Seznam se s češtinou

Společnost Seznam.cz ve spolupráci s Nadací Via vyhlašuje neveřejnou grantovou výzvu, ve které podpoří projekty intenzivního vzdělávání v českém jazyce pro uprchlíky z válečného konfliktu na Ukrajině. 

CÍLEM GRANTOVÉ VÝZVY JE

 • podpořit cizince z řad ukrajinských válečných uprchlíků v jejich integraci do většinové společnosti prostřednictvím zlepšení jejich znalosti českého jazyka na úroveň, která je obecně vyžadována pro zařazení na trh práce a získání pracovního místa, které odpovídá jejich odborné kvalifikaci 
 • seznámit uprchlíky (nejčastěji z řad držitelů dočasné ochrany) s pracovněprávní tematikou specifickou pro orientaci na pracovním trhu v ČR tak, aby byli soběstační a odolní vůči úskalím spojeným s hledáním vhodné práce 
 • pomoci uprchlíkům s kariérním plánováním v českém prostředí, s ohledem na jejich místní i individuální příležitosti a omezení  

Oslovení potenciální realizátoři z řad neziskových organizací, knihoven a škol předloží svůj plán realizace vzdělávání prostřednictvím vyplněné online žádosti, zahrnující kromě obsahové části i navrhovaný rozpočet projektu. 

Závazné parametry realizace

 • zajištění 6měsíčního intenzivního kurzu českého jazyka pro cizince, vedeného kvalifikovanými a zkušenými lektory 
 • účastníky kurzu mohou být výhradně váleční uprchlíci v aktivním věku 18+, kteří prokáží svoji motivaci kurz absolvovat v celé nabídnuté šíři 
 • skupina o max. počtu do 15 účastníků se schází na min. 4,5 hodiny výuky týdně (odpovídá např. 3 setkáním po 90 min.), minimální celkové penzum kurzu odpovídá 100 hodinám
 • během výuky je maminkám nabídnuto kvalitní hlídání dětí s možností volnočasových aktivit (vybavená herna, společenské hry, přístup na PC pro školáky apod.) v místě konání kurzu
 • realizátor zajistí prověření jazykové úrovně všech účastníků před – po ukončení kurzu včetně jejich motivace kurz absolvovat
 • zajištění učebních materiálů, sledování docházky 
 • realizace osvěty v pracovněprávní oblasti a individuálního kariérního poradenství pro všechny účastníky 
 • skupina se v rámci kurzu zúčastní navíc min. 3 skupinových workshopů na pracovněprávní témata s důrazem na práva a povinnosti zaměstnanců v ČR a specifika různých úvazků a zaměstnaneckých poměrů (může být přizpůsobeno poptávce konkrétní skupiny) 
 • každý účastník bude mít zároveň možnost sejít se během kurzu i individuálně s kariérním mentorem a zapracovat na svém kariérním plánu (vč. poradenství ohledně sepsání CV + motivačního dopisu) 
 • hlídání dětí bude nabídnuto maminkám pravidelně i nad rámec kurzu, aby měly čas na hledání pracovního uplatnění 

očekávané výstupy realizace

 • min. 70 % přihlášených účastníků kurz řádně dokončí, tj. splní min. 75 % docházky a rozdíl mezi úvodním a závěrečným jazykovým testem potvrdí posun v jazyce o min. jednu úroveň dle SERR 
 • 100 % účastníků, kteří kurz zdárně ukončí, bude mít písemně zpracovaný svůj individuální kariérní plán  
 • účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu s uvedením dosažené jazykové úrovně 
 • účastníci se budou cítit jistější v orientaci na pracovním trhu a budou mít plán kroků dalšího postupu v získání adekvátního zaměstnání (ověřeno zpětnou vazbou) 

co lze hradit z grantu

 • náklady na lektorné včetně přípravy na výuku 
 • zajištění péče o děti během i nad rámec plánovaných lekcí (dle poptávky maminek) 
 • výukové materiály a pomůcky včetně jazykových testů, nezbytné náklady na tisk a kopírování 
 • karierní poradenství skupinové a individuální mentoring 
 • nájem prostor odpovídající objemu výuky a péče o děti 
 • koordinaci projektu 
 • drobné materiálové potřeby související s péčí o děti účastníků 

Rozpočet navrhněte dle svého nejlepšího odhadu, z pozice svědomitého hospodáře a dle cen obvyklých za danou službu ve vaší lokalitě. Položky, které máte hrazeny z jiných zdrojů, uveďte pro dokreslení situace též, a sice do sloupce “spolufinancování”. 

co nelze hradit z grantu

 • náklady na občerstvení nebo pohonné hmoty 
 • náklady investičního charakteru 

harmonogram výběrového procesu (říjen-listopad 2023)

 1. Přímé oslovení potenciálních realizátorů v regionech napříč ČR (Nadace Via)  
 1. Výzva k podání žádosti o grant (Nadace Via)  
 1. Vyhodnocení žádostí a udělení grantu (Nadace Via a Seznam.cz)  

realizace projektu

Začátek nejpozději od 1/2024 

Ukončení nejpozději do 10/2024 

po ukončení projektu

Do 14 dnů po ukončení projektu dodá realizátor Nadaci Via závěrečnou zprávu závěrečnou zprávu a vyúčtování, a to v požadovaném formátu a včetně povinných příloh (účetních dokladů, prezenčních listin a fotografií). 

Nadace Via nabízí všem svým grantistům navíc možnosti síťování a dalšího vzdělávání v problematice komunitní práce a fundraisingu. 

Chci se přihlásit