Česko bez předsudků

Společnost T-Mobile, která je jedním z největších poskytovatelů digitálních technologií v Česku, se rozhodla zaměřit na boj s nenávistnými projevy nejen na internetu. Pro T-Mobile je digitální inkluze a bezpečí na internetu jedním z pilířů dlouhodobé ESG strategie. Ve spolupráci se svými partnery, organizací In IUSTITIA a Nadací Via, vyhlašuje grantovou výzvu, ve které podpoří projekty bojující proti předsudečnému násilí.

Předsudečné násilí je násilí, které je motivováno předsudky útočníka vůči nezměnitelné osobnostní charakteristice napadeného. Tou může být barva pleti, etnicita, víra, sexuální orientace, pohlaví, věk, zdravotní postižení, sociální postavení či politické přesvědčení. Předsudečné násilí se děje v různých formách – od verbálních a online urážek přes zastrašování a vyhrožování až k fyzickému násilí včetně masových útoků. V ČR je předsudečným násilím ohrožen každý desátý člověk, momentálně nejohroženějšími komunitami jsou lidé napadení z důvodu své etnicity (Romové), národnosti (Ukrajinci), sexuální orientace (LGBT+ lidé), pohlaví (ženy) či zdravotního postižení.   

Grantovou výzvou usiluje T-Mobile posílit vědomí lidí ohrožených předsudečným násilím o jejich právech, možnostech pomoci a významu nezávislého reportingu a monitoringu předsudečného násilí. T-Mobile usiluje o vytvoření společenství, která budou prostřednictvím realizace projektů společně přispívat ke společnosti odolnější vůči předsudečnému násilí a zejména posílí práva osob ohrožených předsudečným násilím, včetně jejich přístupu k pomoci a spravedlnosti. Předpokládá se, že grantisté a grantistky budou v úzké spolupráci s jedinou poradnou pro oběti předsudečného násilí v ČR, kterou spravuje organizace In IUSTITIA (www.poradnajustyna.cz). T-Mobile věří, že lokální a komunitní organizace, neformální skupiny a akademická sféra mohou přijít s unikátním řešením a přístupem ke skupinám ohroženým předsudečným násilím. 

Projekty by měly naplnit jeden z následujících tří cílů:

 • přímá podpora lidí ohrožených předsudečným násilím
 • zvýšení gramotnosti a osvěta ohrožených skupin
 • sběr dat

a) PŘÍMÁ PODPORA LIDÍ OHROŽENÝCH PŘEDSUDEČNÝM NÁSILÍM

 • podpoříme zejm. projekty spočívající v terénní práci s ohroženými skupinami, které poškozené nasměrují do poradny pro oběti trestné činnosti
Jaké projekty podpoříme
 • projekty, které prokazatelně pracují s lidmi ohroženými a vystavenými předsudečným útokům, tedy s lidmi, kteří potřebují nasměrovat do poradny pro oběti předsudečného násilí – žadatel v žádosti popíše, jakým způsobem bude s cílovou skupinou pracovat   
 • komunitní a nízkoprahové projekty, které umožní přístup k poradenskému centru In IUSTITIA skupinám, které jsou obtížně dosažitelné (příchozí z Ukrajiny, národnostní menšiny, lidé s postižením) – žadatel popíše způsob, kterým bude do komunity vstupovat, bude hodnocen zejm. způsob, kterým chce žadatel pracovat s cílovou skupinou vč. volby komunikačních kanálů  
 • projekty zahrnující terénní práci (včetně online) s lidmi vystavenými nebo ohroženými předsudečným násilím – předávání kontaktů, zjišťování, zda se s předsudečným násilím setkali, nasměrování do In IUSTITIA, projekty mohou zahrnovat tvorbu materiálů a informačních kampaní pro osoby vystavené předsudečnému násilí, včetně jejich evaluované diseminace 
 • projekty, které budou působit v regionech – žadatel se zaměří na popis regionálního problému a podloží jej 
 • bude podpořen vznik a chod sebepodpůrných skupin přeživších předsudečné násilí, za předpokladu, že bude prokazatelně napojen na činnost organizace In IUSTITIA (potvrzení)  
Jaké projekty NEpodpoříme
 • cílí na obecnou veřejnost  
 • jsou dominantně realizovány mimo terén osob ohrožených předsudečným násilím (např. pouze informační kampaň)   

b) ZVÝŠENÍ GRAMOTNOSTI A OSVĚTA OHROŽENÝCH SKUPIN

 • podpoříme zejm. projekty zvyšující povědomí o právech lidí ohrožených předsudečným násilím, včetně kontaktů na pomáhající organizaci; projekty v prostředí sociálních sítí, včetně sítí využívaných specifickými cílovými skupinami – např. Telegram)  
Jaké projekty podpoříme
 • projekty, které se zaměří na vytvoření materiálů a kampaní ve prospěch osob vystavených a ohrožených předsudečným násilím, včetně kontaktů na pomáhající organizaci In IUSTITIA 
 • projekty, které se zaměří na tzv. bystander effect v kontextu předsudečného násilí 
 • projekty, které prokazatelně budou šířit osvětu způsobem, která je jednotlivým komunitám ohroženým předsudečným násilím komunikačně vlastní  
Jaké projekty NEpodpoříme
 • projekty obecně informující a zvyšující povědomí o předsudečném násilí bez vazby na práva poškozených 
 • obecné antidiskriminační projekty   
 • projekty, jejichž dominantní cílovou skupinou bude obecná veřejnost 

c) SBĚR DAT

 • podpoříme zejm. projekty podporující vnitrokomunitní či lokální sběr dat týkajících se předsudečného násilí ve vazbě na stávající sběr dat realizovaný organizací In IUSTITIA, podpořeny budou také lokální narativní výzkumy respektující ochranu dat respondentů)  
Jaké projekty podpoříme
 • projekty, které podpoří poškozené oznamovat (i anonymně) útoky organizaci In IUSTITIA prostřednictvím reportovacího formuláře (https://in-ius.cz/form/index.php
 • projekty, které se zaměří na lokální nebo na určitou skupinu zaměřený výzkum, nejlépe narativní, přinášející svědectví o specifických projevech předsudečného násilí (do projektové žádosti žadatelé popíšou metodologii výzkumu, včetně získávání respondentů a jejich ochrany před sekundární viktimizací)    
 • projekty zaměřené na vývoj nástrojů lokalizujících předsudečné násilí v online prostředí (do projektové žádosti žadatelé popíšou metodologii); pokud nástroje nebude žadatel po skončení projektu využívat – nezajistí jejich udržitelnost a využitelnost, umožní licenční převod donátorům k dalšímu užití, včetně užití třetí stranou. Donátoři se zavazují, že takto převedená licence nebude užívána komerčně, ale pouze v souladu s cíli grantové výzvy, tj. k podpoře pomoci lidem ohroženým předsudečným násilím. Donátoři, případně další osoby, kteří budou nástroj užívat, budou vždy uvádět autorství primárního autora (žadatele).  
 • projekty zaměřené na využití nových technologií směřujících k reportingu do formuláře In IUSTITIA 
Jaké projekty NEpodpoříme
 • projekty vyvíjející neudržitelný nástroj směřující ke sběru dat (např. nový formulář) 

T-MOBILE PODPOŘÍ CELKOVOU ČÁSTKOU 1 500 000 KČ PROJEKTY, KTERÉ:  

 • zvýší gramotnost lidí ohrožených předsudečným násilím   
 • bojují s předsudečným násilím s využitím moderních technologií   
 • motivují ohrožené skupiny k reportingu předsudečného násilí   
 • zvýší povědomí veřejnosti o problému předsudečného násilí   

PROJEKTY BY DÁLE MĚLY:  

 • způsobit měřitelnou změnu k lepšímu a cílit na dlouhodobý pozitivní dopad    
 • být v souladu s vyhlášenými cíli    
 • uspět v konkurenci jiných projektů a nápadů    
 • být úplné a podané v řádném termínu
 • může jít o nové i již zahájené projekty    

KDO MŮŽE ŽÁDAT O GRANT:  

 • neziskové organizace, tj. spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, charity, organizace v sociálních službách atd.  
 • příspěvkové organizace   
 • neformální skupiny složené z minimálně tří osob    
 • veřejné vysoké školy    

CO MŮŽETE ZÍSKAT:  

 • Maximální výše jednoho grantu je 200 000 Kč  

Jeden žadatel může přihlásit pouze jeden projekt. Maximální částka, o kterou může žádat, je 200 000 Kč. Ve výjimečných případech a při mimořádné kvalitě projektů je možné získat grant vyšší než 200 000 Kč.

