Lukáš Dědič: Sousedský kruh Chotěbuz (Moravskoslezský kraj)

Skupina aktivních a dynamicky smýšlejících lidí si dala za úkol založení Sousedského kruhu Chotěbuz, který má za cíl rozpohybovat život v obci, zapojit nečinné lidi a vytrhnout je z anonymity, která se v posledních letech zvyšuje i na vesnicích. Prostřednictvím kulturních, vzdělávacích a zážitkových akcí a jiných společných aktivit chtějí seznámit starousedlíky s nově přistěhovanými, rozbít pomyslnou bariéru mezi starší a mladou generací a poskytnout jim možnost dělat věci „spolu a pro sebe“. Pomocí grantu chtějí zejména vytvořit multifunkční místnost, která bude sloužit nejen jako zázemí veškerých aktivit, ale bude proměnlivá dle aktuálních potřeb (herna, místo pro tvořivé dílny, workshopy, administrativní a technické zázemí atp.).

realizátor: Lukáš Dědič
místo: Chotěbuz
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Lucia Čemová: Komunita Zemědělský vnitroblok (Jihomoravský kraj)

Komunita aktivních sousedů založila spolek, aby společně oživili krásný prostor vnitrobloku, kolem kterého stojí 8 obytných domů s více než 120 byty. Cílem je vlastnoručně vytvořit zařízení vnitrobloku sloužící jako zázemí pro setkávání a aktivity (posezení, hřiště, komunitní zahrada). Snahou spolku je oslovit co nejvíce sousedů a společně obnovit místo, které kdysi umožňovalo obyvatelům bloku setkávat se, poznávat se, vzájemně se obohacovat a pěstovat mezigenerační soužití. Členky a členové spolku očekávají, že projekt přinese nová přátelství a zvýšení kvality života obyvatel domů napříč generacemi.

realizátor: Lucie Čemová
místo: Brno
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 85 000 Kč

Eva Blahová: Pleteme město – společně (Zlínský kraj)

Projektem Pleteme město se skupina lidí okolo Evy Blahové snaží oživit veřejný prostor města Uherské Hradiště a probudit tvůrčí zájem místních občanům a studentů. Chtějí vytvořit živý a barevný prostor pro společnou komunikaci občanů, studentů SUPŠ a umělců. Město ožije veřejnou sbírkou nepotřebného pleteného oblečení. Občané dostanou příležitost plést a háčkovat na veřejných místech, v čekárnách, kavárnách, v nemocničních čekárnách, knihovně apod. Společnou oslavou bude veřejná instalace pletených objektů přímo v ulicích, které zkultivují zanedbaná místa v centru města a upozorní na ně.

realizátor: Eva Bláhová
místo: Uherské Hradiště
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 53 600 Kč


PROJEKTY Z ROKU 2018
Adoptuj si svého seniora, Černošice (Středočeský kraj)

Dne 18. 9. 2018 odvysílala Česká televize dokument poukazující na společensky významný fenomén dobrovolnické pomoci seniorům, kteří se ocitli v izolaci a osamělosti. Nemusí jít nutně o opuštěné seniory, osaměle se může cítit i ten, který žije s rodinou, která je pracovně vytížena. Za projektem „Adoptuj si svého seniora“ stojí koordinátorka z Maltézské pomoci, o.p.s. paní Dita Rudolfová. Projekt je realizován převážně v Praze, nicméně je vhodná jeho realizace i v Černošicích, neboť i zde žijí senioři, kteří jsou často vlivem nemocí či stáří izolováni od aktivní společnosti. Paní Jana Zelinková se domluvila s Maltézskou pomocí, o.p.s. na spolupráci.

To zahrnuje mít vlastního „černošického“ koordinátora dobrovolníků a udělat projektu v Černošicích publicitu v návaznosti na možnosti, které menší město má.

Projekt je unikátní tím, že propojuje různé generace. Není to nutné spojení senior – mladý člověk, může jít o i kontakt mezi seniorem a mladším seniorem. Pár – senior a dobrovolník spolu pravidelně 1x týdně tráví 2 hodiny volného času. Nejedná se o fyzickou práci, jedná se o sociální kontakt (nejčastěji povídání, nebo procházku, či krátký výlet). Projekt je velmi dobře nastaven (existuje metodika projektu, postupy při výběru dobrovolníků, uzavírání smluv s dobrovolníkem i seniorem, práce s dobrovolníky včetně školení, supervize, pojištění dobrovolníků aj.). Černošice jsou městem na okraji Prahy, které trpí tím, že za „kulturou a vyžitím“ se jezdí do Prahy. Tento projekt je cestou, jak vrátit život zpět do Černošic.

Dobrovolnický program adopce seniorů při Maltézské pomoci

realizátorka: Jana Zelinková
místo: Černošice, Praha – západ, Středočeský kraj
období realizace: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 38 560 Kč

Na naší zahrádce (Olomoucký kraj)

Tým okolo Jany Grohmannové chce více zapojit spoluobyvatele do sousedského života, motivovat je k větší účasti v již započatých aktivitách a ty postupně rozšiřovat podle zájmu a aktivního zapojení obyvatel Slatinic. Realizační tým tvoří několik aktivních jedinců, kteří již nyní připravují různorodý program (přednášky, výstavy, promítání, noc kostelů, čajírnu a kafírnu, hodovou kavárnu atp.) a dalších přátel a občanů, kteří se těchto aktivit zúčastňují a zapojují se do nich částečně.

S projektem pomohou i lidé z řad farníků, kterým nebylo lhostejné chátrání a nevyužití místní fary, a tak oslovili s myšlenkou jejího využití místního pana faráře, který byl konání pozitivně nakloněn a činnost týmu podpořil. Díky tomu na faře mohli zařídit jednu místnost jako kafírnu a čajovnu, která nyní úspěšně funguje jako místo k setkávání místních obyvatel. Je to neziskový projekt, který funguje na bázi dobrovolnictví. To, že se podařilo kafírnu a čajovnu zprovoznit a lidi o setkávání mají zájem je motivuje, aby v této činnosti pokračovali a vybudovali něco dalšího.

Realizační tým za podpory místních spolků, farníků a občanů Slatinic a okolí, chce vytvořit místo pro celoroční setkávání a sdružování, a to nejen pro místní obyvatele, ale i lidi z blízkého okolí. Společnými silami chce před budovou místní fary vybudovat bylinkovou relaxační zahrádku, a tak vytvořit venkovní otevřený prostor pro sousedská setkávání a další činnosti.

Bylinková zahrada společně s kafírnou s čajovnou budou mít funkci vzdělávací, kulturní i relaxační pro všechny generace obce a blízkého okolí. Zahrádka bude volně přístupná pro všechny. Projekt je založen na neziskovosti, veškeré získané finance budou sloužit k pokrytí projektových a provozních výdajů.

realizátorka: Jana Grohmannová
místo: Slatinice na Hané, Olomoucký kraj
období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
projekt byl podpořen částkou 65 000 Kč

Rozšíření aktivit komunitního centra Domeček ( kraj)

Nezisková organizace Domus Vitae z.ú. sídlící ve Stromovce, která se zaměřovala především na práci se seniory, rozšiřuje pole své působnosti a chce za pomoci místních spolků a dobrovolníků oslovit všechny členy komunity. V rámci svého programu má v plánu propojit všechny obyvatele přilehlých lokalit a vytvářet takový program, který stmelí okolní obyvatele, zapojí je do jednotlivých aktivit a umožní jim trávit čas smysluplně.

Postupem času v organizaci zjistili, že se neustále vracejí lidé velmi rozdílných věkových i sociálních skupin, které si mají navzájem co nabídnout, tyto lidi chce Domeček ve Stromovce propojit pomocí společných aktivit. Díky některým akcím, které byly zaměřeny právě spíše komunitně nežli na určité skupiny, se ukázalo, že tohle je směr, kterým stojí za to jít – aby se lidé zapojili do dění, sami přicházeli s nápady a také se o jednotlivé akce starali. Všichni jsou pak mnohem spokojenější a jsou potřební, což je v dnešní době pocit, který chybí skoro každému.

www.domusvitae.cz
facebook

realizátor: DOMUS VITAE, z.ú.
místo: Praha 7 (Stromovka)
období realizace: 10. 11. 2018 – 30. 6. 2019
projekt byl podpořen částkou 56 440 Kč

Cesta strmilovské vody (Jihočeský kraj)

Ve Strmilově chtějí rozvíjet komunitní život a vytáhnout sousedy z jejich chýší do veřejného prostoru. Jako hlavní tmelící úkol, kolem kterého propojí obyvatele města, jim poslouží motiv vody a pátrání po místech, kde voda je nebo by měla být. Členka týmu (místní knihovnice) zapátrala po tom, čí jsou veřejné studně a kdo se o ně stará, po obci jich je cca 15. Kromě budování dobrých sousedských vztahů skupince místních lidí leží na srdci, že lidé s vodou plýtvají a neváží si jí. Chtějí vypátrat „vodní místa“ v obci, zmapovat je a brigádami sousedů bydlících kolem studní upravit některá z nich jako místa setkávání, odpočinku a poučení. Dobrovolníci kolem místní knihovny chtějí naučit lidi, kde a jak se mohou osvěžit ve veřejném prostoru a to nejen vodou, ale i pohledem na okolní zeleň, sochu ze dřeva nebo panel se zajímavostmi o vodě. Nejvíce osvěžující však bude, když se u studní budou setkávat lidé ze stejné ulice a popovídají si třeba o počasí.

facebook

realizátorka: Jaroslava Sedláková
místo: Strmilov, Jihočeský kraj
období realizace: 12. 12. 2018 – 11. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Cesta padlých Třemošnických hrdinů v 1.světové válce (Středočeský kraj)

V rámci posílení mezilidských vztahů v Třemošnici vytvoří spolek Střemcha 2018 naučnou stezku k Pomníku padlých v 1. světové válce, která bude lemována ovocnou alejí, kde si každá chalupa (rodina) v Třemošnici vysadí strom. Každý strom bude označen cedulkou, aby bylo zřejmé, která rodina daný strom zasadila jako odkaz pro budoucí generace. Jednalo by se o ovocné stromy (jabloně, švestky, třešně) včetně zapomenutých odrůd ze zahrad našich babiček (morušovník, kdouloň, mišpule, oskeruše atd.).

Vysazením ovocných stromů vznikne příležitost pravidelně se sejít nejen u společného sběru plodů a jeho následného zpracování (společné moštování, zakládání ovocných kvasů, výroba kompotů atd.), ale i při následné péči o stromy (zalévání a zastřihávání, atd.) Projekt by měl mimo jiné přesah v posílení místní komunity a dále poukazoval na příběhy obce a občanů Třemošnice z historie 1. světové války a První republiky. Vybudováním stezky vznikne příjemné místo k trávení volného času všech obyvatel Třemošnice od dětí až po seniory. U starých topolů uprostřed stezky je zamýšleno umístit posezení.

realizátor: Střemcha 2018, z.s.
místo: Třemošnice, Středočeský kraj
období realizace: 1. 3. 2019 – 30. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Bedřiška společně (Moravskoslezský kraj)

Budoucnost dvaceti starých dvojdomků v ostravské osadě Bedřiška, kde žije asi sto lidí, je velmi nejistá. Radní obvodu Mariánské Hory a Hulváky totiž místo považují za problémovou vyloučenou lokalitu, jejíž obyvatele je nutné do dvou let vystěhovat a dřevostavby staré téměř 70 let zbourat. Nájemníci ale nesouhlasí. Po mnoha náročných situacích se tam během let vytvořila fungující komunita, která má nemalý potenciál se dále rozvíjet a společně se postavit náročné situaci, která je potkala.

Komunita má za cíl stmelování obyvatel lokality Bedřiška, udržení vzájemných sousedských vztahů, minimalizaci snah vedení města o rozdělení komunity a také společný boj proti nucenému vystěhování z finských domků, které obývají rodiny s dětmi i starousedlíci. Nutno podotknout, že se zde vyskytují Romové i Neromové, lidé všech věkových generací a různých profesí.

facebook

realizátor: Lukáš Grochal
místo: Ostrava, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 11. 2018 – 1. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Člověk v místě, místo v člověku (Středočeský kraj)

Projekt je součástí uskutečňování vize dobrého a spokojeného života pro všechny lidi v obci Skřivaň. Dílčím záměrem je opravovat a udržovat v pořádku kostel ve Skřivani a jeho okolí. Otevřeme po většinu roku nepřístupné místo pro setkávání a využijeme prostor k pořádání nejrůznějších kulturních a společenských událostí uvnitř i venku. Upravíme a zúrodníme terén, vysadíme stromy a keře, zbudujeme lavičky i stůl k posezení. Uspořádáme sbírku, prostředky použijeme k opravě rozbitého vitrážového okna kostela a na další drobnou údržbu stavby (vymalování) i prostranství kolem něj. Práce provedeme zčásti svépomocí, v budoucnu se budeme o prostor starat a udržovat jej. Věříme, že účast na společném díle přispěje k posilování vztahů v nejširší místní komunitě. Dosažení viditelného výsledku společnou prací přinese komunitě sdílenou radost a uspokojení, posílí vzájemnost a vztah k místu.

realizátor: Skřivaň z.s.
místo: Skřivaň, Středočeský kraj
období realizace: 20. 10. 2018 – 20. 10. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Zlínský Zvěřinec (Zlínský kraj)

Zvěřinec je spolčení rodáků zlínského kraje, kterým není lhostejná tamní současná kulturní situace. Spolek se zaměřuje na konání kulturních, společenských a komunitních událostí s dlouhodobě vedenou dramaturgickou linkou. Zvěřinec vede snaha o oživení, na kterém se chtějí aktivně podílet s místními, vede je touha potkávat se a navázat komunikaci. Členové Zvěřince nechtějí zpřetrhat své kořeny a věří, že kultura spolčování je naší přirozeností a základem pro zdravou občanskou společnost.

Záměrem spolku je vytvářet ve Zlínském regionu fungující kulturně-sociální platformu, která bude využívána jako centrum pro setkávání, vzdělávání i uměleckou seberealizaci obyvatel.

www.zverine.cz
facebook

realizátor: spolek Zlínský Zvěřinec
místo: Lukov, Zlínský kraj
období realizace: 1. 11. 2018 – 1. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Zastávka194 (Vysočina kraj)

Spolek Dobrá společnost chce vytvořit komunitní prostor pro setkávání a pořádání pravidelných kulturních aktivit v přízemí památkově chráněného domu přímo na hlavním chotěbořském náměstí. Jeho součástí bude kavárna a prodejna lokálních produktů, knihkupectví zaměřené zejména na malá nakladatelství a autorské knihy, bezobalový obchod a prostor pro tvůrčí dílny. Bude sloužit také jako netradiční infocentrum pro návštěvníky zaměřené na udržitelné formy cestování a distribuční místo zeleninové farmy. V plánu je pořádání výstav, projekcí filmů, tvůrčích dílen pro děti i dospělé, autorských čtení a pravidelných tematických setkávání, zaměřených mj. na ekologické zemědělství, veřejný prostor měst a vesnic, tradiční řemesla, alternativní formy vzdělávání apod. Zastávka194 by měla ideálně sloužit i jako „sběrna nápadů“ na zlepšení života ve městě. Aktivity se budou rozšiřovat i do prostoru náměstí pořádáním sousedských slavností, komentovaných procházek a výstav pod širým nebem.

www.dobraspolecnost.org
zastavka194.dobraspolecnost.org
facebook

realizátor: Dobrá společnost, zapsaný spolek
místo: Chotěboř, Vysočina
období realizace: 1. 11. 2018 – 30. 10. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Sousedská klubovna ožívá (Hlavní město Praha kraj)

Skupina 20 rodin z Prahy 11 zakládá první sousedskou klubovnu v této lokalitě a chce ji s pomocí dalších lidí z okolí vybavit a oživit. Pravidelně se zde budou pořádat různorodé individuální i skupinové aktivity členů klubovny a to napříč generacemi. K účasti na části aktivit bude přizvána i širší veřejnost.

Zázemí klubovny má umožnit členům a veřejnosti z okolí realizovat vlastní nápady na společné aktivity, setkání, sdílení, oslavy, workshopy, tematické diskuze, promítací večery, spolupráci, pracovní zázemí a podpořit setkávání a vzájemnou výpomoc v rámci celých rodin a napříč generacemi. Díky této možnosti se zlepší sousedské vztahy mezi členy i návštěvníky z řad veřejnosti a vznikne otevřený prostor pro další sousedské aktivity a nápady na zlepšení každodenního života na sídlišti Jižní Město. Projekt Sousedské klubovny směřuje k tomu, aby se v anonymitě sídlištního života vytvářelo více sousedských a přátelských vazeb.

realizátor: Lukáš Vraný
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Máme rádi Podkozí: impuls pro přátelštější sousedské vztahy (Středočeský kraj)

Jsme spolek sousedek (a manželů, dětí a přátel), který si navzdory okolnostem udržuje optimismus a elán. Bydlíme na Podkozí a máme to tu rádi. Co si sami neuděláme, to nemáme. Rozhodli jsme se – s pomocí Nadace Via – vylepšit kout na návsi v inkluzivním duchu a přestěhovat osadní hřiště na místo, kde nebude nikomu vadit. Pozveme doslova všechny – ty, které známe, osobně, ty, co neznáme, nástěnkami. Společně zkrášlíme a nabídneme prostor se setkat a v míru spolu hovořit.

pratelepodkozi.webnode.cz
facebook

realizátor: Přátelé Podkozí, z. s.
místo: Podkozí, Středočeský kraj
období realizace: 15. 10. 2018 – 1. 6. 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Kyjovský šufánek (Jihomoravský kraj)

Spolek Educante se dlouhodobě věnuje komunitní a dobrovolnické práci a svými aktivitami reaguje na zjištěné potřeby členů komunity. Projekt Kyjovský šufánek (v nářečí naběračka) má za úkol rozšířit možnosti využití komunitního centra KoCKy, které Educante provozuje. Zařízením funkční kuchyně bude vytvořen prostor pro organizování plánovaných kurzů vaření. Jedná se především o předávání tradičních receptů a postupů přípravy regionálních jídel, kdy dojde k propojení generací a uchování tradic. Dále jsou připraveny kurzy přípravy zdravých jídel a přednášky o zdravé výživě s praktickými ukázkami, výuka zavařování a další. Hlavní myšlenkou je jednak uchování tradic v oblasti gastronomie, ale také propojení generací a také zvýšení zájmu o zdravé stravování. Aby se dozvěděla široká veřejnost o realizaci projektu Kyjovský šufánek, uspořádá Educante velkou sousedskou gastro akci pro všechny generace, kde se bude odehrávat množství aktivit týkajících se jídla a vaření (beseda, příprava tradičních specialit, dětské „vaření“, tvoření apod.).

www.educante.cz

realizátor: Educante, z.s.
místo: Kyjov, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Čtvero ročních setkání v obecním sadu (Jihomoravský kraj)

Aktivity komunity Chudčické zvonky přivede život do obecního sadu, a to jednak doplněním mobiliáře, tak aktivitami a setkáváními spojenými s rokem v sadě. Vytvoří se tak něco jako vesnický park. Pořídí se lavičky a vybuduje altán, aby se bylo kde potkat a rozvíjet debaty. V návaznosti na vytvoření setkávacího místa v altánu, budou probíhat různorodé akce. Na jaře to bude oslava Velikonoc a probouzení přírody včetně otloukání píšťaliček a instalace ptačích budek vyrobených v rámci technických školek, v létě spaní v sadu s pozorování Perseid, soutěže v kosení kosou, poznáváním dřevin a hornin s místními odborníky, na podzim pak slavnosti jablek spojené s moštováním a soutěží o nejlepší štrůdl, bude přizván na přednášku pomolog, povede tudy lampionový průvod, v rámci kroužku Kuchtík se budou připravovat z jablek jednoduché pokrmy; v zimě se budou zdobit stromy pro ptactvo, rozdávat Betlémské světlo a v Kulturním domě bude probíhat výstava starých fotek od místních občanů

www.chudcice.cz

realizátor: Pavel Konečný
místo: Chudčice, Brno-venkov, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. 11. 2018 – 1. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč

Otoč knihu (Olomoucký kraj)

Spolek P.A.K.O. chce s pomocí místních dobrovolníků vybudovat síť knihovniček v ulicích, které budou sloužit občanům k vzájemné výměně knih, a suplovat tak nevyhovující funkci obecní knihovny. Na jednotlivých místech pak bude spolek pořádat happeningy na podporu čtenářské gramotnosti a uměleckých aktivit místních občanů (autorská čtení, čtenářské kluby, knižní a řemeslné trhy, workshopy, výstavy a projekce, hudební večery).

facebook

realizátor: P.A.K.O., Příležitostná Asociace Kulturního Obrození, z.s.
místo: Dolany-Pohořany-Véska, Olomoucký kraj
období realizace: 25. 11. 2018 – 25. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč

Proměna opuštěné louky v místo setkávání (Středočeský kraj)

Hlízovský unikátní spolek chce s pomocí dalších spolků a jednotlivců proměnit louku, která není využívána, na oživený prostor (výsadba 2 lip svobody, umístění kříže, informační tabule a odpočinkové posezení), kde se bude scházet veřejnost z několika obcí sousedících s Hlízovem a bude si připomínat historická výročí spjatá s obnovenými tradicemi v obcích.

www.hlizovskyspolek.cz
ozivlalouka.maweb.eu – stránky projektu

realizátor: Hlízovský unikátní spolek
místo: Hlízov, Středočeský kraj
období realizace: 18. 10. 2018 – 1. 9. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Sousedská výpomoc Olomouc (Olomoucký kraj)

V rámci projektu jsme iniciovali komunikaci a pomáhání si mezi dříve neznámými sousedy z Olomouce. V rámci facebookové skupiny i mimo ni se domlouvají na společném řešení problémů. Potkávají se na dílně, kde spolu pracují na různých projektech (například: seřezávání dveří, výroba prahu, rámečků na obrázky, police, botník, rekonstrukce nábytku). Pro práci na dílně jsme pro sousedskou komunitu pořídili pásovou pilu a pro práci mimo dílnu vrtací kladivo. Lidé, kteří stroje využívají, jsou průběžně zaškolováni personálem dílny, aby se stroji mohli pracovat bezpečně. Dílna, její vybavení i okruh uživatelů se neustále zvětšuje.

facebook

realizátor: OLOMOUCKÁ DÍLNA, z. s.
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Projděme se a poznejme se (Jihomoravský kraj)

Aktivní obyvatelka Rašova Marcela chce s dalšími obyvateli a přáteli obce vybudovat vycházkový okruh jako místo pro vzájemné setkávání. Bude příjemnou víkendovou procházkou do přírody pro všechny generace a zároveň seznámí mladší obyvatele a návštěvníky s historií obce a zdejší přírodou. Součástí vycházkového okruhu budou odpočívadla, informační/naučné tabule a alej, do které si rodiny vysadí svůj strom rodiny, o který budou chodit pečovat. Věříme, že díky projektu dojde k rozvoji komunikace, spolupráce a sousedských vztahů mezi místními lidmi, neboť ti budou mít skrz zapojení se do projektu možnost zapojit se do rozvoje společenského života a zlepšení životního prostředí v obci, přicházet s novými nápady a aktivně se zapojovat do jejich realizace.

www.rasov.cz

realizátor: Marcela Malíková
místo: Rašov, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
projekt byl podpořen částkou 78 000 Kč

Závory se zvedají, dobrý soused je víc než vzdálený přítel (Středočeský kraj)

Spolek ARTO.TO provozuje galerii v Uhelném mlýně. Společně se zástupci místních obyvatel a spolkem LOS chce otevřít obyvatelům obce konvertované prostředí části bývalého průmyslového Areálu Šroubáren, které nabízí kvalitní zázemí pro komunitní akce: kino, festivaly, dílny atd. Jde o jedinečnou příležitost navázat na rozpadající se průmyslové dědictví města (Šroubrány založeny v r. 1873!) a dát mu nový kulturně společenský a komunitní rozměr, rezonující s potřebami dnešní doby. Jde o nový a víceméně soukromý projekt, který zatím bohužel nemá potřebnou podporu a docenění od města. Místní obyvatelé, kteří zde celý život pracovali ještě změnu nepochopili nebo z ní mají spíše obavy a nově přistěhovalí zase netuší, že za drahou a závorou, odříznutý od města, je nádherný kus industriálního dědictví, který jen zázrakem přežil. Vize architekta a autora konverzí je vytvořit tu přirozenou součást obce, navázat na řemeslnou tradici, aktivně a smysluplně propojit minulost s potřebami dneška.

realizátor: Spolek ARTO.TO
místo: Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Všichni zpět do ulic (Jihomoravský kraj)

Projekt má za cíl sblížení a zlepšení vztahů mezi lidmi s důrazem na rozvoj zdravého životního stylu. Za podpory obce a aktivních lidí chceme vybudovat park, kde se budou konat pravidelné sportovní, kulturní a vzdělávací akce pro lidi všeho věku a skupin, a vytvořit tak prostor k tomu, aby se občané obce pravidelně setkávali a aktivně se podíleli na dalším rozvoji obce. Zkulturnění a úprava venkovního prostoru probíhá formou brigád dobrovolníků. Místem realizace je prostor bývalé skládky a dříve neudržované plochy porostlé náletovými křovinami. Společné budování tak slouží nejen ke sbližování občanů, ale také ke zkvalitnění a zkrášlení prostředí obce.

facebook

realizátor: Richard Štěpánek
místo: Prace, Jihomoravský kraj
období realizace: 20. 6. 2018 – 19. 6. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Setkávání u lisu (Královéhradecký kraj)

ART-Tellier je volné sdružení osob se zájmem o umění a kulturu užívající prostory ateliéru Stanislava Štěpa, který je otevřený pro každého. Prostorově je propojen se skladem antikvariátu a knihkupectví Abnormalizace sídlícím v bývalém obchodě s textilem na návsi v Cerekvicích nad Bystřicí. Chceme se setkávat při náročnější a na venkově nedostupnější aktivitě, kterou je tištění na grafickém lisu. Roztírat tiskařské barvy je pro jednotlivce neúčelné, natož si pořizovat lis.

Grafický lis by měl dát společné činnosti a kultuře v obci novou dynamiku, tvořit se bude nejen v ateliéru, ale i mimo něj za spolupráce s obecním úřadem, spolky, MŠ a ZŠ na jejich akcích pro veřejnost. I začátečnické grafické tisky např. linoryt, jsou působivé a motivují zúčastněné k zapojení se. Skrze společnou tvůrčí práci umožníme nám všem vycházet ze svých sociálních bublin, rozvíjet dovednosti a estetické cítění, vzájemně se poznávat i z jiných stránek a povzbudit se k další, nejen výtvarné, aktivitě.

facebook

realizátor: Veronika Jašíková
místo: Cerekvice nad Bystřicí, Královehradecký kraj
období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2019
projekt byl podpořen částkou 37 700 Kč

Sousedská zahrada u Domu s chráněnými byty ve Štětí (Ústecký kraj)

Spolek Dobro-volně plánuje za pomoci svých dobrovolníků, obyvatel Domu s chráněnými byty a města Štětí rozšířit možnosti přilehlé zahrady domu, která je méně využívaná. Nyní se na zahradě nachází altán a travnaté prostranství, které příliš nevyhovuje méně mobilním obyvatelům domu. Vysázením levandulového pole, zvýšenými záhony a smyslovou cestou dá tak zcela nový ráz místní lokalitě a příležitost k setkávání lidem všech generací.

Rodinní příslušníci obyvatel se zbaví obav, že se jejich dítě na návštěvě babičky či dědečka bude nudit. Zahrada nebude sloužit jen jako místo k relaxaci a k trávení volného času, ale také bude využívána jako užitková. Komunita má díky vysazení, péči a následnému zpracování drobného ovoce, zeleniny a bylin další smysluplný důvod pro společná setkávání.

Dům se zahradou se nachází na okraji města, tudíž jsou zdejší senioři odříznutí od místního dění. Jedním z reálných řešení, jak sem vnést život, je prostřednictvím zvýšení atraktivity přilehlé zahrady.

facebook

realizátor: Dobro-volně, z.s.
místo: Štětí, Ústecký kraj
období realizace: 1. 8. 2018 – 1. 8. 2019
projekt byl podpořen částkou 79 700 Kč

Neseď doma, přijď na náves! (Středočeský kraj)

Skupina aktivních obyvatel obce Podbořánky chce vybudovat na návsi venkovní přístřešek, který by měl sloužit jako místo setkávání sousedské komunity. Místo, které ve vesnici schází, bude využito na pořádání menších kulturních, společenských a sportovních akcí. Přístřešek by měl stát vedle právě budovaného travnatého hřiště a mohl by pomoci rozšířit aktivity zde plánované a zároveň podpořit větší zapojení místní obyvatel do těchto akcí. Díky tomuto kroku by se také obnovila a zkultivovala další část návsi, která po vysídlení původního německého obyvatelstva sloužila jako rumiště, a tím přispěla ke zušlechtění vesnice jako celku.

realizátor: Petr Musil
místo: Podbořánky, Středočeský kraj
období realizace: 1. 9. 2018 – 1. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Regionální slavnosti ve Velešicích (Královéhradecký kraj)

Velešická komunita zrestaurovala zchátralý hrob místní slavné operní zpěvačky Aloisie Věkoslavy Blažkové (1840 – 1873), která ve Velešicích bydlela. Slavná pěvkyně byla v souboru u Bedřicha Smetany, který ji velice uznával. Místní společně hrob opravili a na počest poté uspořádali slavnost, jejíž součástí byla i výstava o životě rodačky a přiblížila také jejího slavného otce, Františka Blažka, který se ve Velešicích narodil a byl učitelem Antonína Dvořáka.

stezka-cesov-veseli.unas.cz

realizátor: Spolek stezka Češov – Vysoké Veselí
místo: Jičín, Královéhradecký kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 31. 3. 2018
projekt byl podpořen částkou 76 338 Kč

Kulturní centrum Falcon (Plzeňský kraj)

Skupina aktivních lidí, složená ze všech možných vrstev klatovské společnosti v současné době chystá kulturní centrum, které v Klatovech nemá obdoby! Jejich snahy se dají sepsat do 5 jednoduchých bodů:

 • Chtějí v Klatovech více pravidelných kvalitních akcí.
 • Chtějí, aby každý kdo má chuť se mohl v centru seberealizovat.
 • Chtějí minulostí nezatížený prostor, který bude propojovat generace.
 • Chtějí férové místo, které bude svým fungováním na Klatovsku dále pomáhat.
 • A rozhodně tím vším chtějí bavit sebe a své okolí!

Jak toho chtějí docílit?
V současnosti tvoří zatím nezapsaný spolek desítky lidí. Každý něco umí a může odborně pomoci. Nikdo si nebere za fyzickou práci ani korunu – všichni na projektu pracují bez nároku na honorář. Svou činností chtějí pravidelně přispívat k realizaci nejrůznějších koncertů, přednášek, workshopů, divadelních představení nebo diskusním a filmovým blokům.

falconclub.cz
facebook

realizátor: Martin Opatrný
místo: Klatovy, Plzeňský kraj
období realizace: 31. 5. 2018 – 31. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Babeta ožívá (Královéhradecký kraj)

Spolek P.R.O.,z.s., podpora rozvoje osobnosti působí v Potštejně, kde se zaměřuje na aktivity, které podporují obyvatele v aktivním trávení volného času. Obec Potštejn mu umožňuje užívání budovy zvané Babeta a jeho okolí.

Spolek by rád uspořádal několik akcí k propojení různých věkových skupin žijících v Potštejně. K tomu je potřeba zlepšit prostory Babety, aby mohla poskytnout dostatečné zázemí pro dané aktivity. Jedna z akcí bude věnována historii Babety a její využívání v současnosti ve spolupráci s místními pamětníky, kronikářem obce. Budou osloveni i ostatní obyvatelé Potštejna, aby mohli prezentovat svoji činnost. Další akce bude zaměřena na setkání spolků, zájmových skupin a obyvatel Potštejna. Dojde tak k provázání širokého okruhu obyvatel s různými zájmy. Otevřou se prostory Babety, které se mnoho let využívají spíše náhodně i dalším skupinám, a to i neorganizovaným.

www.spolekpro.proweb.cz
facebook

realizátor: P.R.O., z.s., podpora rozvoje osobnosti
místo: Potštejn, Královéhradecký kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 30. 4. 2019
projekt byl podpořen částkou 31 300 Kč

Koloběh života aneb síla vzájemné pomoci (Pardubický kraj)

Silvie Serbousková, Radka Nepustilová a Pavel Novák spolu s dalšími lidmi z Jablonného nad Orlicí realizovali projekt, jehož cílem bylo aktivizovat budování komunity lidí kolem Nadačního fondu Koloběh života, která bude založena na vzájemné pomoci v tíživých životních situacích (např. požár domu, úmrtí živitele rodiny, atd.), v nichž se mohou ocitnout občané Jablonnného a okolních obcí. Potřebovali k tomu zejména začít šířit povědomí o chystaných aktivitách NF a o možnosti zapojení do vzájemné sousedské pomoci. Šíření povědomí zahájili během projektu informováním veřejnosti osobně, skrze internetové stránky a facebook a také prostřednictvím akce 20. 10. 2018, kterou zasvětili 100. výročí založení Československého státu.

Na začátku jich bylo 15, nyní komunita čítá na 90 lidí, kteří jsou ochotni nějakým způsobem, každý podle svého, přiložit ruku k dílu a spolupracovat na společné věci. To dává sílu věřit, že to tak bude i v případě, že bude potřebovat pomoci kdokoliv ze spoluobčanů. Dlouhodobá práce s komunitou kolem NF Koloběh života teprve začíná – velkým úkolem je budovanou komunitu kolem NF Koloběh života udržet a rozvíjet.

kolobehzivota.cz
facebook

Orlický deník: Na sousedské slavnosti přivítali prezidenta Masaryka

realizátor: Radka Nepustilová
místo: Jablonnné nad Orlicí, Pardubický kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 60 200 Kč

album fotografií z akce 20. 10. 2018
album fotografií z Módní přehlídky 11. 11. 2018

Knihovna jako komunitní centrum (Plzeňský kraj)

Spolek Los Vesinos chce zatraktivnit a oživit stávající prostor knihovny v Chomoutově, v budově tzv. Hasičárny. Využije k tomu přenos úspěšných metodik z Městské knihovny, stávající spolupráci s místními organizacemi a experty z regionu a konečně osloví k přípravě a realizací aktivit především místní komunitu.

Cíl projektu bude naplněn pomocí tří projektových aktivit: vylepšením Knihovny v moderním stylu švédských knihoven za pomocí místních občanů a zdrojů, komunitními akcemi s pomocí místních dobrovolníků a expertů z regionu a vydáním publikace o historii Chomoutova.

Díky zatraktivnění Knihovny vznik ne v komunitě nový kreativní prostor k setkávání a trávení volného času. Díky sérii komunitních akcí pak získají místní obyvatelé lepší vztah k místu, kde žijí a větší zájem o svou komunitu a zažijí, jaké to je, mít svou aktivní roli v ní. Vydáním historického almanachu dojde k významnému posílení identity a náležitosti k místu pro zdejší komunitu.

www.losvesinos.cz
facebook

realizátor: Los Vesinos, z.s.
místo: Olomouc – Chomoutov, Olomoucký kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 79 450 Kč

Oživlá zahrada (Plzeňský kraj)

Spolek Památník Hartmanice chce ve svém projektu zrealizovat rekultivaci zanedbané zahrady náležící k synagoze, která není dosud využívána. Měla by se stát místem setkávání, ale i společné údržby. Plánovány jsou zde bylinkové proutěné záhony, trvalkové záhony, bude zde relaxační místo v proutěném domečku, kamenné stoly s lavicemi. Záhony budou vytvořeny z odkopků rostlin z hartmanických zahrádek. Místní mohou dále přispět svými nápady, zkušenostmi s pěstováním rostlin v horském prostředí, aktivně se zapojit a v budoucnu zahradu využívat. Tím celá komunita získá prostor blízko náměstí, který zde dosud chybí. Na zahradě mohou v budoucnu probíhat přednášky, může ji využívat škola, Skautské středisko, Domov pro seniory.

hartmanice.cz
facebook

realizátor: Památník Hartmanice
místo: Hartmanice, Plzeňský kraj
období realizace: 30. 5. 2018 – 30. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Rozmarné Břve (Středočeský kraj)

Spolek Hostivice město uklidil formou sousedské brigády břeh rybníka v městské části Hostivice – Břve. Jedná se o areál prvorepublikové plovárny, kam se sjížděla polovina Prahy ještě v 80.letech 20. století. Pak chátral. Spolek Hostivice město chce oživit toto místo k procházkám, trávení volného času na dece, pikniku, na lodičce. Do budoucna by zde spolek rád vybudoval molo, posezení, rozhlednu, prvky lanového centra apod. Prostor lesoparku by sloužil občanům všeho věku k trávení volného času. V případě úspěchu akce by spolek opakoval festival každý rok.

hostivicemesto.cz
facebook

realizátor: Slovácko sa učí, z.s.
místo: Hostivice, Středočeský kraj
období realizace: 17. 6. 2018 – 17. 6. 2019
projekt byl podpořen částkou 47 600 Kč

Královská zahrada (Jihočeský kraj)

Spolek Asociace jihočeských rodin buduje po jižních Čechách dětské skupiny – Královské školky. Ve Strakonicích si od města Strakonice pronajali prostory, ke kterým jsou k dispozici také nevyužitá a zanedbaná zahrada. Nápad byl zahradu oživit, pozvat do ní sousedy z domů v okolí, vytvořit zde komunitní zahradu, kde bude možnost společně pěstovat a sklízet úrodu, pořádat zahradní slavnosti, divadelní představení apod.
Propojí se tím děti ze zahrady s dospěláky, kteří by se s nim i těžko někde potkali, se seniory, kteří již na pískoviště nechodí a tím se vytvoří nová přátelství a pro někoho možná i smysl života.

kralovskaskolka.cz
facebook

realizátor: Asociace jihočeských rodin z.s.
místo: Strakonice, Jihočeský kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 68 500 Kč

Společně nově v Hostějově (Zlínský kraj)

Spolek Slovácko sa učí, z.s. otevřelo v září 2018 spolu s pomocí rodičovské veřejnosti  Svobodnou slováckou školu v obci Hostějov. Záměrem je se zapojením dobrovolníků z řad obce, jejích představitelů a aktivních občanů vybudovat zázemí pro společné setkávání a společné aktivity, při kterých se budou setkávat všechny generace občanů, a to z řad starousedlíků a rodičů s dětmi, které budou do obce pravidelně dojíždět do komunitní svobodné školy. Tímto způsobem bychom rádi sblížili a posílili vztahy v již fungující komunitě a zároveň umožnili její rozšíření o nově příchozí členy komunity, neboť obec je poměrně nízce obydlená a vnímáme jako důležité utváření dlouhodobých vzájemných pevných vazeb. Z projektových peněz byl zakoupen materiál na zbudování zastřešeného altánku pro společné setkávání a vybavena dílnička, ve které budou moci předávat své zkušenosti zejména starší obyvatelé obce další generaci i nově příchozích členů komunity a učit je základům rukodělných prací.

slovackaskola.cz
facebook

realizátor: Slovácko sa učí, z.s.
místo: Hostějov (Uherské Hradiště), Zlínský kraj
období realizace: 1. 7. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Spolu v Srbech (Plzeňský kraj)

Stav v obci Srby byl takový, že spousta lidí neměla o dění v obci zájem, i když se pořádali menší akce, do kterých se ale nezapojilo větší množství lidí. A proto si projekt Spolu v Srbech si dal v projektu za cíl aktivovat další spoluobčany, aby se více zapojovali do místních akci.

V květnu 2018 proběhl sběr informací a dobových fotografií do připravované publikace, který prováděla autorka Mgr. Vendula Hnojská za pomoci místních občanů.

Uskutečnil se taktéž Sjezdu rodáků a přátel Srb, který ukázal, že je v obci spousta obětavých lidí, a že když opravdu o něco jde, lidé se dokáží semknout a táhnout za jeden provaz. Byť akci postihla přírodní katastrofa (prudká bouře a přívalová vlna na hřiště), která zničila připravené stany, bylo vidět, že Srbáci, pokud o něco jde, dokáží táhnout za jeden provaz a hřiště bylo uklizeno, lavičky a stoly očištěny od bahna, byly použity narychlo dovezené podlážky pro chodník přes hřiště. Do akce se zapojily místní ženy, které napekly spoustu výborného cukroví, koláčů a dalších laskomin. Dobrovolní hasiči se účastnili pomocí při přípravě akce, položením věnce k památníku padlých srbských občanů v obou světových válkách. Další občané se zapojili také do přípravy akce, stavění stanů příprava parketu a podobně. K akci přispěli i místní podnikatelé finančními dary i svojí prací.

