Proteus grant – podpora komunitního rozvoje

V rámci Komunitní akademie Proteus si můžete zažádat o finanční podporu na realizaci sousedských projektů, které budou prospěšné vaší komunitě a povedou k jejímu rozvoji.  

Maximální žádaná částka: 40 000 Kč  (+ je možné získat až 20 000 matching na kampaň darujme)

Realizační období: 1.1.2024 – 30.10.2024 

Podporované aktivity:  

 • komunitní práce a komunitní rozvoj založený na ABCD 
 • sousedská setkání, vzdělávací a osvětové akce 
 • společné komunitní plánování  
 • organizace komunitních akcí na získávání finančních prostředků (benefice)  
 • propagační činnost a kampaně 
 • tvorba a přeměna míst k setkávání 
 • poskytování podpůrných služeb cílové skupině, jako jsou školení, sdílecí a reflexivní setkání, vzájemné učení, výměna znalostí, zkušeností a dobré praxe 
 • podpora účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech či lobbování s cílem ovlivnit politiku a rozhodovací procesy  
 • síťování a tvorba partnerství mezi organizacemi občanské společnosti i dalšími aktéry 
 • advokační aktivity, týkající se lokálních kauz a strategických soudních sporů  
 • budování a posilování kapacit týmů, činnosti zaměřené na zvyšování povědomí, odbornou přípravu, vzájemné učení a výměnu dobré praxe, nebo analytické činnosti.  

Podporované aktivity, vztahující se k právům a hodnotám EU 

 • Občanské platformy: organizace občanských platforem, setkání a dialogů, které budou zahrnovat témata práv a hodnot EU. 
 • Práva a hodnoty EU: zvyšování povědomí o právech a hodnotách vyplývajících ze Smluv o EU a z Charty a jejich šíření mezi širokou veřejností a klíčovými aktéry včetně poskytování bezplatného poradenství, sledování politik EU a práv a hodnot podle Smluv EU a Listiny 
 • Tvorba politik EU: výzkum a analýzy zaměřené na informování o tvorbě politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, vývoj nástrojů a norem na podporu hodnot EU 

Kritéria projektu:  

 • projektové aktivity spadají do okruhu Podporovaných aktivit   
 • projekt jasně popisuje, čeho chtějí předkladatelé projektu dosáhnout a jakými prostředky  
 • z popisu projektu vyplývá jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě  
 • realizace projektu povede k prohloubení vztahů v sousedské komunitě nebo k ochraně jejích zájmů 
 • projekt pozitivně ovlivní komunitu jako celek (zahrnuje rozmanité cílové skupiny a má inkluzivní charakter)  
 • do projektu je aktivně zapojena místní komunita a další aktéři (neziskový sektor, veřejná nebo místní správa, školy atd.)   
 • projekt je v souladu s evropskými hodnotami a nese v sobě prvky udržitelnosti 
 • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit, je realistický, přiměřený a nákladově efektivní   

Projekt může získat maximálně 24 bodů – v každém kritériu maximálně 3 body. Aby byl projekt finančně podpořen, tak musí získat minimálně 16 bodů. 

“Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.” / Tato výzva byla vyhlášena v rámci projektu PROTEUS, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu CERV. Za obsah výzvy nese výhradní odpovědnost Nadace Via a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie.