Další podpořené projekty z programu Živá komunita: obnova studánky a potoka na místě pro setkávání, záchrana prvorepublikové vily či hravý komunitní dvorek

Lidé ze spolku v Úněticích u Prahy se rozhodli vybudovat odpočinkovou louku a při té příležitostí vyčistit pramen v její horní části. V Plzni si zase místní umělci pronajali komunitní zahradu s dřevěnými záhony, kde chtějí umožnit dětem, aby rozvíjely svoji kreativitu za pomoci různých výtvarných potřeb. Lidé z pražských Malvazinek se rozhodli zachránit prvorepublikovou vilu nebo alespoň zabránit masivní výstavbě na jejím místě. Celkem jsme v programu Živá komunita v březnu podpořili 6 nových projektů, kterým jsme rozdělili 293 500 Kč.

Kromě výše uvedených komunitních projektů jsme podpořili také dobrovolné hasiče v Rostěnicích, kteří budou po celý rok pořádat různé komunitní akce. Místní spolek v jihočeském Vimperku se zase snaží ochránit před objemnou zástavbou oblíbenou přírodní lokalitu Vodník. V Praze jsme přispěli také na pokračování kampaně za odstranění nedostatků pražského Metropolitního plánu.

V programu Živá komunita podporujeme projekty, které mají potenciál zlepšit místním lidem život a upevnit sousedské vztahy. Všech 6 míst, kde jsme podpořili projekty v březnovém kole, jsme pro vás vyznačili na této mapě.

.
Mezi oranžovými značkami, které ukazují místa letos podpořených projektů, najdete také Únětice, Plzeň, Rostěnice, Prahu, Prahu-Malvazinky a Vimperk

A co se na těchto místech s podporou Nadace Via chystá?

OSTROFF – Když potřebujete vypnout! To je název sousedského projektu, který má za cíl vybudování odpočinkové louky pod horními rybníky v Úněticích. Ostrovní louka ve vlastnictví obce se nachází mezi korytem únětického potoka a vodoteče, která pramení v horní části louky. V první fázi chce Spolek pro obnovu únětické kultury s pomocí spoluobčanů a obce zpřístupnit zanedbanou louku a obnovit historický pramen spolu s vyčištěním jeho odtokového koryta. Následně podle dostupných finančních prostředků louku dále zvelebovat a udržovat v provozu. Připraví studii, které zaznamená možnosti dalšího vývoje louky s možnými dalšími prvky jako je ohniště, piknikový prostor, lavičky, korýtko pro mlýnky, biotop, plácek pro kopanou a volejbal a naučné stezky pro dospívající cyklisty z obce apod.

„Chceme v první řadě rekultivovat a zpřístupnit dlouho zanedbanou louku a studánku občanům do užívání a toho dosáhnout společnými silami sousedů, kteří se zapojí do obnovy, což posílí vzájemné vazby v obci. Pro tento projekt máme výraznou podporu zastupitelstva obce, jehož většina členů přislíbila aktivní pomoc v rámci společných brigád. Dále můžeme využít obecní traktor na terénní úpravy příp. přesun/odvoz materiálu a také obecní štěpkovač na zpracování větví z prořezu stromů podél potoka,“ říká Kateřina Vojvodíková ze Spolku pro obnovu únětické kultury.

V Úněticích se chystá mimo jiné společné vyčištění odtokového koryta historického pramene

Umělci z plzeňské skupiny Anymous art, prezentující se již od roku 1997 především ve veřejném prostoru akčními a multimediálními projekty, se rozhodli pronajmout si prostor s dvorkem k rozvinutí komunitních aktivit ve spolupráci s širokou veřejností. V rámci projektu se budou umělci a jejich rodiny setkávat s místními obyvateli a sympatizanty. Budou pracovat na společném cíli – výrobě vyvýšených dřevěných záhonů pro komunitní zahradu na dvorku centra. Pro dětské návštěvníky budou k dispozici výtvarné potřeby pro rozvoj kreativity. Cílem projektu je komunikace, spolupráce a rozvíjení výtvarného potenciálu dětí v kooperaci s lidmi, kteří si navzdory prostředí průmyslového města chovali tvořivost s hravostí do dospělého věku a rozhodli se je předávat dál.

Plzeňský dvorek pro komunitní akce spojené s tvořivými aktivitami

Hynek Marák společně s dalšími členy sboru dobrovolných hasičů Rostěnice mají za cíl pořádat v roce 2019 různorodé akce, které mají za cíl především sblížit občany malé obce, jejich děti a vytvořit tak v obci přátelské prostředí pro společné soužití. Akce jako společný úklid obce, pálení čarodějnic s programem pro děti i rodiče, Den s hasiči – bezpečně na cestách, Koňský den (stezka a herní zóna pro děti), Vánoční tvoření či Rozsvěcení vánočního stromu mají motivovat občany k interakci dospělých s dětmi, vnést do obce radost, obnovit mezilidské vztahy a zjednodušit adaptaci nově přistěhovaných občanů. Lidé se aktivně zapojí do činností spojených s organizací akcí, což přispěje ke zlepšení vzájemné komunikace.

Metropolitní plán Prahy čelí kritice odborníků, dotčených orgánů, městských částí Prahy i občanů. Spolek Arnika shromáždil odborné připomínky, které využily stovky občanů Prahy k oficiálnímu podání. Náměstkem pro územní rozvoj byla Arnika přizvána, aby na oficiálních schůzkách navrhla řešení nejkritičtějších problémů. Spolupracuje s odborníky, organizuje nová setkání spolků, občanů i městských částí a pokračuje v kampani v médiích a na sociálních sítích.

Spolek Vimpersko se již 3 roky snaží o ochranu lokality Vodník ve Vimperku. Odborné posudky, které byly až doposud vypracovány, hovoří jasně pro zachování přírodního charakteru tohoto údolí. Přesto všechno se už v pořadí 3. zastupitelstvo města rozhodlo, že se jimi nemusí řídit a vychází vstříc soukromým zájmům, které se tohoto území týkají. Dává prostor soukromému investorovi, aby nechal zpracovat posudek na krajinný ráz ohledně zvýšení regulativu výškové hladiny stavby, kterou zde hodlá vybudovat. To vše za situace, kdy odborná stanoviska a posudky zaplacené městem hovoří jasně proti zvýšení výškových limitů staveb na Vodníku. Jako účastník řízení týkajícího se změn územního plánu nechává spolek vypracovat další odborný posudek a využívá právních služeb, aby tento postup města i soukromého investora zastavil.

V lokalitě Vodník ve Vimperku je plánována výstavba, která naruší přírodní charakter místa

Pražské Malvazinky patří ke stabilizovaným územím Smíchova a jsou součástí památkové zóny. V malé ulici Na Loužku se v současnosti nachází vila čp. 1880 z roku 1929 obklopená původní terasovitou zahradou. Majitel chce vilu zbourat, zahradu vykácet, na jejich místě postavit bytový komplex s garážemi. Občané se snaží přesvědčit místní samosprávu o nevhodnosti záměrů developera, zapojují se do řízení vedených stavebním úřadem a sbírají podpisy na petici. Projekt je dle názoru spolku Přátelé Malvazinek precedentním příkladem výstavby, která je pro danou oblast nevhodná a vede k postupné likvidaci cenných čtvrtí.

Prvorepublikové vile hrozí demolice a nahrazení několika objekty pro bydlení

Zaujaly vás podpořené projekty? Máte nápad, jak zlepšit život ve svém sousedství, posílit mezilidské vztahy ve své komunitě nebo otevřít veřejnou diskuzi o lokálních kauzách? Přečtěte si více o programu Živá komunita, do kterého se můžete hlásit průběžně celý rok!