Aktivní obyvatelé mají dále v plánu vydávat Pravidelně nepravidelný občasník pro občany Srb. Dále se chystá promítání fotografií ze Setkání, přednáška k výročí republiky o 1 světové válce a vzniku Československa. V prosinci se budou konat pravidelné akce spojené s Mikulášem a Vánočními svátky a konec roku uzavře Vánoční turnaj v dámě.

Jako důležitá věc se v projektu ukázala možnost kontaktu mezi mladšími i staršími občany a navázání komunikace. Je možné, že lidé jen čekali na jakýsi impuls, aby se mohli dále do akcí zapojit. Můžeme tedy doufat, že projekt počáteční impuls zažehl a že účast na dalších akcích se bude postupně navyšovat.

realizátor: Vladislav Kos
místo: Srby, Plzeňský kraj
období realizace: 29. 5. 2018 – 31. 8. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 500 Kč

Jinčí čin (Královéhradecký kraj)

Anna Crhová, Jitka Králová a Pavlína Svobodová se před 3 lety rozhodly obohatit kulturní nabídku města Jičína a založily festival Jinčí čin. Díky týmu dobrovolníků a podpoře okolí se uskutečnily již dva ročníky této akce. Třetí ročník je věnován tématu panelových sídlišť – na těch také bude festival tento rok probíhat. Cílem letošního ročníku je rozšířit dopad aktivit i mimo festivalové dny: ještě před začátkem festivalu proběhne nohejbalový turnaj, bleší trh, vznikne značený procházkový okruh po zajímavých místech sídliště a noviny složené z příběhů místních obyvatel. Cílem těchto aktivit je vytvořit navázat spolupráci s obyvateli ještě před zahájením festivalu a moci tak lépe vyjít vstříc jejich očekáváním.

facebook

realizátor: Pavlína Svobodová
místo: Jičín, Královehradecký kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 10. 2019
projekt byl podpořen částkou 27 000 Kč

Park žije! (Olomoucký kraj)

V Jeseníku je krásný park, který skrývá mnohá bohatství, včetně 20 let chátrajícího letního divadla. Z místních obyvatel ho ale velmi málo lidí využívalo, někteří se do něj dokonce bojí chodit. Cílem spolku Sudetikus bylo do parku přilákat veřejnost a upozornit na jeho skrytý potenciál. Uspořádali proto sérii akcí v období duben-říjen 2018, do kterých se zapojili místní lidé jako vystupující, spoluorganizátoři i jako hosté. Tématy bylo vítání jara, divadlo, tanec, multikulturní charakter Jesenicka, poezie a architektura.

Projekt dostal podporu ze strany místních politiků i úředníků. V kampani na Darujme.cz se navíc podařilo od místních lidí na další ročník vybrat takřka 40 000 Kč. Smetanovy sady tak dostaly šanci stát se prostorem, kde budou obyvatelé rádi trávit svůj čas a společně pořádat různé akce.

www.sudetikus.cz
facebook

realizátor: Sudetikus, z. s.
místo: Jeseník, Olomoucký kraj
období realizace: 25. 5. 2018 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Sousedská setkávání (Hlavní město Praha kraj)

Spolek Dívčí Hrady dohromady chce podporovat rozumný rozvoj této úžasné lokality na Praze 5. Členům jde o zkvalitnění životního prostředí, pořádání komunitních sousedských aktivit i akcí pro děti. Chtějí aktivně a konstruktivně komunikovat s MČ Prahy 5 i dalšími orgány samosprávy tak, aby se všem žilo “na kopci” lépe. Sousedská setkávání pořádají v parčíku u MŠ školy Kroupova, kde chtějí vytvořit prostor pro setkávání lidí z okolí. Při vytvoření prostoru aktivně komunikují s Městskou částí, konkrétně s odborem zeleně. Na místě chtějí vytvořit kvalitní a hodnotný veřejný prostor pro setkávání lidí všech věkových kategorií, vdechnout parku na Dívčích hradech nový život a zohlednit přírodní materiály a charakter místa. K dnešnímu dni na tomto místě uspořádali dvě úspěšné akce – Vánoční setkání a 1. Ročník Memoriálu gen. Olega Svátka (legionáře a bojovníka protifašistického odboje, který žil v této čtvrti).

divcihradydohromady.cz
facebook

realizátor: Dívčí hrady dohromady, z.s.
místo: Praha 5 – Smíchov, Hlavní město Praha
období realizace: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019
projekt byl podpořen částkou 36 000 Kč

Recyklošití a Sousedská dílna (Středočeský kraj)

„Recyklošití“ je příležitostí pro rozšíření komunity známých, utužení vztahů při proměně materiálu, který už neslouží svému původnímu účelu na něco jiného, užitečného. Pro dobrou věc vyrábí pohromadě všechny věkové skupiny, tedy funguje mezigenerační výměna zkušeností. Projektem „Sousedská dílna“ bychom rádi do dění zapojili i vytížené tatínky, resp. muže všeho věku. Princip a cíl je stejný. Společnými silami vyrobit něco pro druhé a také pro sebe a svou zábavu. Muži si rádi hrají, proto bychom je rádi motivovali k účasti na akci nejen dobrým skutkem, ale i následným turnajem ve hře, kterou sami vyrobí. Turnaj je důvodem pro další setkání, nejen těch, kteří se na výrobě podíleli. Nechceme, aby překážkou účasti na akcích bylo nářadí, které účastníci nevlastní. Pořízené vybavení dílen může sloužit jako „Pojízdná sousedská dílna“ s vybavením pro krejčovské a truhlářské práce. Bude dostupná a k zapůjčení i sousedům z okolních obcí pro využití na akcích s podobným účelem.

www.mistopodlipou.cz
facebook

realizátor: P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú.
místo: Pyšely, Středočeský kraj
období realizace: 15. 5. 2018 – 14. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 70 700 Kč

Zajištění udržitelnosti rozvoje kulturního a komunitního prostoru Karnola (Jihomoravský kraj)

Komunitní prostor Karnola usiluje především o spojování obyvatel a komunit v Hranicích a přilehlém okolí, jež mají zájem o kulturu, umění a veřejný život. V prostorách staré fabriky, které komunita soustředěná kolem spolku Zvěř z.s. zrekonstruovala, vznikl unikátní prostor, který v Hranicích nemá obdoby. Cílem je posílit komunity, které se nechtějí uzavřít v bublině maloměsta, ale naopak touží své okolí obohatit o nové obzory. Karnola chce primárně dát prostor široké veřejnosti k realizaci svých nápadů a zároveň jim nabídnout možnost poznávat nové inspirativní lidi nebo projekty i mimo-hranické. Nadace Via nám svým finančním příspěvkem umožnila v rámci komunitního a kulturního prostoru Karnola vybudovat i malou kavárnu, která slouží jako občerstvovna pro návštěvníky prostoru a pro akce, které spolek pořádá. Kavárna je prozatím otevřená přednostně v době konání akcí s výhledem zpřístupnit ji i v některé dny v odpoledních hodinách. Tímto svým fungováním podporuje návštěvnost prostor a také rozšiřuje prostor pro setkávání. Spolek finančním ziskem z provozování kavárny částečně zabezpečuje svou finační udržitelnost.

facebook

realizátor: Zvěř, z.s.
místo: Hranice, Olomoucký kraj
období realizace: 11. 5. 2018 – 31. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 42 500 Kč

Bežerovice – ohnisko pozitivní nákazy (Jihočeský kraj)

Mirka, Dan, Pepa a další obyvatelé chtějí, aby Bežerovice jako malá obec zůstala živá, inspirovala ostatní v okolí a pokračovala ve své historii která sahá až do roku 1411. Chtějí být komunitou otevřenou a aktivní. Chtějí, aby si lidé z okolí byli blíž.

Proto se rozhodli uspořádat v létě velkou Přístavní slavnost pro širší veřejnost, které se účastní 250 – 300 lidí z okolních i vzdálenějších obcí. Na podzim pak společně s Obcí Sudoměřice u Bechyně chtějí vysadit novou alej původních ovocných dřevin podél polní cesty, po které chodí do práce, do školy i za zábavou. Věří, že tak širší sousedská komunita začne více společně plánovat akce i projekty pro zvelebení okolí a komunity samotné. Lidé se více poznají, najdou témata ke vzájemné pomoci a spolupráci, začnou spolu něco dělat. Bežerovice tak přestanou být „opuštěnou osadou“ v údolí, ale významným bodem, který bude propojovat všechny, kteří mají chuť a nebojí se být více spolu.

www.sudomerice.cz/hasici-bezerovice/o-nas/

realizátor: Miroslava Špačková
místo: Bežerovice (Tábor), Jihočeský kraj
období realizace: 20. 5. 2018 – 20. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Bydlím o sto šest (Ústecký kraj)

Ženský spolek přichází s projektem v situaci, kdy je mostecká čtvrť „Stovky“ nejvíce z celého města postižená migrací (do čtvrti se stěhují romské rodiny a odstěhovávají se neromští obyvatelé). V této situaci se zdá být důležité nastartovat změny, které povedou jednak k vzájemnému setkávání a poznávání obyvatel v bezpečném veřejném prostoru, jednak k transformaci lokálního diskurzu o místu. Setkávání, dialog mezi obyvateli a změnu vnímání čtvrti povedeme prostřednictvím tvůrčích aktivit a umění. Členové spolku se zaměřují jak na dlouhodobější aktivity (divadelní a hudební workshopy ve veřejném prostoru), tak na krátkodobé akce (koncert, film, divadlo), kdy se ve veřejném prostoru setkají sousedé za účelem sledování uměleckého výkonu s návštěvníky z jiných čtvrtí a měst. Projekt sleduje tři cíle:

 1. Setkání obyvatel čtvrti.
 2. Podpoření kultury a kreativity.
 3. Vytvořit pozitivní mediální obraz o čtvrti Stovky.

facebook

realizátor: Ženský spolek, z. s.
místo: Most, Ústecký kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 74 400 Kč

Coworkingové centrum Český Těšín (Moravskoslezský kraj)

Cílem projektu je vytvořit v Českém Těšíně coworkingové centrum pro tvořivé a aktivní lidi, kteří potřebují levné a kvalitní zázemí pro své aktivity a činnost. Místo bude sloužit širokému spektru uživatelů: drobní podnikatelé (živnostníci, freelanceři, OSVČ), neziskovky, studenti, maminky na mateřské, nezaměstnaní, senioři. Chceme nabídnout nejen kancelářský prostor za nízkou cenu, ale především podporovat místní komunitu lidí, která bydlí v Českém Těšíně a okolí, chce zde žít, pracovat a rozvíjet své aktivity a zájmy. Program a tématika aktivit coworkingového centra bude zaměřená na potřeby jednotlivých komunit v regionu Těšínského Slezska. Chceme se aktivně podílet na řešení problémů (dluhy, pracovní flexibilita, příležitosti pro maminky, odliv mladých lidí do velkých měst apod.), a zároveň chceme podněcovat občanskou angažovanost místních, podporovat aktivity a nápady lidí pro zlepšení svého okolí – nabídneme místo pro diskusi a zázemí (právní a administrativní podpora apod.).

Podařilo se nám z části propojit polskou a českou komunitu lidí v příhraničním městě, kteří pracují na různých kulturních a společenský projektech. Díky coworkingu se zde setkávají a mají prostor pro práci a výměně zkušeností. Díky tomu, že ve spolku máme členy jak Čechy, tak i Poláky můžeme Coworkingové centrum vést v dvojjazyčném (a vlastně v trojjazyčném + angličtina) duchu, tak jak to má být v příhraničním městě. Díky tomu je z části odstraněna jazyková bariéra a můžeme spolupracovat s komunitami obou národu a vést je k vzájemnému propojení.

facebook

realizátor: Sdružení přátel Těšínska, z.s.
místo: Český Těšín, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 34 000 Kč

Knihovna věcí v Brně (Jihomoravský kraj)

Organizace Mladiinfo ČR zamýšlí vybudovat v Brně – Králově Poli tzv. Knihovnu věcí – prostor určený pro sdílení předmětů mezi členy komunity a pořádání akcí zaměřených na podporu komunitní sounáležitosti. Knihovna věcí bude sídlit v prostorách klubovny organizace na adrese Štefánikova 40 v Brně. Veřejnost si bude moci za symbolický příspěvek půjčit např. pomůcky na sport a volný čas, nářadí, společenské hry nebo kuchyňské náčiní. V prostorách Knihovny věcí budou také pořádány workshopy zaměřené na témata udržitelné spotřeby, recyklace a cirkulární ekonomiky. Projekt tak podpoří sounáležitost a vzájemné vazby mezi členy komunity a vytvoří prostor pro setkávání všech členů komunity a sdílení materiálních předmětů i zkušeností a znalostí.

www.mladiinfo.cz
facebook

realizátor: Mladiinfo ČR, z. s.
místo: Brno, Jihomoravský
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Bio Bezdíkov (Středočeský kraj)

Bio Bezdíkov je projektem Spolku sousedů ze Škvorce nedaleko Prahy. Z původního nápadu uspořádat letní promítání pro své sousedy se stalo základním kamenem nejen kulturního dění nejen v samotném Škvorci, ale i blízkém okolí. Kromě filmových představení se tak sousedé mohou potkávat besedách, vlastivědných vycházkách, akcích pro děti i pro seniory. Hraje se dokonce i bingo! Daří se tak naplňovat záměr – posilování sousedských vazeb v místě, kde docházelo k velkým rivalitám mezi starousedlíky a novými obyvateli.

Tato aktivní komunita lidí dokázala svému okolí, že umí stát na vlastních nohou. Jejich dvouleté snažení nakonec vyústilo ve vítězství společné kandidátky v komunálních volbách. Bude tak mít možnost uskutečňovat nové plány a přinášet svůj elán i do správy věcí veřejných.

www.biobezdikov.cz
www.spoleksousedu.cz
facebook

realizátor: Spolek sousedů
místo: Škvorec, Středočeský kraj
období realizace: 1. 5. 2018 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč

Ať žije Tetín! (Středočeský kraj)

Spolek Sdružení sv. Ludmily na Tetíně z.s. chce s pomocí OÚ Tetín, podnikatelů v obci, volného uskupení Tetínské maminky a dalších partnerů (místní škola, hasičský sbor, Sokol) obnovit historické a duchovní tradice spojené s Tetínem a zároveň vytvořit příležitosti k setkávání nejen obyvatel Tetína, ale i okolních obcí. Tetín je  důležitým místem české historie, v 10. století zde byla zavražděna kněžna Ludmila a v 16. století na místní faře tvořil Václav Hájek z Libočan Kroniku českou. Spolek se proto rovněž zaměřuje na péči o tetínské památky – kostely, historické hřbitovy, faru.

Záměrem projektu je, aby byly v dlouhodobém horizontu nalezeny způsoby, jak podpořit v obyvatelích Tetína a okolí aktivní lásku k jejich domovu a aktivní zapojení obyvatel do budování „živého Tetína“. Projekt v současnosti nabízí společenské akce, komentované procházky a úpravy veřejného prostoru jako základní způsob, jak oslovit širší veřejnost a vyzvat ji ke spolupráci.

realizátor: Sdružení sv. Ludmily na Tetíně z.s.
místo: Tetín, Středočeský kraj
období realizace: 15. 4. 2018 – 31. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 39 500 Kč

facebook

Komunitní zahrada Gaia (Plzeňský kraj)

Dominika Duchková a Samuel Vašin ve spolupráci s farností Církve československé husitské v Horažďovicích vybudovali na farní zahradě komunitní zahradu otevřenou pro všechny občany Horažďovic a okolí. Zahrada slouží jako místo setkávání a pro konání nejrůznějších veřejných akcí a též jako prostor, kde mohou lidé pěstovat ovoce, zeleninu a bylinky. Krom toho na zahradě najdete malochov slepic, jehož 2 slepičí obyvatelky byly adoptovány z velkochovu, pískoviště pro děti, gril a zastřešené posezení. Svůj koutek na práci našel i místní student uměleckého kovářství a malý prostor patřící k zahradě využívá jako svou dílnu.

V Horažďovicích tak přibyl prostor, který spojuje lidi a nabízí možnosti smysluplného trávení času – přináší radost z práce i chutné plody. Sousedé tak mohou vypnout televizi, odhodit tíži starostí o živobytí, vyjít ze své samoty a společně zažít zahradní život. Na zahradě se tak propojují lidé, kteří jsou diametrálně odlišní – věkem, sociální situací, světonázorem, vkusem. Dokáží spolu prohodit pár slov, usmát se na sebe a poté se pozdravit na ulici.

A co vše se na zahradě již událo? Je toho kopa: Slavnostní otevření zahrady, Výročí M. J. Husa, Výročí republiky, akce Pro slepice, Dýňobraní, Husitský tábor, Tábor dobrodruh, setkání maminek s dětmi, Romský tábor ze Žižkova, večerní grilování, několik brigád, oslava křtů, návštěvy seniorů z místního domu s pečovatelskou službou pod Oblastní charitou, návštěva místní školky na paloučku, aktivity klubu U Husity (hry, práce na zahradě, mlsání ze záhonu, stavba bunkru atd…).

„V komunitní zahradě pracují a pohybují se lidé, kteří na faře vykonávají veřejně prospěšné práce. Na malém městě jsou tito lidé velmi stigmatizování, ale najednou vidíte, že při vernisáži výstavy stojí vedle sebe tento člověk a teta vystavující umělkyně a diskutují o tom, co je na obrazu… to je ta chvíle, kdy víte, že cíle se naplňují.“ – Dominika Duchková

http://husitihorazdovice.g6.cz/

realizátor: Dominika Duchková
místo: Horažďovice, Plzeňský kraj
období realizace: 1. 4. 2018 – 1. 4. 2019
projekt byl podpořen částkou 57 768 Kč

zahrada předtím:

zahrada potom:

Společná střecha, společný dvůr: sousedský vnitroblok (Hlavní město Praha kraj)

Dvoreček rohového domu na samém kraji Bulharské ulice v Praze je jediný v celém vnitrobloku, který nespolklo obří parkoviště nebo beton. Je z velké části také vybetonovaný, nicméně v úzkém pruhu zeleně roste strom, kvetou růže a vůbec vše roste a bují. Skupinka sousedů z činžáku, ke kterému tenhle dvoreček patří, se na něm potkává, aby z něj udělali hezčí a užitečnější místo pro celý dům.

Jako první přibyl domovní kompostér, který je hojně využívaný. Následovala údržba toho, co je na dvorku zelené a pár let se jen planě táhlo za sluncem. To přitáhlo další pozornost a zájem obyvatel domu. A tak chtějí sousedé jít ještě dál, a to, co dvorek přinesl jim – krásné sousedské vztahy, společné plánování nad domácími štrůdly, bábovkami a hrnky kafe a hlavně radost – rozšířit i mezi ostatní obyvatele domu. Společně pěstovat bylinky, rajčata a papriky, poznávat sebe i klasickou hudbu, cvičit nebo jen relaxovat, a objevovat, kolik talentů a příběhů se skrývá pod jednou střechou.

Díky projektu Společná střecha, společný dvůr, dnes obyvatelé žijí v domě, kde Vám nikdy nemůže dojít mléko, kde se nebojíte, když na chodbě nesvítí světlo, kde na nic nejste sami, protože máte své sousedy. A nadto mají krásný společný kout navíc, kde se můžou potkávat, zahradničit a odpočívat a kde si společně mohou hrát jejich děti.

blog

realizátor: Pavlína Hořejšová
místo: Praha 10 – Vršovice, Hlavní město Praha
období realizace: 19. 3. 2018 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 59 267 Kč

Galerie Květnický mlýn (Středočeský kraj)

Galerie Květnický mlýn je prostorem pro setkávání (nejen) květnických občanů. Svůj program a aktivity připravuje v součinnosti s veřejností a snaží se co nejvhodněji využít potenciálu místních lidí. Nabízí smysluplné trávení volného času a poskytuje prostor pro utužování vzájemných vztahů. Svými akcemi kompenzuje doposud spíše ojedinělou nabídku kulturního i společenského vyžití v obci. Její fungování přispívá k péči o významnou historickou budovu obce – Květnický mlýn, který je v rámci galerie zpřístupněn veřejnosti.

Cílem projektu je vytvořit milé a „inteligentní“ místo a program pro setkávání lidí různých povah, zaměření, nadání. Ve své podstatě by se mělo jednat o inkluzivní přistup v praxi – podporovat a vytvářet společenství, kde se každý cítí rovnocenně a příjemně, kde je každý přijímán ve své jedinečnosti a bez předsudků. Součástí budou výtvarné dílny, výstavy, koncerty, přednášky, tematické večery, kulturní salon, osada, filmové večery, filmové dílny, masopust, adventní koncerty, tři králové, společné oslavy a slavnosti apod.

realizátor: Nadační fond Květnický mlýn
místo: Květnice, Středočeský kraj
období realizace: 13. 3. 2018 – 12. 3. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Cestou ke spolupráci: Obnova cesty mezi vesnicemi (Jihočeský kraj)

Hodonice jsou vysídlená sudetská ves v podhůří Novohradských hor, místo s potenciálem stát se znovu soběstačné a udržitelné, ekologicky fungující sídlo s dobrou sousedskou komunitou. Místo, které může být příležitostí a inspirací pro mnoho lidí, kteří hledají alternativu k dnes běžnému způsobu života…
Uskupení hodonických obyvatel Živé Hodonice chce společnými silami vytvořit otevřený přístup do Hodonic ve všech smyslech tohoto slova. Konkrétním prvním krokem je svépomocná oprava přístupové cesty mezi vsí Desky a Hodonice. Ve spolupráci s lidmi, kteří cestu používají, formou stmelujících pracovně – společenských akcí, malou školou soběstačnosti.
Cílem je nejen obnovená cesta lemovaná ovocným stromořadím a příjemná procházková trasa pro setkávání místních v krajině, ale také první společná věc k nastartování spolupráce mezi místními lidmi a hmatatelný doklad toho, že se věci dají dělat zdola.

www.zivehodonice.cz

realizátor: Dita Měkotová
místo: Hodonice – Desky, Jihočeský kraj
období realizace: 5. 3. 2018 – 5. 3. 2019
projekt byl podpořen částkou 62 000 Kč

Hořejší Vrchlabí žije! (Královéhradecký kraj)

Ivo Farský se rozhodl spolu se svým týmem zlepšit vztah obyvatel Hořejšího Vrchlabí k místu, kde žijí. Změnit „noclehárnu a periférii“ na místo, na které jsou místní obyvatelé hrdí.

„Pozitivní vztah může vzniknout pouze k tomu, co známe a co se nám líbí. Jen do pozitivního vztahu jsme ochotni investovat čas a energii.“

Projekt „Hořejší Vrchlabí žije !“ si kladl za cíl změnit přístup obyvatel Hořejšího Vrchlabí k místu, kde žijí. Cíle mělo být dosaženo ve třech krocích. Seznámením místních obyvatel s historií a památkami této části města. Možností dobrovolnické práce pro tuto část města a následným zvýšením zájmu a péče o tuto lokalitu. Potkáváním účastníků na akcích pak mělo vyvolat nastartování lepších vztahů a chuť se více „družit“. Místní „noclehárna“ (tj. místo, kde místní lidé netráví aktivně volný čas, nemají možnost se nezávazně potkávat – nedostatečná infrastruktura) se měla proměnit v místo, kde občané dostanou chuť věci měnit, více se angažovat a podílet se na „životě“ Hořejšího Vrchlabí aktivní účastí.

realizátor: Ivo Farský
místo: Hořejší Vrchlabí, Královehradecký kraj
období realizace: 12. 4. 2018 – 12. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 21 200 Kč


PROJEKTY Z ROKU 2017
NUUK sauna a osvěžovna (Královéhradecký kraj)

Grant od Nadace Via využil projekt NUUK pro letní provoz, jinak zaběhlé komunitní sauny na břehu řeky Labe. Společně s dobrovolníky a nadšenci jsme vybudovali malou zahrádku, která sloužila k občerstvení při kulturních akcích, ale i při společných sdílených večeřích. Dále jsme za pomoci středoškoláků vybudovali dva parkety – jeden venkovní pro DJ a posezení a jedno větší kryté podium. Letní dny jsme kolemjdoucím zpříjemnili i domácím chlebem či pizzou dle vlastní chuti z naší pece. Cílem celého projektu bylo udržet jinak již zaběhlou komunitu, která navštěvuje NUUK v zimních měsících pro saunové osvěžení a poskytnout jim tak zázemí či zpříjemnění procházky i v letních dnech.

Sauna NUUK

realizátor: NUUK, z. s.
místo: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 30. 8. 2017
projekt byl podpořen částkou 28 000 Kč

 

Revitalizace vnitrobloku Baranova Sudoměřská (Hlavní město Praha kraj)

Projekt Revitalizace vnitrobloku Baranova Sudoměřská byl zaměřen na přípravu návrhu úpravy vnitrobloku. Do finální podoby návrhu se zapojili rovněž sousedé, kdy návrh připravený zahradním architektem byl diskutován na veřejné prezentaci a několik podnětů následně zapracováno do finálního návrhu. Tato přípravná fáze vytvořila dobrý základ pro následnou fázi realizace – dobrý plán a zahájení budování sousedské komunity. Čeká nás však ještě trnitá cesta, ale doufáme, že trny se nakonec promění v rozkvetlé růže našeho vnitrobloku.

realizátor: Robert Kufa
místo: Praha 3, Hlavní město Praha
období realizace: 20. 4. 2017 – 15. 9. 2017
projekt byl podpořen částkou 29 040 Kč

Obývák vesnice (Středočeský kraj)

Cítily jsme, že v naší vesnici chybělo místo pro pravidelná společná setkávání obyvatel. Chtěli jsme to změnit a naši malou obecní Knihovnu J. M. Hovorky proměnit v komunitní knihovnu (srdce vesnice), kterou společně oživí místní děti i dospělí. Knihovna se během 1 roku skutečně stala Obývákem vesnice několika generací, které se mohou pravidelně setkávat a poznávat. Podařilo se nám rozhýbat ospalý společenský život v obci a aktivizovat místní komunitu. Dokázaly jsme získat pro knihovnu finance z rozpočtu obce, abychom mohly i po skončení grantu od Nadace VIA pokračovat v započaté práci. Několik místních aktivních lidí začalo zvelebený prostor knihovny využívat a organizovat s naší podporou další  akce pro místní komunitu. Statenice žijí!

Obývák vesnice
Facebook

realizátor: Zuzana Brychtová Horecká
místo: Statenice, Středočeský kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 19. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Blešák z půdy (Liberecký kraj)

V rámci projektu proběhly 2 větší akce – jednou z nich byl Blešák z půdy, který byl určený pro všechny jablonečáky, kterým praskají komory a půdy plné nevyužitých věcí. 16.října se tito lidé sešli v místní La kavárně a věci zde mohli prodávat. Celá akce byla doplněna bohatým kulturním programem. Vystupovali zde místní muzikanti, na chvíli ji obsadili divadelníci z DAMU a k večeru se kavárna na chvíli naplnila tóny smyslného flamenca.

Druhou z akcí byly Jizerské Vánoce – šlo o komponovaný večer, který se skládal ze tří částí. Celý program začínal krátkým hudebním intrem Tomáše Maška na piano. Poté následovala Pohádkavárna – kavárna, které místo kávy a čaje servíruje pohádky. Pro toto netradiční čtení vzěšla inspirace z knihy Anděl v Kulichu od Otfrieda Preusslera. Tento světoznámý autor (napsal např. Malá čarodějnice nebo Čarodějův učen) totiž vyrůstal v Jizerských horách a v roce 2009 byla vydána kniha vánočních příběhů z prostředí Jizerských hor. Tuto knihu realizátoři vybrali, protože se svou činností snaží oživovat nejen současná místa našeho města, ale také jeho historii. Třetím bodem programu pak byl koncert Sáry Vondráškové neboli Never Sol, která svými melancholickými písněmi, doprovázenými na klavír zakončila celý večer.

