V Sedmihorkách se dobrovolníci starají o mokřad 

Spolek Sedmihorské mokřady chce obnovit velmi cennou lokalitu mokřadů do přírodě blízkého stavu jako příspěvek k ochraně naší krajiny před dopady klimatické změny. Již proběhly zásahy do území (např. likvidace meliorací). Stav mokřadu se výrazně zlepšil, přibyly nové tůně a v nich ohrožené druhy. Dokonce se zde povedlo vyvést mládě tak opatrnému druhu ptáků, jako je mohutný jeřáb popelavý. Nyní je ale nutná i následná, dlouhodobá péče o toto území, kterou realizuje především činorodá a pestrá komunita dobrovolníků a přátel Českého ráje. Spolek proto zrealizuje komunitně orientované akce, které mají posílit participaci dobrovolníků v dlouhodobé péči o mokřad. Na podzim plánují akci „Vaření knedlíků v Aleji u sv. Františka“ jako poděkování všem dobrovolníkům i podporujícím subjektům, které během realizace projektu potkají. V červnu 2024 je pak v plánu komunitní akce „Slavnosti Libuňky“ – víkendové setkání dobrovolníků za účelem údržby ploch mokřadů. Kromě toho se spolek soustavně stará i o správu mokřadu – komunikuje s vlastníky pozemků, státní správou, expertními subjekty a mnohé další.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: ZO ČSOP Bukovina 
místo: Karlovice – Sedmihorky, Liberecký kraj 
období realizace: 07/2023 – 06/2024 
projekt byl podpořen částkou 75 000 Kč