 • Metodickou podporu organizace In IUSTITIA během realizace projektu  

Metodická podpora bude poskytnuta v maximálním rozsahu 16 hodin/projekt. Žadatelé ji mohou využít k lepšímu nastavení svých aktivit, porozumění tématu předsudečného násilí, průběžné evaluaci postupu projektu, udržitelnosti projektu apod. 

NA CO MŮŽETE ŽÁDAT:  

 • materiální náklady na realizaci vzdělávacích a osvětových akcí a dalších aktivit 
 • honoráře za realizaci aktivit nad rámec dobrovolnické podpory 
 • tisk a distribuce propagačních, výukových a osvětových materiálů (pro práci s klienty, ne například pro vydání analytické zprávy) 
 • doprava v rámci terénní práce, případně doprava účastníků na aktivity 
 • základní vybavení prostor pro realizaci aktivit (neinvestičního charakteru) 
 • koordinace aktivit a osobní náklady spjaté s realizací projektu  
 • pronájem a jiné provozní náklady (např. příspěvek na energie), max. do výše 20 % celkové žádané částky 
 • další náklady potřebné pro realizaci projektu (v případě, že si nejste jisti jejich oprávněností, kontaktujte nás) 
 • občerstvení (například na workshop) 

NA CO NENÍ MOŽNÉ ŽÁDAT:  

 • vybavení prostor investičního charakteru 
 • alkohol, cigarety 
 • položky, které přímo nesouvisí s realizací navržených aktivit 
 • běžná režie organizace 

DOBA REALIZACE PROJEKTU ČI JEHO FÁZE, NA NIŽ JE PODÁNA ŽÁDOST O GRANT:  

12 měsíců  

HODNOTICÍ KRITÉRIA: 

 • motivace žadatele a obsahová stránka projektu
 • kompetence a kapacita projekt realizovat
 • cíle projektu
 • prokazatelný pozitivní dopad na cílovou skupinu
 • finanční přiměřenost    
 • vazba projektových záměrů na činnost organizace In IUSTITIA (např. informování s využitím materiálů organizace, podpora reportingu do monitorovacího formuláře organizace, společná školení – musí být potvrzeno předem, vazba terénní práce na terénní práci In IUSTITIA – musí být potvrzeno předem)
 • vyrozumění o udělení grantu zašleme žadatelům elektronicky na e-mail, který uvedli v přihlášce, a to nejpozději do 17. května 2024
 • všichni příjemci podpory uzavřou smlouvu o udělení grantu, v níž budou uvedeny konkrétní podmínky plnění, realizace a komunikace projektu, čerpání finančních prostředků a kontrolní mechanismy    
 • přílohou smlouvy bude rámcový harmonogram projektu a rozpočet projektu  
workshop pro zájemce   14. prosince 2023  
vyhlášení grantové výzvy    19. února 2024 
termín pro podání přihlášek    do 1. dubna 2024 
hodnocení přihlášek (1. kolo)  28. dubna 2024 
termín vyrozumění o postupu do 2. kola / zamítnutí žádosti  do 7. května 2024 
prezentace vybraných projektů před hodnoticí komisí  15. května 2024 
oznámení o udělení grantu   16. – 24. května 2024 
uzavření grantových smluv   od 16. května 2024 
realizační doba projektu      max. 12 měsíců    
 • prostřednictvím formuláře umístěného níže na této stránce podejte kompletní žádost popisující stručně a výstižně projektový záměr, jeho cíle a přínos. Uveďte také, na jakou skupinu projekt míří, z jakých aktivit bude sestávat, jaké jsou jeho cíle a očekávaný benefit pro dotčenou skupinu   
 • termín uzávěrky je 1. dubna 2024

Dotazy ohledně grantového procesu a administrace programu Nadací Via: Iva Maráková, iva.marakova@nadacevia.cz
Konzultace napojení projektu na činnost In IUSTITIA: Klára Kalibová, klara.kalibova@in-ius.cz

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK BYL UKONČEN

Chcete se o tématu předsudečného násilí dozvědět víc? Podívejte se na webinář, který vede ředitelka organizace In IUSTITIA Klára Kalibová.

PARTNEŘI PROJEKTU