Artproprostor se v Jablonci nad Nisou snaží prostřednictvím podobných akcí vytvořit aktivní sousedství, které bude mít vztah k městu, kde bydlí.

Facebook

realizátor:  ArtproProstor, z. s.
místo: Jablonec nad Nisou, Liberecký
období realizace: 20. 4. 2017 – 17.12. 2017
projekt byl podpořen částkou 29 900 Kč

 

Nesedím, sousedím (Hlavní město Praha kraj)

V rámci projektu jsme otevřeli a zrekonstruovali prostory pro provoz nízkoprahového a mezigeneračního komunitního centra. Toto centrum nabízí bohatý program pro širokou veřejnost v podobě klubu pro rodiče s dětmi, klubu pro seniory, kroužků pro děti, sousedských večeří a snídaní, workshopů atd. Na místě provozujeme: Klub pro rodiče s dětmi, Klub pro seniory, volnočasové aktivity pro děti (divadelní kroužek, dětský orchestr) a volnočasové aktivity pro dospělé (jóga, výtvarný kroužek, filmový klub, sousedské snídaně a večeře, přešívárna ad.). Od 1. 9. 2017 je rozvrh centra plně vytížený od pondělí do pátku.

www.nesedimsousedim.cz
Facebook

realizátor: Nesedím, sousedím z. s.
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 20. 4. 2017 – 31. 12. 2017
projekt byl podpořen částkou 85 111 Kč

Na vlně (Zlínský kraj)

Projekt na vlně se zabýval obnovením tradice zpracování ovčí vlny. Dějištěm je obec Provodov a k ní přilehlé Provodovské Paseky – samoty, na kterých žijí pasekáři. Cílem projektu bylo stmelit pasekáře mezi sebou a posílit vztahy mezi pasekáři a obyvateli obce Provodov. K tomu se využila ovčí vlna, která je v současnosti pro mnohé chovatele ovcí na Pasekách spíše odpadem. Díky programu Živá komunita bylo nakoupeno vybavení pro zpracování vlny. Vznikla skupina přadlenek, která se pravidelně schází a přede či jinak zpracovává vlnu. Tato skupina má potenciál pokračovat a rozvíjet svou činnost dál ku prospěchu obyvatelům Provodova.

Facebook

realizátor: Magdaléna Beníčková
místo: Uherský Brod, Zlínský kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 63 929 Kč

Žijeme spolu (Olomoucký kraj)

Projektem Žijeme spolu se nám povedlo aktivizovat obyvatele centra města v diskusích a brigádách a pomoci tak budoucí lepší podobě a využívání veřejného prostoru. I malé krůčky společným a správným směrem jsou dobré a skrz ně se snažíme zabránit pustnutí života a veřejného prostoru v našem městě. Realizovali jsme čtyři veřejné brigády, veřejné diskuse k odstranění zbytečných drobných bariér pro cyklodopravu ve městě a modernizaci hlavního parku města tj. Sady 1. Máje. Součástí naší intervence byly i happeningy spojené s prezentacemi zajímavých osobností na PechaKucha Night a během Dnů arichitektury.

Cílem Šumperského okrašlovacího spolku je oživení, zvelebení a aktivizace života v historickém centru města Šumperka, tak aby se zde lépe žilo. Díky odborné a finanční pomoci Nadace Via se nám podařilo realizovat více jak šest akcí na kterých se aktivně podíleli desítky obyvatel našeho města a stovky účastníků si díky tomu dozvěděli o zajímavých architektonických, podnikatelských či uměleckých počinech v Šumperku či našich rodáků ve světe.

Šumperský okrašlovací spolek
Facebook

realizátor: Šumperský okrašlovací spolek
místo: Šumperk, Olomoucký kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 30. 1. 2018
projekt byl podpořen částkou 41 465 Kč

 

Samoobslužná úschovna – půjčovna loděk pro Černošice (Středočeský kraj)

Samoobslužná půjčovna loděk pro Černošice inspirujícím způsobem propojila čtyři vrstvy obyvatel Černošic a oživila poněkud zhaslou slavnou říční a plovárenskou minulost Černošic. . Sousedkou komunitu tvoří starousedlíci a jejich rodiny, chataři, kteří si mnohdy úzkostlivě hlídají hranice vlastní komunity, noví obyvatelé (v mnoha případech ani nejsou občané města), kteří jezdí do Černošic pouze spát (auty, z nichž nevystupují) a společenský aktivní „náplava“, která v Černošicích žije již poměrně dlouho a touží zde zakořenit.

Na návrhu a realizaci se podílelo podílelo téměř 120 sousedů, kteří se při příležitosti stavby seznámili.

Sousedská lodní samoobsluha v místech bývalé Chvojkovy plovárny v Černošicích stojí a je v provozu od 18. srpna 2017. Kolem ní přirozeně vznikl otevřený prostor, kde je možné odpočívat, opalovat se, piknikovat a také lehce vstupovat do řeky po novém molu pro plavce. Setkávat se sousedy a plout na kánoích. Půjčovna loděk seznamuje, spojuje a udržuje nové vztahy.

https://sousedska-lodni-samoobsluha.webnode.cz/

realizátor: Maria Cavina
místo: Černošice, Středočeský kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 30. 11. 2017
projekt byl podpořen částkou 99 000Kč

Naživo! (Jihomoravský kraj)

Projekt Naživo! umožnil setkání sousedů, kteří se dosud vídali pouze přes ploty svých zahrad. Díky projektu vzniklo několik tematických setkání, které byly zaměřené na podporu rodiny, svobody, obnovu zaniklých studánek, obnovu zaniklých tradic a hledání společných témat pro přistěhovalé rodiny, starousedlíky i chalupáře. Společně s rytmem roku scházeli se sousedé, aby sdíleli rodinné tradice a oslavy svátků, jakož i proto, aby společně tvořili vize a plány pro další rozvoj místa, v němž žijí a žít chtějí.

Pro představu uvádíme tři události, které byly v rámci projektu zrealizovány a sice 17. listopad, jako akce otevírající téma Svobody, společenství a lidské odpovědnosti, která byla velmi hluboká a velmi podpořila pevnost a blízkost vztahů.

Den rodiny spojil některé obyvatele Křížovic s lidmi z nově přicházející Montessori školy z Brna. Společné dílny, divadlo, oheň, zahrady a vesnice plná dětí a nových setkání.

Den Tance byla akce velkolepého rozsahu a naprosto nečekaně a úžasně stmelila místní ženský kolektiv. Spojilo se sedm akčních žen, které vytvořily akční krizovou skupinu a rozdělily si role od obcházení škol, informování v hospodách, obvolání dodavatelů, nečekaného zbudování stánku s občerstvením, zapůjčení vybavení od místních hasičů, rozdělení rolí a úkolů.

“ Nakolik bylo potřeba narychlo jednat a pomoci s organizací, natolik hluboké spojení a podpora při akci vznikla.“

O akcích se mluví, Pohádky v Křížovicích se realizují i letos, akce jako Den rodiny a Den Tance se budou konat znovu, stejně jako navážeme na sousedskou kavárnu, v našich myslích a tělech je zkušenost, na které chceme a budeme stavět, a sice, že lidé jsou jen příliš zaneprázdnění a mají spoustu strachů, názorů a obav, které způsobují vzájemné odcizení, když ale je jim dostatečně nasloucháno, rádi se připojí a hledají cesty k sobě.

Máme opravdu radost a jsme opravdu hrdí na to, že se nám podařilo zažehnout mnohé vazby, a že všechny kroky, které jsme podnikly byly o to menší a nenápadnější, oč jsou hlubší, pravdivější a pevnější. Nesklouzli jsme k akcím, za kterými bychom si nestáli, stále se snažíme se sousedy hledat cesty, kde se opravdu setkáváme jako partneři, jako ti, kteří naslouchají a přinášejí jen možnost změny s respektem a úctou ke zkušenostem rodáků a místních.

realizátor: Zuzana Škyříková
místo: Doubravník, Jihomoravský kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 31. 8. 2017
projekt byl podpořen částkou 90 500 Kč

Festival v ulici (Moravskoslezský kraj)

Sousedskou komunitu jsme plánovali oživit realizací Festivalu v ulici, který by spojoval různé lidi dohromady z obou stran města Český Těšín a Cieszyn. K tomu vedly schůzky, které jsme pravidelně pořádali v klubu Dziupla v Českém Těšíně.

První schůzka se týkala realizačního týmu – kde jsme si dali cíle a témata, která chceme v rámci schůzek projednávat.

Další schůzky jsem organizovali pravidelně a byly na ně pozvání lidé z různých organizací, prostředí a také náhodní „kolemjdoucí“ z obou částí města. Diskuse se vedly na různé témata spojené s kulturní a komunitní činností v naších městech.  Shodli jsme se na tom, že je třeba více spolupracovat na místních akcích a na úrovni místních spolku, často není potřeba velkých grantů nebo projektu, ale pouhý zájem nebo nadšení. Schůzky měly velmi neformální charakter a několik z nich jsme realizovali ve formě otevřené „garden party“, na kterou přicházeli pozvaní známi, tak aby nedocházelo k zavírání komunity.

Výsledkem setkání byla realizace týdenního festivalu na ulici Střelniční v Českém Těšíně. Festival měl podobu komunitního festivalu, do kterého jsme zapojili část subjektů zabývajících se kulturním děním v Českém Těšíně. Vznikl z nadšení mladých lidí a byl realizován bez větších finančních prostředků a měl podobu multižánrové akce (hudební produkce, výstavy, komunitní setkávání, degustace, diskuse apod.). Došlo také k naplánování několika dalších projektů, které budou realizovány v budoucnu, s nichž nejvíce přínosný bude určitě společný coworkingový prostor, který chceme založit v Českém Těšíně na jaře 2018.

Facebook

realizátor: Sdružení přátel Těšínska,z.s.
místo: Český Těšín, Moravskoslezský kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 31. 8. 2017
projekt byl podpořen částkou 28 000 Kč

COLridor (Hlavní město Praha kraj)

Projekt COLridor slouží k podpoře komunitního života napříč biotickými a abiotickými sousedy na Zvonařce v Praze, lidi nevyjímaje. Zasela se potrava a postavil hotel pro hmyz. Ten je ale také fast food pro místní netopýry a ptáky. Dnešní zemědělská krajina je natolik otrávená, že se značná část druhů začíná adaptovat pro život ve městech. Collaborative Collective se snaží adaptovat antropocentrická města pro soužití napříč druhy a sociálními skupinami skrze DIY, tedy od spodu!

V lokalitě byly problematikou sociální rozdíly, nachází se totiž na hranici velice bohatých Vinohrad a o poznání chudších Nuslí. Na místě též přebývá jeden bezdomovec a slouží jako místo setkávání narkomanů, či tzv. dětí ulice. Dále nesoulad tvoří početní pejskaři, kvůli vysokému výskytu psích exkrementů. Tyto vrstvy k sobě nebyly nikdy moc tolerantní.

Co se sousedských vztahů týče, situace se rozhodně zlepšila, i když stále není ideální. Více sousedů se mezi sebou zdraví a začaly-i se zajímat o svou lokalitu a komunitu. Určitá část sousedů začala aktivně bojovat za roubenku najetím právníka. Současný developer slibuje místo nezastavět, ale opravit i s vybudováním hmyzích hotelů a netopýřích budek. Je ale otázka, zda se nejedná jen o strategii k dosažení zástavby. I proto je nutné místo stále monitorovat a podporovat komunitu.

facebook

realizátor: Collaborative Collective, z.s.
místo: Praha 1, Hlavní město Praha
období realizace: 20. 4. 2017 – 19. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 83 333 Kč

BeCulture (Hlavní město Praha kraj)

Dlouhodobá tendence ukazuje, že se centrum Prahy spíše vylidňuje a dění v centru zajímá spíše lidi pracující a fluktuující na Praze 1. O to větší byla výzva oživovat komunitu v této „problematické“ městské části. Tým odhodlaných lidí ze spolku BeCulture se rozhodl zapojit místní občany do organizace akcí ve veřejném prostoru v okolí Betlémského náměstí a uspořádat v květnu 2017 sousedskou slavnost ve dvoře barokního Konviktu (mezi ulicemi Konviktská a Bartolomějská).

Je to vůbec možné? Jak zapojit místní? Mají o organizaci sousedských slavnostní vůbec zájem?

Všechny tyto otázky se jim honili hlavou. Nicméně v průběhu dvou měsíců před akcí se několikrát sešli, plánovali program a harmonogram příprav. Den před akcí se sešli dobrovolníci a připravili pohoštění. Samotná akce sestávala z malého trhu, workshopu výroby domácích lanýžů, vycházky s místním občanem panem Krekulem, která sklidila velký ohlas, návštěvy běžně nepřístupné věže v Konviktské ulici, komorního koncertu Báry Zmekové a Davida Cajthamla (DekadentFabrik) a vystoupení Slam Poetry.

Po zhodnocení akce lidé ze spolku BeCulture došli k závěru, že podobné akce je potřeba organizovat pravidelně – místní komunita nelze oživit na základě jedné slavnosti. Pozitivní zpětnou vazbu dostali od radní pro školy a školství, rozvoj hřišť, občanskou společnost a spolky pro Prahu 1, která se naší akce zúčastnila i se svou kolegyní. Městská část Praha 1 následně finančně podpořila zářijovou Betlémskou kulturní noc, organizovanou stejným spolkem.

Metou členů spolku BeCulture je vrácení čtvrti statut místa, v kterém je možné příjemně žít. Trápí je komerční vytěžovaní veřejného prostoru a chtěli by nadále organizovat sousedské slavnosti, trhy, blešáky nebo pouliční brunche.

facebook

realizátor: BeCulture z.s.
místo: Praha 1, Hlavní město Praha
období realizace: 20. 4. 2017 – 31. 8. 2017
projekt byl podpořen částkou 29 999 Kč

Kalendář pro Zdiby (Středočeský kraj)

Místní spolu s dětmi z místní základní školy a oddílu sokolské všestrannosti sbírali staré fotografie a pohledy obce Zdiby a okolí, aktivně oslovovali starousedlíky s prosbou o zapůjčení historických dokumentů. Nasbíraný materiál se průběžně zvěřejňoval na facebookových stránkách Zdiby a okolí v historických pohledech.

Nejzajímavější fotografie se vybrali do kalendáře, který byl vydán v závěru roku 2017. Výtěžek z prodeje kalendáře byl věnován místní sokolské jednotě. Jedním z hlavních cílů (mimo samotného vydání kalendáře) bylo sblížení rodin „starousedlíků“ a nově přistěhovalých. Snad není troufalé tvrdit, že k tomu krůčkem přispělo zapojení dětí a vybrání vhodného tématu. Došlo k mnoha setkáním nad fotografiemi s místními staršími spoluobčany.

facebook

realizátor: Lucie Kazdová
místo: Zdiby, Středočeský kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 30. 1. 2018
projekt byl podpořen částkou 24 000 Kč

LOT pro Hybernskou a okolí (Středočeský kraj)

Library of Things (dáleLOT) je místo v centru Prahy, které zpřístupňuje lidem z veřejnosti velké množství užitečných nástrojů a předmětů (např. krosnu, vrtačku, sadu nářadí, jednokolku, kytaru, stan a další). Jedná se o věci, které nepoužíváme moc často a není tudíž nutné je vlastnit, stačí si je vypůjčit. Lidé z tohoto spolku však nechtějí být pouze půjčovnou, chtějí vytvořit komunitní prostor pro hosty, kde budou rádi trávit čas a mít různé příležitosti učit se novým věcem a poznávat nové lidi. Spolek doposud organizoval workshopy, kterých se účastnili především studenti a mladí lidé (ne přímo místní). Rádi by se tak pomocí grantu soustředili na sousedskou komunitu a přitáhli i místní obyvatele z okolních ulic. Zmíněnými workshopy dají prostor k seznámení lidem s podobnými zájmy (o Do-it-yourself projekty, ekologii, ožívání starých prostor) a ukazují jim metody a činnosti, které by jinak třeba nikdy nemohli ani zkusit.

Home


Facebook

realizátor: Library of Things, z.s
místo: Praha 1, Hlavní město Praha
období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Projekt jsme podpořili částkou 37 500 Kč.

 

Komunitní Centrum Skalní (Olomoucký kraj)

Hranice: Ústav školství z. ú.

Aktivní lidé z Ústavu školství plánují vytvořit prostor pro vzájemné setkávání a tvoření a vzdělávání sousedů bez omezení věkem (0-100+). Mají k dispozici budovu v centru města se zahradou, která je přístupná bezbariérově. Chtějí vytvořit nejprve neformální a svobodnou výtvarnou dílnu se zázemím. Zároveň to bude i místnost pro vzdělávací aktivity formou sdílení znalostí a dovedností mezi sousedy a spoluobčany. Postupně je v plánu vytvořit i ukázkovou permakulturní jedlou zahradu, kde by pracovali dobrovolníci a výpěstky by se sdílely v komunitě. Komunitní Centrum Skalní bude otevřené denně pro kohokoli, sousedy i návštěvníky města. Lidé se budou sami zapojovat do organizace aktivit. Ty budou jak v dílně, tak v zahradě/parku. Proběhnou slavnosti i výstavy vzniklých děl v reprezentativních prostorech města Hranice. Vše se rozvine na základě zájmu sousedů.

Projekt jsme podpořili částkou 100 000 Kč.

Starobohnický kalendář (Hlavní město Praha kraj)

Bohnice nejsou jenom nemocnice a sídliště. Staré Bohnice je vesnická památková zóna, která si zachovala unikátní ráz. Žijí zde nicméně tisíce lidí, kteří se přistěhovali a ze svého okolí znají pouze sídliště.

Bohnice slaví v roce 2018 celých 860 let od první písemné zmínky. Touto zmínkou je tzv. autentika – zakládaní listina kostela. Dochovala se v originále, byla prohlášena za kulturní památku a je uložena v Archivu hlavního města Prahy. Autentika je unikát, který si zachovalo velmi málo kostelů.

K tomuto výročí tým kolem Renáty Molové připravil kalendář s historickými fotografiemi Bohnic sebranými během setkávání s pamětníky. Kalendář je prvním tištěným výstupem desetiletého budování historického fotoarchivu. Obsahuje celkem 12 unikátních fotografií Bohnic převážně z 20. let 20. století, velikost kalendáře je A4 na šířku. Spolu s kalendářem se k tomuto výročí vydaly i pohlednice.

Cílem vydání kalendáře je vzbudit v lidech zájem o místo, kde bydlí a jeho historii. Umožnit jim, aby si našli i další vztah k lokalitě, kde žijí.

facebook

realizátorka: Renáta Molová
místo: Praha – Bohnice
období realizace: 1. 11. 2017 – 30. 9. 2018
projekt byl podpořen částkou 65 000 Kč

Obnova kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbici v komunitní centrum (Středočeský kraj)

Projekt obnovy kostela sv. Kříže ve Vrbici má za cíl nejen zastavit chátrání kulturní památky a její zachování pro další generace, ale hlavně přivést k dialogu všechny jedince, sousedy, skupiny, spolky, organizace, firmy, kteří jsou s obcí Vrbice spjati. Rozvíjet sousedské vztahy, společně se snažit navrátit této malé obci komunitní život, řešit problémy a ovlivňovat tak život kolem sebe. Pokud lidé budou mít místo, kde se všichni sejít, může se to podařit!

Co se zatím povedlo?

Kostel již není pouze zanedbaná církevní stavba uvnitř Vrbice, ale místo pro setkávání. Lidem začalo záležet, co se kolem nich děje. Přicházejí s novými nápady, nabízejí svou pomoc a začínají být „ hrdí“ na místo kde žijí a chalupaří. Opravu zákristie a vybavení kostela pro společné setkání se podařilo dokončit. V kostele je také vnitřní vybavení, osvětlení, včetně zmiňované výstavy o historii obce. Projekt měl velkou odezvu mezi členy spolku, ale i veřejností. Vznikla reportáž ČT o činnosti spolku, který získal 5 nových členů a také několik finančních i nefinančních darů na další opravy kostela, jehož fotografie je součástí PF 2019 Středočeského národního památkového ústavu.

Petr Zeman za spolek Prázdné domy dokonce zogranizoval sbírku na opravu vrbických božích muk.

Viablog: Kostel ve Vrbici postupně ožívá a stává se místem k setkávání
Česká televize, pořad Nedej se: Zachraňte Vrbici

realizátor: spolek „ZACHRAŇME VRBICI“
místo: Vrbice u Hořoviček, Středočeský kraj
období realizace: 1. 2. 2018 – 30. 11. 2018
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

Bude v Neveklově Komunitní centrum? (Středočeský kraj)

Hllavním cílem projektu Bude v Neveklově komunitní centrum? bylo ověřit, zda tento záměr je v té podobě životachopný a reaguje na potřeby cílových skupin projektu – děti, mládež a senioři. Díky dotazníkovému šetření a literární a výtvarné výzvě jsme zjistili, že obě skupiny v Neveklově postrádají prostor, kde by se mohly scházet, věnovat dalším vzdělávacím aktivitám a trávit smysluplně svůj volný čas. Díky konzultacím s představiteli Místní akční skupiny Posázaví, komunitnímu plánování, architektonické studii jsme zjistili, že prostor hospodářského budovy dostačuje na realizaci aktivit pro první cílovou skupinu – děti a mládež. V Neveklově tak nejspíše nevznikne centrum komunitní, nýbrž Centrum pro děti a mládež. Během dalších aktivit a hlavně během dárcovské kampaně jsme si vyzkoušeli spolupráci s dalšími neveklovskými spolky a institucemi, probudili zvědavost. Vzniklo mnoho příležitostí oslovit neveklovské spoluobčany a navázat s nimi kontakt, vztah. Některé náš příběh a snaha oslovili natolik, že se rozhodli přispět do naší kampaně Daruj.cz či nás podpořili koupí našich výrobků, návštěvou koncertu, prodejem nepotřebného oblečení, aj. Díky nim jsme vybrali (pro nás) neuvěřitelných 34103 Kč,  dostali jsme další 30 000Kč od Nadace Via a můžeme směle pokračovat dál na cestě za naším neveklovským snem.

Facebook

realizátor: SHM Klub Neveklov, z.s
místo: Neveklov, Středočeský kraj
období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Projekt jsme podpořili částkou 90 000 Kč.

Odstraňme letargii v Sudetech! (Karlovarský kraj)

Cílem projektu bylo odstartování a zlepšení mezilidských (sousedských) vztahů, odstranění letargie místního obyvatelstva v obci Přílezy na území bývalých Sudet, kde většina obyvatel nemá trvalý vztah k historickým hodnotám obce. Skupinka místních se rozhodla obnovit starý německý hřbitov a kostel a dobrovolnickou prací místních obyvatel nastartovat a zlepšit mezilidské vztahy v obci i za pomocí bohatého kulturního programu, setkávání a veřejné debaty o dalším směru obce, tak aby v obci vznikl prostor pro místní integraci.

Oživit malou zapomenutou sudetskou obec se během projektu podařilo. Začalo se postupně budovat místo, kde se bude společně dobře žít, snít, jíst, pracovat a meditovat. Místní komunita nalezla vztah nejenom k sobě, ale také k místu kde žije, aktivně se účastní akcí ve svém okolí, aniž by za to očekávala nějakou protihodnotu.

www.kostelprilezy.cz
Facebook

realizátor: ZO ČSOP Alter meles
místo: Přílezy, Karlovarský kraj
období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Projekt jsme podpořili částkou 100 000 Kč.

Hledá se Masaryk a příběh busty ze Starého Kolína (Středočeský kraj)

Bustu Tomáše Garrigue Masaryka, jež měla být osazena na obecní úřad po třikráte – r. 1938, po válce a v r. 1968 a nakonec se ztratila, se nám nalézt nepodařilo. Našli jsme však dobrou vůli, zájem o minulost a činnost předků, ochotu se zapojit do společné práce a radost ze sdílení. A nakonec jsme při příležitosti 100 let od vzniku republiky slavnostně instalovali novou pamětní desku TGM a zasadili Lípu republiky, poznali tak skvělou paní sochařku a mohli si společně užít krásné momenty při odhalování.

Zjistili jsme, že máme ve Starém Kolíně šikovné děti i dospělé, kteří se zapojili do společné činnosti: výroby keramické mapy Československa, vzpomínání na prezidenty, setkávání těch, co víc pamatují, s mladými, výletu, přednášky dvou milých a ochotných historiků z Masarykova ústavu. A že je tu mnoho bezvadných nadšenců, kteří jsou ochotni zapátrat doma a vypůjčit na výstavu pro ostatní něco ze svých domácích pokladů. Pátráním v kronikách pomalu odhalovali, jak to tenkrát asi bylo. A potvrdili si, že se nám tu spolu žije moc fajn…

https://www.starykolin.cz/

realizátor: Starokolínský okrašlovací spolek
místo: Starý Kolín, Středočeský
období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Projekt jsme podpořili částkou 65 000 Kč.

 

 

Nové město v truhlíku (Hlavní město Praha kraj)

Centrum Prahy se změnilo. Starousedlíky vyměnily kanceláře, byty na krátkodobé pronájmy, zahraniční nebo dočasní nájemníci v soukromých domech a uvolněných bytech. Komu z nich záleží na komunitním životě? Lidem, kteří tam dál žijí. Budují místa, kde mohou žít, setkávat, oproštěná od komerce. Pod jejich rukama rozkvétají vnitrobloky, truhlíky a předzahrádky. Společně tvoří, jí, slaví a vzájemně se navštěvují a pomáhají si radou i skutkem.

A co všechno aktivní lidé z Prahy 2 zvládli?

 • vytvořili showroom na dvoře vnitrobloku – prezentace možností městského zahradničení
 • 3 x SWAP tematicky spojených s aktivitami komunitního zahradničení
 • pracovní víkendy: vyrobili si květináče, truhlíky, záhony, zavlažovací systém, podíleli se na akcích street gardeningu na Praze 2 apod. Během brigád vyjížděli do přírody, aby se zásobili zeminou a materiály k výrobě a pěstování.
 • workshop Vyrábíme z palet, akce s truhlářem ve ve spolupráci s Library of Things
 • workshop Pěstování bylinek, květin a zeleniny – akce se zahradníkem ve spolupráci se spol. Street gardening
 • Novoměstské barbecue s kuchařem
 • festival Živé vnitrobloky v rámci akce Zažít město jinak -akce ve spolupráci se spolkem Bieno
 • Zapojení místních jeslí, MŠ a ZŠ
 • Iniciace vlastních 3 mikrokomunit – spolupráce s novými projekty, pomoc s plánováním aktivit při obnově vnitrobloků, street gardeningu nebo osázení parapetů
 • společná návštěva komunity Přátelé Nuselských schodů
 • velikonoční a dušičková výzdoba, dýňobraní

A na co jsou organizátoři hrdí a z čeho mají radost?

