Proteus

Základním předpokladem pestré demokracie je silná a živá občanská společnost.  

Ta musí zároveň stále častěji čelit útokům. Úpadek demokracie, sociální polarizace a politická autokratizace podkopávají v celé Evropské unii fungování a vitalitu občanské společnosti. Už nejméně deset let tak u ní můžeme pozorovat fenomén „zmenšujícího se prostoru“. 

Konsorcium projektu PROTEUS, vedené Transatlantic Foundation/Transatlantickou nadací (evropskou odnoží German Marshall Fund) se v zabývá podporou občanské společnosti v osmi středoevropských zemích: Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. 

AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO ČESKOU REPUBLIKU 

Posílení účasti žen na politických procesech prostřednictvím osvětových advokačních aktivit  

Posílení účasti zranitelných skupin na politických procesech prostřednictvím osvětových advokačních kampaní 

Podpora sociálního zapojení dětí a mládeže prostřednictvím modelových projektů zaměřených na výchovu

PROBĚHLÉ VÝZVY

Posílení online a offline forem účasti občanů na veřejné diskuzi a demokratických procesech | Strengthening Transatlantic Cooperation (gmfus.org) 

Posílení přítomnosti strážců lidských práv v okrajových a venkovských oblastech | Strengthening Transatlantic Cooperation (gmfus.org) 

Celkovým cílem programu PROTEUS je posilovat organizace občanské společnosti a také posílit postavení občanských aktivistů tak, aby byli schopni chránit, prosazovat a zvyšovat povědomí o evropských hodnotách a základních právech – především o demokracii, právním státě, lidských právech, rovnosti mužů a žen a nediskriminaci příslušníků menšin – a o právech občanů EU, zakotvených v Listině základních práv Evropské unie. Projekt tak činí poskytováním grantů a budováním kapacit, a to na míru středoevropským organizacím občanské společnosti. Zaměřuje se přitom na občanské subjekty v okrajových a venkovských oblastech. 

Projekt PROTEUS je spolu-financován Evropskou komisí v programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) a je realizován od ledna 2023 do prosince 2025. 

KONZORCIUM 

Sofia Platform Foundation – Bulharsko 

CERANEO – Chorvatsko 

Nadace Via – Česká republika 

Power of Humanity Foundation – Maďarsko 

Shipyard Foundation – Polsko 

Resource Center for Public Participation – Rumunsko 

Partners for Democratic Change – Slovensko 

SLOGA Platform – Slovinsko 

READ MORE ABOUT PROTEUS AND ACTUAL CALLS FOR PARTICIPATION: 

PROTEUS | Strengthening Transatlantic Cooperation (gmfus.org) 

“Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.” / Tato výzva byla vyhlášena v rámci projektu PROTEUS, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu CERV. Za obsah výzvy nese výhradní odpovědnost Nadace Via a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie.