Vracíme život a vzpomínky do krajiny

Poslední letošní grantové kolo programu Živá komunita se zaměřilo na téma Naše krajina. Přihlášky jsme přijímali během léta a v září jsme vybrali 6 projektů k podpoře. Hodnoticí komise dbala na to, aby šlo o sousedské projekty, kdy se společným dílem místních obyvatel zlepšuje životní prostředí, zadržuje voda v krajině a zvyšuje rozmanitost ekosystémů.

Jaké projekty jsme podpořili?

Velkým tématem v dnešní době je voda – její nedostatek v suchých letech, přebytek během povodní, špatná kvalita a sinice, když už je jí tak akorát… Proto není divu, že s vodou souvisejí hned 3 podpořené projekty. V Přibyslavi dochází v posledních letech k vysychání jezírek, která si místní oblíbili nejen jako cíl vycházek, ale i jako kluziště na bruslení. Jezírka se nacházejí na soukromém pozemku, jehož majitel by rád ve spolupráci se sousedy jezírka rozšířil, vybagroval nánosy a v jejich okolí vysadil stromy.

Málokdo si to možná uvědomí, ale i na území hlavního města je spousta studánek a pramenů! Obyvatelé pražské Vinoře jich ve svém okolí vytipovali hned sedm. Díky grantu chtějí některé z nich během dobrovolnických brigád opravit a vyčistit. Položí tak základ pro konání sousedské akce odemykání studánek.

gallery image_source= „selected“ ids= „33613,33611“

Vody se týká i projekt ve středočeské Třemošnici, kde místní chtějí vyčistit historickou zanesenou studánku a vytvořit jezírko na zachycení vody pro zalévání stromů v ovocné aleji, kterou plánují obnovit. To vše na zarostlém obecním pozemku, kudy dříve vedla stará kupecká pěšina.

Také ovocné stromy jsou vedle vody dalším velkým tématem. Ochlazují své okolí díky příjemnému stínu pod svými korunami, ale také odpařováním vody z plochy listů, takzvané evapotranspiraci. Jejich kořenový systém zpevňuje půdu a zabraňuje zrychlenému odtoku vody. Představují také velmi důležité stanoviště pro živočichy, zejména pro hmyz, a v neposlední řadě zlepšují krajinný ráz.

Toto si uvědomuje i mladý včelař z Píště u polských hranic. V obrovských lánech polí vytipoval několik pozemků ve vlastnictví obce, na kterých chce vysadit remízky. Obec Píšť dlouhodobě trápí sucho, protože místní prameny vyschly. Vysazené remízky budou nejen poskytovat útočiště pro živočichy, ale také pomohou zadržovat vodu v krajině. A stromy se budou sázet i kolem česko-německé přeshraniční Hartovy stezky u Chebu. Současná alej je ve špatném stavu a na mnoha místech stromy dokonce úplně chybí.

Krajině prospívá také ruční kosení květnatých luk, které chtějí znovu oživit v Řevnicích. A nepůjde jen o obnovení tradice kosení, ale také kultury hrabacích a kosících písní. Kosení přispívá k rozmanitosti bylin a je ohleduplné k hmyzu, zpěv zase prospívá lidským srdcím.

Výše zmíněné projekty byly podpořeny z programu Živá komunita Nadace Via. Projekt v Třemošnici byl podpořen společnostmi Plzeňský Prazdroj a Biopekárna Zemanka.