Že jsme inspirací pro ostatní, náš vnitroblok byl vyhodnocen za nejhezčí z nominovaných vnitrobloků a byl mu věnován samostatný pořad v ČT, v podstatě nám projekt hodně změnil život – ve smyslu náplně volného času, vztahů, podílu na osvětě a v neposlední řadě v zájmu našich dětí o to, co děláme, o přírodu, o život v komunitě. Velmi nás překvapila i určitá „úcta“ členů komunity k energii a výsledkům aktivit, které pořádáme. — Lucie Asenová, vedoucí projektu

www.vnitrobloky.cz/salmovska/
facebook
Česká televize, pořad Tajemství pražských dvorků: Zažít město jinak

realizátor: Lucie Asenová
místo: Praha 2 – Nové Město
období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2018
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč

Moje město, moje místo (Ústecký kraj)

Projekt Moje město, moje místo měl za cíl posílit vztah Mostečanů k jejich městu skrze poznávání místa bydliště, talentovaných lidí a míst budoucího potkávání se. Navštívili se čtyři městské části a v každé z nic se lidé mohli s lokalitou seznámit skrze procházku s architektem a seznámením s místním talentovaným člověkem, který v dané lokalitě tvoří nebo k ní má díky své činnosti vztah. Obyvatelé Mostu tak poznali místo, které má potenciál pro setkávání místní komunity. Distribuovaly se též pocitové mapy a na základě jejich vyhodnocení byl architektem/kou navrženy možné přístupy k eliminaci nedostatků.

Povedlo se tak propojit talentované a aktivní lidi mezi sebou, což vedlo k výraznému oživení kulturního života ve městě. Téma architektury a komunitních projektů pomalu začíná rezonovat i v místní politice. I když má zájem obyvatel o místo, kde bydlí, mírně stoupající tendenci, anonymita a charakter sídlišť tento proces znesnadňuje a prodlužuje čas potřebný pro změnu.

Nejvíce organizátory potěšila narůstající důvěra v město – a to právě díky této iniciativě. Rádi by se v budoucnu věnovali podpoře a rozvíjení aktivit v představených místech komunitního setkávání, chtěli by více podpořit místní talentované pomocí workshopů a poskytnutí prostoru pro odprezentování se.

facebook
Mostecký deník: Mostečané chtějí s architekty zlepšit Most, přibývá nápadů
deník.cz: Most má šanci zbohatnout, pomoci může nové chápání architektury

realizátor: Kateřina Trčková
místo: Most, Ústecký kraj
období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Cesta z města (Olomoucký kraj)

Cílem projektu je podpořit komunitu mladých lidí, která pokračuje v jisté tradici Ski klubu Hranice, ale nechce se omezovat jen na aktivity uvnitř spolku, nýbrž chce pořádat společenské, zábavné akce pro širokou veřejnost, všechny skupiny a věkové kategorie. Chce iniciovat rozšíření své komunity, zapojení aktivních lidí bez nároku na honorář. V pořádání celoročních akcí vidí další příležitost pro setkávání, stmelení komunity a zlepšení sousedských vztahů.

Náš projekt byl zaměřený na podporu poměrně mladé komunity, která se více či méně úspěšně snaží pokračovat v „tradici“. Tedy vedou, budují, organizují a scházejí se v rámci spolku. Díky projektu došlo, mimo akcí pro veřejnost, k vybudování sociálního zařízení v přístřešku, který se nachází v areálu Ski klubu Hranice na katastru města Potštát. Malá budova, která v zimě slouží jako tzv. oteplovna pro veřejnost a lyžařskou školu, doposud disponovala jen prostorem pro posezení bez jakéhokoli zázemí. Pro konání akcí pro veřejnost a vytvoření prostředí pro rozvoj komunity bylo sociální zařízení nutností. V pořádání celoročních akcí jsme našli příležitost pro setkávání, stmelení komunity a zlepšení sousedských vztahů.

realizátor: Ski klub Hranice, z.s.
místo: Potštát, Olomoucký
období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt jsme podpořili částkou 70 000 Kč

Lesní dílny a komunitní zahrada (Jihomoravský kraj)

Nápad se zaměřuje na vytvoření prostoru pro setkávání širokého okruhu obyvatel napříč generacemi. Lidé ze spolku Petrklíč toho chtějí dosáhnout různými cestami, ať již formou komunitní zahrady, tak například společným rozšířením schopností a vzděláváním v rozličných uměleckých odvětvích. Tímto způsobem by spolek chtěl navodit tvůrčí atmosféru s aktivním zapojením všech zúčastněných. Do budoucna je v plánu nejen propojit současný provoz zaměřený na děti se staršími generacemi, ale hlavně vytvořit otevřenou komunitu, která by měla zájem o enviromentální a ekologickou problematiku a alternativní kulturní scénu.

V rámci projektu proběhlo široké spektrum aktivit pro nejrůznější účastníky, vybudovalo se a zkrášlilo  zázemí komunitního prostoru, které se tak stalo zajímavějším i pro náhodné kolemjdoucí. Podařila se realizovat celá řada uměleckých výstupů odborníků v naprosto netradičním prostředí borového lesa. Postupně vznikla také základna podporovatelů, kteří sami mají nadšení do dalších aktivit a zároveň se aktivně zapojují do dění kolem spolku.

http://www.spolek-petrklic.cz/
Facebook

realizátor: Petrklíč, z. s.
místo: Bzenec, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. 1. 2018 – 30. 12. 2018
Projekt jsme podpořili částkou 48 500 Kč.

Sejdeme se v parku (Hlavní město Praha kraj)

Praha, Pitkovice: Naše Pitkovice, z. s

Projekt „Sejdeme se v parku“ reaguje na potřebu vytvořit v Pitkovicích na jihovýchodním okraji Prahy místo pro společné setkávání lidí bez rozdílu věku. Klade si za cíl propojit místní obyvatele v živou komunitu, ve které se lidé navzájem znají, respektují a nejsou lhostejní ke svému okolí a k potřebám druhých. V rámci projektu by spolek Naše Pitkovice rád zvelebil prostranství v centrálním parku u ulice Strakošová a vytvořil zde důstojné zázemí pro volnočasové aktivity a setkávání všech obyvatel Pitkovic. Konkrétní podoba mobiliáře či úprav vzejde z veřejné diskuze s občany za účasti přizvaných odborníků a představitelů místní samosprávy MČ Praha 22, pod kterou jako městská čtvrť Pitkovice spadají. Slavnostní křest se uskuteční na druhém ročníku pitkovických sousedských slavností v září 2018.

Projekt jsme podpořili částkou 100 000 Kč.

Šatník naší babičky (Ústecký kraj)

Projekt Šatník naší babičky mobilizoval občany vesnice i okolí k zájmu o svoji minulost a vzájemné vztahy na vesnici. Lidé zjistili, že mnoho otázek se dá zodpovědět nad starými fotografiemi a starým oblečením. Místní díky tomu poznali své předky a své domy. Ve spolupráci s občany vznikly porovnávací fotografie tehdy a teď, které byly prezentovány na výstavě, uspořádala se přehlídka historických oděvů s komentářem ze života rodin provedená obyvateli obce v historickém mlýně.

Místní dokázali spolupracovat i s poměrně vzdálenými skupinami lidí a vyzvat je ke spolupráci. Ukázali světu, že obyčejné ženy z Koštic dokážou dát dohromady svoje sousedy. Všichni dostali krásný katalog z výstavy, kde skoro každý našel něco svého. Na fotkách byli mimo jiné vidět staré Masopusty, Máje či Boží Těla. Pořadatelky této akce zakládají spolek, který tyto cíle bude dále rozvíjet s heslem To jsme my, Šatník paní mlynářky! (název k poctě všech bývalých obyvatelek mlýna, který akci velmi pomohl)

realizátorka: Irena Hellerová
místo: Koštice nad Ohří, Ústecký kraj
období realizace: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Sokolák (Jihomoravský kraj)

Původně nohejbalové hřiště Sokolák se svými akcemi vryl nesmazatelně do paměti mnoha generací nejen Vítováků, ale všech, kteří si sem přišli zahrát s míčem, užít si dětský den, pálení čarodějnic, noční pochod, cyklozávod, nebo si jen tak přijít posedět k ohni a ve stínu lesa si popovídat se svými známými, kteří se v mnoha případech sejdou právě v době konání akcí na tomto místě. Je to jediné místo, kde se obyvatelé obce můžou scházet.

Stav Sokoláku byl špatný, proto ochotní brigádníci zpevnili břehy hřiště, v obslužném objektu odkopali zem, navezli štěrk a zhotovili novou podlahu. Objekt byl vybaven dvěma novými ledničkami, poličkami a stoly. Do slavnostního otevření Sokoláku v novém hávu ještě upravili hlediště v lese včetně laviček. Vše se natřelo, oplotilo a svou omlazenou tvář nám Sokolák poprvé předvedl dne 25. srpna 2018.

realizátor: TJ Sokol Vítovice, z.s
místo: Rousínov – místní část Vítovice, Jihomoravský kraj
období realizace: 10. 10. 2017 – 31. 8. 2018
projekt byl podpořen částkou 89 750 Kč

Živá náves Záryby (Středočeský kraj)

Obec Záryby je malebná obec na Labi, 30 km od hranice Prahy. Má nádhernou náves, která však není přirozeně využita. Stejně jako jiné obce v pražském prstenci i Záryby se rychle rozvíjí a hrozí, že se stanou spíše noclehárnou než živým centrem dění. Aktivním lidem v obci se podařilo od nuly rozjet živé vesnické komunitní centrum, které má příznivce napříč celým sousedstvím a efektivně spolupracuje s ostatními subjekty v obci.

A že se lidé kolem komunitního centra činí! Rozjeli minikavárnu, během roku uspořádali několik dílen – keramickou, tiskařskou, výtvarnou či modrotiskovou, v květnu oslavili staročeské Máje, v červnu společně se zárybskými baráčníky a fotbalisty připravili oslavy sv.Anny. Na podzim se pak uskutečnila oslava 1. narozenin Komunitního centra Záryby a nezapomnělo se ani na oslavy 100 let republiky v rámci obecních oslav.

Všemi těmito aktivitami se daří tvořit otevřený prostor k setkávání, hře a tvoření a z oslav se stávají opravdu slavnosti, tedy mimořádné společenské události s kulturním přesahem. Takto oživená náves může spojovat mladé i staré, děti i dospělé, starousedlíky i nové obyvatele.

www.kczaryby.cz
facebook

realizátor: Komunitní centrum Záryby, z.s.
místo: Záryby, Středočeský kraj
období realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 57 358 Kč.

Živé Teplice (Ústecký kraj)

Spolek SAYFY pracuje na fungující sousedské komunitě pořádáním slavnosti „Živé Teplice“, které se v roce 2017 zúčastnilo v průběhu dne několik set lidí všech věkových skupin. Byli zde rodiny s dětmi, mladí lidé i lidé důchodového věku. Na místě konání projektu se vyskytovalo nejvíce českých obyvatel Teplic, ale byli zde také arabští lázeňští hosté, arabští obyvatelé Teplic, členové vietnamské komunity i romští obyvatelé Teplic. Tyto skupiny spolu vycházeli v průběhu celé akce bez problému a vše se neslo v příjemné atmosféře.

Uskutečnila se hudební a taneční vystoupení, lekce jógy pro děti i dospělé, poetický koutek a trh autorských a lokálních výrobků, prodej občerstvení lokálních podniků a minoritních skupin, představení neziskových projektů, dětský koutek vytvořený dětmi z vyloučených lokalit Teplic i výstava o Teplických Nej.

facebook

realizátor: SAYFY z.s.
místo: Teplice, Ústecký kraj
období realizace: 20. 4. 2017 – 31. 8. 2017
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč

Revitalizace sedlecké třešňovky (Plzeňský kraj)

Místní spolek Sedlec provedl rozsáhlou revitalizaci sedlecké třešňovky. Nyní jsou v třešňovce nové lavičky i posezení, velkou atrakcí je medonosná zahrádka s několika desítkami kvetoucích rostlin a bylinek. Stojí za zmínku, že na zahrádce celý rok, tedy i v zimě, něco kvete. Na jaře by navíc v třešňovce mělo rozkvést několik stovek nově vysazených divokých cibulovin. Nezapomnělo jsme ani na malé obyvatele třešňovky. Na několika stromech nyní můžete najít ptačí budky a pro užitečný hmyz vytvořily místní děti hotel. Do třešňovky nyní rádi zajdou dospělí i děti, čímž vznikl prostor, kde se dají pořádat zajímavé akce pro veřejnost.

Facebook

realizátor: Sedlec žije z.s.
místo: Sedlec, Plzeňský kraj
období realizace: 19. 1. 2017 – 31. 10. 2017
projekt byl podpořen částkou 26 750 Kč

Buďánka – ostrov ve městě (Hlavní město Praha kraj)

Na přelomu roku 2016/2017 byly při participačních setkáních sebrány návrhy místní komunity na budoucnost Buďánek. V rámci projektu „Buďánka – Ostrov ve městě“ se pak podařilo pokročit dále v celkovém procesu záchrany památkové zóny Buďánka a návrhy zrealizovat. Nově zrekonstruovaný objekt KOLONIÁLU začal žít – otevřené komunitní centrum si oblíbili lidé z bližšího i vzdálenějšího okolí. Postupně se daří kultivovat nejen vztahy v místní komunitě, ale i okolní zeleň. Sousedi se zde scházejí při etno večerech, projekcích filmů, přednáškách, děti chodí na netradiční výtvarné Eco-recycling workshopy, lidí společně zkultivovali kus zanedbaného okolí, vysadili nové stromy, založili malou vinici, připravili vše pro chov včel. A nebo se jenom zastaví na dobrou kávu a kus řeči. Prostě úplně normální stav…

facebook

realizátor: Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, spolek
místo: Praha 5 – Smíchov, Hlavní město Praha
období realizace: 19. 1. 2017 – 18. 1. 2018
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč