Proteus grant 2 – podpora komunitního rozvoje

V rámci výzvy můžete zažádat o finanční podporu na realizaci sousedských projektů, které budou prospěšné vaší komunitě a povedou k jejímu rozvoji.

Maximální žádaná částka: 40 000 Kč (+je možné získat až 20 000 Kč matching na kampaň na Darujme.cz)

Kdy můžete žádat: 1.2.2024 – 31.10.2024 (doba trvání projektu může být maximálně jeden rok)

Podporované aktivity:  

 • komunitní práce a komunitní rozvoj založený na aplikaci evropských hodnot do praxe (participace, rovnost, inkluze, solidarita a tolerance) 
 • sousedská setkání zaměřená na propojování rozmanitých občanů a občanek či organizací s důrazem na vzájemné propojování a inkluzi
 • vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na evropské hodnoty (včetně rovnosti, solidarity, udržitelnosti, nediskriminačních přístupů v rodičovství a komunitní práci, demokratické obhajoby veřejného zájmu atd.)
 • společné komunitní plánování společné komunitní plánování zaměřené na uplatňování evropských hodnot v praxi (participace, inkluze, solidarita, propojení různých aktérů, udržitelnost) s cílem posílit odolnost komunit. 
 • pořádání komunitních sbírek zaměřených na posílení soběstačnosti organizace nebo členů komunity, jejichž práva nebo příležitosti být plnohodnotnými a rovnoprávnými členy společnosti jsou ohroženy.  
 • propagační činnosti a kampaně zaměřené na ochranu veřejného zájmu a zachování demokratických principů. 
 • vytváření a přeměna veřejných míst setkávání prostřednictvím demokratických participačních procesů, do nichž jsou zapojeny různé místní skupiny, včetně lidí na okraji společnosti.
 • poskytování podpůrných služeb zranitelným osobám (školení, sdílení a reflexe, vzájemné učení, výměna znalostí, zkušeností a osvědčených postupů).
 • podpora účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech nebo lobbování za účelem ovlivnění politiky a rozhodovacích procesů.
 • vytváření sítí a partnerství mezi organizacemi občanské společnosti a dalšími subjekty.
 • Advokační činnosti týkající se místních záležitostí a strategických soudních sporů (činnosti týkající se strategických soudních sporů se omezují na budování kapacit, zvyšování povědomí, školení, vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů a analytické činnosti).   

Podporované aktivity, vztahující se k právům a hodnotám EU: 

 • Občanské platformy: organizace občanských platforem, setkání a dialogů, které budou zahrnovat témata práv a hodnot EU. 
 • Práva a hodnoty EU: zvyšování povědomí o právech a hodnotách vyplývajících ze Smluv o EU a z Charty a jejich šíření mezi širokou veřejností a klíčovými aktéry včetně poskytování bezplatného poradenství, sledování politik EU a práv a hodnot podle Smluv EU a Listiny 
 • Tvorba politik EU: výzkum a analýzy zaměřené na informování o tvorbě politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, vývoj nástrojů a norem na podporu hodnot EU

Kritéria projektu: 

 • projektové aktivity spadají do okruhu Podporovaných aktivit  
 •  projekt jasně popisuje, čeho chtějí předkladatelé projektu dosáhnout a jakými prostředky  
 • z popisu projektu vyplývá jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě  
 • realizace projektu povede k prohloubení vztahů v sousedské komunitě nebo k ochraně jejích zájmů 
 • projekt pozitivně ovlivní komunitu jako celek (zahrnuje rozmanité cílové skupiny a má inkluzivní charakter)  
 • do projektu je aktivně zapojena místní komunita a další aktéři (neziskový sektor, veřejná nebo místní správa, školy atd.)   
 • projekt je v souladu s evropskými hodnotami a nese v sobě prvky udržitelnosti 
 • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit, je realistický, přiměřený a nákladově efektivní  

Projekt může získat maximálně 24 bodů – v každém kritériu maximálně 3 body. Aby byl projekt finančně podpořen, tak musí získat minimálně 16 bodů.

Chci vyplnit přihlášku

“Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.” / Tato výzva byla vyhlášena v rámci projektu PROTEUS, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu CERV. Za obsah výzvy nese výhradní odpovědnost Nadace Via a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie.