Podporujeme spolky a lidi, kteří hledají klíč k budoucnosti svých obcí

Záchrana louky, po níž má vést silnice do ZOO ve Větrovech, připomínky ke stavbě logistického areálu u Lán, kroky proti zhoršení dopravní situace kvůli nové plánované výstavbě v Horních Počernicích nebo záchrana peřejí na řece Otavě u Sudoměře. Takové a mnohé další projekty jsme podpořili ve druhé polovině roku rychlým grantem z programu Živá komunita. Inspirujte se jimi i vy!

Optimistickou formulaci „klíč k budoucnosti“ použil v názvu svého projektu spolek Kamenicko, který chce zapojit místní lidi do tvorby územního plánu. Obec Kamenice leží jihovýchodně od Prahy a její územní plán pochází ještě z 90. let minulého století. Lidé ze spolku se domnívají, že by měl být nahrazen novým územním plánem, který by odpovídal současnému stavu, aby nebylo nutné projednávat stále další dílčí změny. Aktuální navrhované změny dle názoru členů spolku jednak zásadním způsobem narušují původní urbanistickou koncepci, jednak představují snahu o legalizaci „černých“ staveb v bezprostředním okolí kulturní památky – zámku Kamenice a zámeckého parku. Lidé ze spolku Kamenicko se domnívají, že nelze provádět tak rozsáhlé a zásadní změny územního plánu bez podrobného vyhodnocení dopadu na složky životního prostředí, veřejné zdraví a na veřejnou infrastrukturu obce. Klíčem k budoucnosti je právě kvalitní a zcela nový územní plán. Spolek mimo jiné vydává dvoumesíčník, ve kterém se tématu podrobně věnuje.

Když leží krajina v okolí malé obce místním lidem na srdci

Větrovy jsou malou vesnicí, která administrativně spadá pod město Tábor. Nachází se zde areál zoologické zahrady, jejíž provoz je ze strany příslušných úřadů podmíněn vyřešením dopravního napojení. Plánovaná trasa ale vede podél lesa v místě tzv. biokoridoru, který místní obyvatelé využívají k relaxaci, procházkám, venčení psů, sportování, děti k pouštění draků apod. Opakovaně proto vyjádřili nesouhlas s vybudováním silnice v tomto místě. Jako podklad pro hlasování o příslušné změně územního plánu připravují ve spolupráci s odborníky podrobný biologický průzkum lokality.

Část obyvatel jihočeské Sudoměře se již od roku 2011 brání záměru výstavby malé vodní elektrárny na řece Otavě. Bylo by to již třetí vodní dílo na třísetmetrovém úseku, které by se nejvíce dotklo velmi cenných peřejí. Obec Čejetice, pod kterou Sudoměř spadá, prodala proti vůli občanů stěžejní pozemek k vybudování malé vodní elektrárny. Aby si jedinečné peřeje a celý meandr řeky místní lidé ochránili, založili spolek Sudoměřské proudy. Chtěli by provést kompletní biologický průzkum na jehož základě by se mohla zmíněná část řeky vyhlásit za chráněné území. V září roku 2020 uspořádal spolek na podporu ochrany řeky Otavy úspěšný dvoudenní hudební festival Otavafest.

Plánovaný záměr stavby větrné elektrárny v bezprostředním okolí obce Bradáčov a Přírodního parku Polánka vyvolal odpor většiny místních lidí již před lety. Tehdy se obyvatelům nepodařilo povolení záměru zvrátit, stavba však nebyla doposud realizována. Místní Sbor dobrovolných hasičů chce ve spolupráci se zastupitelstvem obce a erudovaným právníkem zvrátit původní územní rozhodnutí na základě zprávy o výskytu chráněných a ohrožených druhů v okolí, vypracované biologem. Místní i návštěvníci obce se budou také moci formou informační tabule seznámit s vybranými živočichy, kteří se dle zpráv z biologického průzkumu vyskytují v okolí. Hasiči dále společně s dalšími obyvateli zachraňují alej, jež se nachází v bezprostředním okolí Bradáčova. Na své aktivity si Bradáčovští založili také úspěšnou kampaň na Darujme.cz, jejíž výtěžek jim Nadace Via doplní částkou 20 000 Kč.

V bezprostřední blízkosti obcí Lány, Vašírov a Rynholec se připravuje výstavba logistického areálu – rozsáhlé haly na místě historické těžby uhlí. Ačkoli má jít podle dokumentace o areál pro malé a střední podnikatelské subjekty, předpokládá se až 100 pracovníků na směnu ve třísměnném provozu a 60 pracovníků v administrativě. Lidé ze sousedství se domnívají, že v provozu budou zaměstnáni především agenturní pracovníci, dále mají obavy, že v okolí se zvýší hluk, světelný smog, prašnost, zhorší dopravní situace a do ovzduší by mohly unikat radioaktivní prvky. Spolek Náš Vašírov informuje občany o problematice a své kroky konzultuje s odborníky.

gallery image_source= „selected“ ids= „36639,36643,36645“

Rozsáhlé developerské záměry ve velkých městech vyvolávají obavy starousedlíků

Místní obyvatelé z Horních Počernic podali žalobu proti vydání územního rozhodnutí k výstavbě v lokalitě pod Bílým Vrchem. Chtějí dosáhnout především toho, aby projekt výrazně nezhoršil životní prostředí, protože navržená zástavba podle nich výrazně ubírá zeleně a nejcennější zemědělské půdy v lokalitě, která je domovem mnoha živočišných druhů. Předmětem sporu je také lokální čistírna odpadních vod, navržená do těsné blízkosti zástavby. Projekt podle dotčených občanů také zhorší již tak kritickou dopravní situaci v Horních Počernicích a zamezí jejímu koncepčnímu řešení.

Občanské sdružení Židenice pro občany si klade za cíl zabránit trvalému znehodnocení stavebně cenné lokality realizací obytného souboru Šedova. Výstavbu v místě umožnila schválená změna územního plánu v prosinci 2019, s hustou a vysokou zástavbou na svažitém území na místě zahrad, s možnými negativními vlivy na životní prostředí a kvalitu bydlení. Spolek usiluje o to, aby byly dodržené závazné „zelené horizonty“, aby byla změna územního plánu zrušena a zpracována variantní studie zástavby odpovídající charakteru místa.

Na území Prahy – Sedlec, Suchdol a Lysolaje se chystá změna územního plánu, která by umožnila rozsáhlou zástavbu na místech, kde je v tuto chvíli převážně zeleň a malé podniky. V současnosti má oblast spíše vesnický charakter, ale případě výstavby v plánovaném rozsahu lze očekávat velký nárůst obyvatel v situaci, kdy není vyřešena zejména dopravní obslužnost v již aktuálně přetížených komunikacích Kamýcká, Roztocká, Podbabská a Jugoslávských partyzánů. Nejsou naplánovány školy, školky, zelené plochy, hřiště, lékaři, obchody, záchytná parkoviště. Záměrem neformální skupiny místních lidí je pozastavit změnu územního plánu a prosadit nejdříve zpracování dopravní studie, která prověří kapacity území.

Pokud máte na základě těchto příkladů pocit, že se něco podobného děje i u vás, sledujte stránky našeho programu Živá komunita. Rychlé granty budou pro žadatele připraveny i v roce 2021.