Místní lidé z Příčov na Sedlčansku chtějí prověřit vliv rozšíření kamenolomu na životní prostředí 

Blízko obce Příčovy podniká firma Lom Deštnov v oboru dobývání kamene pro následný prodej. Aktuálním záměrem firmy je lom prohloubit, rozšířit a vzniklé jámy zavážet smíšeným stavebním odpadem. Rozšíření a prodloužení činnosti těžby, ale i nový podnikatelský záměr s deponováním stavebního odpadu mohou mít negativní dopad na životní prostředí, kvalitu života a zdraví obyvatel okolních obcí a osad. Jde např. o tato rizika: znečištění a pokles hladin spodních vod, hluk při těžbě kamene a jeho zpracování, vibrace a silné otřesy při odstřelování hornin, vysoká prašnost, ohrožení ekosystémů, zvýšení dopravy a její negativní vliv v okolí silnice II 18, rizika spojená s nebezpečným smíšeným stavebním odpadem. Spolek Zodpovědný život proto usiluje o to, aby celý záměr prošel kompletním procesem EIA a všechny výše zmíněné aspekty byly řádně analyzovány a vypořádány. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: ZODPOVĚDNÝ ŽIVOT z.s. 
místo: Příčovy, Středočeský kraj
období realizace: 11/2023 – 11/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč