GDPRINFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍJEMCE PODPORY

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje příjemců podpory poškozených v důsledku mimořádné události (dále jen „Příjemce“) zpracovávané Nadací Via, se sídlem Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 67360114 jako správcem (dále jen „Správce“).  

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.  

Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro posouzení a případné poskytnutí finančních prostředků z humanitárních důvodů v důsledku mimořádné události:

 •     jméno a příjmení;
 •     jméno, příjmení, údaje o podnikání (IČO), kontaktní údaje;
 •     kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa);
 •     údaje o finanční situaci Příjemce, údaje o čerpání podpory.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k naplnění výše uvedeného účelu a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem plnění zákonných povinností a plnění povinností spojených s příjmem dotací zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje Správce sdílí s následujícími dalšími správci za účelem realizace poskytnutí společné humanitární pomoci:

 • Český červený kříž se sídlem v Praze, Rozdělovská 2467/63, IČO: 00426547, zapsaná ve veřejném rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 5090;
 • Charita Česká republika, se sídlem Vladislavova 12, Praha 1, 110 00, IČO: 70100969,  zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob pod sp. zn. 8/1-00-702/1999.
 • Člověk v tísni o.p.s se sídlem Šafaříkova 635/24 120 00, Praha 2, IČO: 25755277, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119.
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické se sídlem Belgická 374/22, Vinohrady Praha 2, 120 00 Praha,  IČ:45242704, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob MInisterstva kultury, č.ev. 9-265/1996
 • ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedených u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1196
 • Nadační fond Českého rozhlasu se sídlem Vinohradská 12, 120 00 Praha 2,  IČO: 26419068, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 371,  
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation, nadace se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00, IČO: 06212093, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1525  

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Práva Příjemce ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům:

Správce je povinen Příjemci bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.  

Příjemce je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.

V případě porušení ochrany osobních údajů Příjemce, Správce bezodkladně Příjemce o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.

Pokud se Příjemce domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.