Pro Moravu


ZÁKLADNÍ DATA A INFORMACE KE SBÍRCE NADACE VIA NA POMOC JIŽNÍ MORAVĚ
(AKTUALIZACE: 2. 10. 2022)

JAK JSME PROSTŘEDKY ZE SBÍRKY ROZDĚLILI?

Pro co největší transparentnost jsme vyplácení prostředků z veřejné sbírky rozdělili do tří fází.

1. FÁZE - 25 MILIONŮ V PRVNÍM TÝDNU

V 1. fázi bezprostředně po katastrofě jsme vyplatili 5 mil. Kč každé z 5 nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele, atd.). Současně jsme iniciovali a spolupracovali na koordinaci pomoci s ostatními neziskovými organizacemi a rozběhlo se mapování zasažených domácností.

2. FÁZE 196,3 MIL. KČ NA DALŠÍ PŘÍMOU POMOC DOMÁCNOSTEM

V 2. fázi jsme se zaměřili na přímou pomoc konkrétním lidem. Aby pomoc byla co nejspravedlivější, rozdělili jsme tuto fázi na 3 kola podpory:

  • V tom prvním jsme plošně podpořili všechny zasažené částkou až 150 tis. Kč, celkem 669 domácností získalo 99,5 milionů Kč. (Pozn. další zasažené domácnosti byly podpořeny z jiných sbírek, např. od ADRA, Člověk v tísni nebo Diakonie a to stejnou částkou — pomoc byla koordinována tak, aby bylo pomoženo všem zasaženým spravedlivě.)
  • V srpnu jsme navázali druhým kolem přímé pomoci, která byla určená pro více poškozené domácnosti. Ty získaly další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. V této fázi podpory jsme odeslali 274 příspěvků v částce téměř 40 milionů Kč. (Pozn. Ve druhém kole již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy.). Celkem jsme tak v rámci přímé pomoci odeslali v prvních dvou kolech zasaženým lidem 942 příspěvků v částce 139 460 000 Kč.
  • Ve třetím kole individuální pomoci jsme podpořili vyššími částkami nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora (150 000 Kč v prvním kole, příp. dalších 150 000 Kč v druhém kole) nebyla dostatečná. Přímo domácnostem jsme vyplatili ve 49 příspěvcích dalších 19 500 500 Kč.
  • Tornádo nezničilo jen vybavení domácností. Mnoho lidí přišlo i o vybavení svých dílen, zařízení nebo prostředky, které jim zajišťovaly obživu. V této fázi pomoci jsme se proto zaměřili také na opravu a obnovu dílen, provozoven, zahrad nebo vinic. Ve dvou grantových výzvách jsme vyplatili 625 příspěvků v celkové hodnotě 35 319 876 Kč.
  • Vyjma výše uvedené pomoci pro Moravu jsme ze sbírky alokovali částku 2 mil. Kč na obnovu Ústecka, konkrétně na poničenou obec Stebno na Lounsku, která byla tornádem rovněž zasažena. Podpora proběhne ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

3. FÁZE - POSLEDNÍ PROSTŘEDKY ROZDĚLUJEME VE FONDU SOUSEDSKÉ OBNOVY

Ve 3. fázi  jsme vyhlásili poslední grantovou výzvu nazvanou Fond sousedské obnovy. V ní mohou uspět projekty, které podpoří v zasažených obcích sousedskou soudržnost a obnovu veřejného prostoru. Cílem této výzvy, na kterou jsme alokovali 16 mil. Kč, je minimalizovat škodlivé dopady této mimořádné události na běžný sousedský život. Typicky půjde například o rekonstrukci míst k setkávání (hřiště, posezení, klubovny, apod.), pomoc se zajištěním tradičních akcí v nestandartních podmínkách, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí nejširší veřejnost. V těchto projektech využijeme zkušenosti a know how, které Nadace Via v podpoře podobných občanských iniciativ za 24 let svého fungování získala. K 12. prosinci 2022 jsme z této výzvy vyplatili 1 520 315 Kč na 18 projektů a v podpoře nadále pokračujeme. Podmínky výzvy si můžete prostudovat zde.

Zajímá vás, jaké projekty jsme v rámci Fondu sousedské obnovy už podpořili? Podívejte se na tady.

CELKOVÉ ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ ZE SBÍRKY

Přečtěte si zprávy od lidí z jižní Moravy, kterým jsme mohli pomoci díky podpoře od všech štědrých dárců.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

První příspěvek 150 tisíc korun na domácnost z výtěžku sbírky dostávají všichni postižení nezávisle na tom, zda byli pojištěni nebo ne, či zda obdrželi další prostředky například ve formě státní dotace. Stejně tak byl udělován druhý příspěvek ve výši až 150 000 Kč, který byl určen všem více zasaženým domácnostem, kde prvotní podpora nebyla dostačující. Většině rodin byly finanční prostředky zasílány přímo na bankovní účet a v několika případech byla podpora odesílána formou poštovní poukázky tak, aby se peníze dostaly ke všem potřebným, i k těm, kteří jsou například zatíženi exekucí. O rozdělení dalších příspěvků rozhodujeme individuálně po zvážení všech předchozích darů a situace, ve které se rodina nachází. 

Dary se daní podle zákona o dani z příjmu. Podle zákona o daních z příjmu fyzických osob jsou příjmy z veřejných sbírek osvobozeny od daně jako bezúplatný příjem (§ 4a písm. k). Osvobození platí i pro právnické osoby, jen jiný paragraf. Důležitý je i účel daru – osvobozeny jsou obecně dary na humanitární a charitativní účely. Dary zaslané na sbírku www.darujme.cz/promoravu či přímo na číslo sbírkového účtu 200900222/0800 tak příjemcům rozhodně zdaněny nebudou.

Standardním poplatkem neziskové organizace využívající platformu Darujme.cz v roce 2021 byly 2 procenta z přijatého daru. Tento poplatek pokrývá náklady na samotnou realizaci a zajištění platformy, technickou i provozní podporu, bankovní poplatky, technickou správu a rozvoj, účetnictví atd. Vzhledem k situaci a obrovské výši darů jsme se rozhodli, že pokryjeme pouze nejnutnější výdaje spojené se sbírkou, aby bylo možné pomoc „realizovat“ a místo dvou procent využíváme pouze 1 % procento z přijatého daru.

KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ

via@nadacevia.cz