Krajinohled zlepšuje okolí Berounky

Aktivní lidé z dolního Poberouní, sdružení pod křídly spolku Krajinohled, kteří chtějí rozjet místní iniciativu založenou na společném zájmu o krajinu v jejich okolí a vodu v ní. Plánují zapojit veřejnost do adaptace krajiny na změnu klimatu, a to zlepšením její schopnosti zadržovat vodu v oblasti dolní Berounky a Vltavy. Byli osloveni Institutem plánování a rozvoje, aby v rámci jejich připravovaného projektu Soutok zapojili místní aktivní občany. Spolek chce vyškolit zájemce z této lokality v procesu mapování krajiny a navrhování přírodě blízkých opatření. Dobrovolníci budou pak mapovat vybraná povodí a spolu s odborníky pro ně opatření navrhovat. Následně je budou prezentovat samosprávám a veřejnosti a hledat podporu pro jejich realizaci. Jedno opatření v podobě výsadby stromů chtějí v místní krajině s dobrovolníky reálně uskutečnit. Jako první lokalita bylo vybráno povodí potoka Švarcava, kde místní lidi trápí sucho a také časté přívalové deště. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Krajinohled, z. s.
místo: Kuchař, Středočeský kraj
období realizace: 11/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč