Společné oživení veřejného prostoru na sídlišti nebo diskuse o trase obchvatu města. Podpořili jsme první letošní projekty v programu Živá komunita

Podaří se lidem na sídlišti Riviéra ve Frýdku-Místku společně naplánovat budoucí využití a podobu vnitrobloku? Dokáží spolu lidé z malé obce Ráječko nacvičit hudební veselohru? Dá se v zapadlé vsi bez hospody a hřiště probudit život? A mohou se lidé z několika obcí spojit a upravit podobu dálnic či obchvatů měst, aby měly co nejmenší negativní dopady na obyvatelstvo žijící v jejím okolí? Věříme, že ano! Proto jsme v programu Živá komunita podpořili projekty, které mají potenciál zlepšit místním lidem život a upevnit sousedské vztahy.

Během února získaly 3 sousedské iniciativy od Nadace Via komunitní grant a 4 malé neziskovky pak rychlý grant na obranu veřejného zájmu. Všech 7 míst, kde to v republice žije, jsme pro vás vyznačili na této mapě.

.

Frýdek-Místek, Ráječko, Olešnice-Levín, Kuřim, Kornice, Průhonice, Benešovsko

A co se v nich s podporou Nadace Via chystá?

Sousedé ze sídliště Riviéra ve Frýdku-Místku se rozhodli naplánovat budoucí využití a podobu veřejného prostoru v místě, kde žijí. Jejich snahou je posílení vztahů uvnitř místní komunity a také vytvoření těsnější vazby lidí na jejich bydliště. Chtějí také představit koncept komunitního plánování zástupcům vedení města a předložit jim výstup ve formě zprávy s návrhy dalších kroků. Obyvatelé sídliště Riviéra věří, že pozitivní zkušenost z realizace a výstupů komunitního plánování motivuje vedení města k využití takto získaných podnětů v průběhu dalšího rozvoje lokality a budoucímu využívání komunitního plánování v rozvoji města.

Realizací projektu chceme dát lidem možnost se společně setkat a přemýšlet o společném prostoru. Něco, co nikdy toto sídliště nezažilo. Chceme, aby lidé prostor mezi domy vnímali jako svůj. Chceme, aby se aktivně zapojili jako dobrovolníci do příprav nebo do realizace. Zároveň chceme dát lidem pocit, že jejich hlas je slyšet,“ říká Markéta Ubíková, která projekt vymyslela.


Na sídlišti Riviéra ve Frýdku-Místku chystají místní úpravu veřejného prostranství  

Spolek z Levína u Olešnice poblíž Chlumce nad Cidlinou chce ve své obci zabít několik much jednou ranou. Probudit komunitní život, vytvořit bezpečné, kreativní a komunitní místo pro pobyt dětí, a současně v tom samém místě vytvořit prostor pro setkávání se sousedy, ale i k procházkám. K tomu všemu mají v úmyslu využít obecní louku, dvě ovocné aleje a borovicový háj. Místa, která jsou léta zarostlá, neudržovaná a nenavštěvovaná. Spolek chce ve své malé zapadlé obci, kde není vůbec žádná občanská vybavenost (dokonce ani hospoda a hřiště ne) vytvořit užitečný a příjemný prostor, který bude sloužit všem, a na kterém také bude všem záležet a budou o něj pečovat.

To v Ráječku plánuje parta místních lidí společně s dalšími obyvateli obce připravit a sehrát hudební veselohru Noc na Karlštejně. Společná několikaměsíční práce na inscenaci má zapojeným lidem všech věkových kategorií umožnit vzájemně se poznat a vytvořit představení, které položí základy pro budoucí aktivity s širším aktivním zapojením místních.

Plánovaná výstavba „jižního obchvatu“ Kuřimi provázaného s budoucí dálnicí D43 by mohla ovlivnit hlukem a zplodinami životní prostředí místních obyvatel, především v lokalitě Díly za Sv. Janem. Problémy pro obyvatele nové obytné zóny Za Sv. Janem mohou mít spojitost s developerským projektem v oblasti Kuřim-Záhoří těsně vedle existující silnice I/43 v úseku Česká-Lipůvka, který by byl ovlivněn severní variantou obchvatu. Spolek Spokojené Díly zastupuje obyvatele jižní části Kuřimi v příslušných řízeních a pořizuje alternativní dopravní studii, která poslouží jako podklad pro další jednání.

Spolek Spokojené Díly zastupuje obyvatele jižní části Kuřimi v jednáních o trase obchvatu

Spolek Živé Kornice se snaží ve spolupráci s odborníky upravit podobu dálnice D35 v okolí Litomyšle tak, aby měla co nejmenší negativní dopady na obyvatelstvo žijící v jejím okolí. Využívá přitom služby specializované advokátní kanceláře a nezávislých odborníků na hluk. Podle názoru spolku totiž Ředitelství silnic a dálnic v případě trasy dálnice D35 dlouhodobě špatně komunikuje s veřejností, svoji povinnost projednat vše s dotčenými lidmi plní jen formálně. Po konzultacích s nezávislými odborníky vychází najevo, že alternativy existují a jsou reálné.

Spolek Krajina pro život bojuje za zachování přírodního prostředí a orné půdy na pozemcích v okolí obce Průhonice. Momentálně je aktivní zejména v prostoru tzv. komerční zóny Čestlice jih, která bezprostředně sousedí s obytnou čtvrtí obce Průhonice a kde se připravuje zastavění téměř 40 hektarů dnes orné půdy. V místě jsou dle zjišťovacího řízení přítomny dva druhy zvláště chráněných živočichů a dle zákona by měl být zásah do jejich ochranných podmínek možný pouze ve veřejném zájmu. V této věci podal spolek vícero odvolání a 4 žaloby, z nichž jednu již pravomocně vyhrál.

Středočeský úsek dálnice D3, pokud by byl realizovaný, poškodí podle názoru řady místních obyvatel životní prostředí (hluk, emise, zábory, voda aj.) mnoha obcí a krajinu Posázaví, Neveklovska, Benešovska a Českého Meránu. Právě probíhají řízení o udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a blíží se řízení o umístění stavby. Spolek Alternativa středočeské D3 pořizuje expertní autorizované biologické průzkumy území dotčeného trasou plánované dálnice. Výsledky těchto průzkumů budou použity ve správních řízeních za účelem snížení negativních dopadů dálnice na životní prostředí a biologické hodnoty dotčeného území. Aktivita má posílit vyjednávací pozici obcí v ochraně území při jednání s Krajským úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně kontroverzního projektu středočeské dálnice D3.


Spolek Alternativa středočeské D3 pořádá debaty s lidmi z obcí, kterých se dálnice týká