INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍJEMCE PODPORY

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje příjemců podpory poškozených v důsledku mimořádné události (dále jen „Příjemce“) zpracovávané Nadací Via, se sídlem Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 67360114 jako správcem (dále jen „Správce“).  

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.  

Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro posouzení a případné poskytnutí finančních prostředků z humanitárních důvodů v důsledku mimořádné události:

 •     jméno a příjmení;
 •     jméno, příjmení, údaje o podnikání (IČO), kontaktní údaje;
 •     kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa);
 •     údaje o finanční situaci Příjemce, údaje o čerpání podpory.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k naplnění výše uvedeného účelu a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem plnění zákonných povinností a plnění povinností spojených s příjmem dotací zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje Správce sdílí s následujícími dalšími správci za účelem realizace poskytnutí společné humanitární pomoci:

 • Český červený kříž se sídlem v Praze, Rozdělovská 2467/63, IČO: 00426547, zapsaná ve veřejném rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 5090;
 • Charita Česká republika, se sídlem Vladislavova 12, Praha 1, 110 00, IČO: 70100969,  zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob pod sp. zn. 8/1-00-702/1999.
 • Člověk v tísni o.p.s se sídlem Šafaříkova 635/24 120 00, Praha 2, IČO: 25755277, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119.
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické se sídlem Belgická 374/22, Vinohrady Praha 2, 120 00 Praha,  IČ:45242704, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob MInisterstva kultury, č.ev. 9-265/1996
 • ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedených u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1196
 • Nadační fond Českého rozhlasu se sídlem Vinohradská 12, 120 00 Praha 2,  IČO: 26419068, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 371,  
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation, nadace se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00, IČO: 06212093, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1525  

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Práva Příjemce ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům:

Správce je povinen Příjemci bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.  

Příjemce je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.

V případě porušení ochrany osobních údajů Příjemce, Správce bezodkladně Příjemce o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.

Pokud se Příjemce domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google