Podnikání a hobby

AKTUALIZACE

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ JE UKONČEN. POKUD VÁS ZAJÍMÁ VÍCE PODROBNOSTÍ O SBÍRCE PRO MORAVU, PODÍVEJTE SE NA TUTO STRÁNKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Otevíráme druhé kolo grantové výzvy zaměřené na podporu drobných podnikatelů a obnovu individuální zájmové činnosti (tzv. hobby). V prvním kole jsme ještě před Vánoci 2021 stihli rozdělit 18,1 mil. Kč mezi více než 300 příjemců z řad tornádem poškozených podnikatelů a domácností. Původní výzvu jsme v oblasti “podnikání” nově rozšířili o právnické osoby, typu malých s.r.o. Zažádat mohou i příjemci grantu z prvního kola výzvy, pokud ještě nebyla pokryta jejich potřeba prostředků k obnově z těchto či jiných zdrojů.

CÍL VÝZVY

Tornádo v červnu 2021 poničilo kromě rodinných domů a všech dalších typů individuálního a veřejného majetku také zázemí pro drobné podnikání a provozování zájmových aktivit (tzv. hobby). Přitom tyto oblasti jsou klíčové pro budoucí životaschopnost regionu, s jejich devastací přišla řada obyvatel o možnost výdělku či přivýdělku, jejich sousedé zase o cenné služby a produkty. Tato grantová výzva si proto klade za cíl přispět k restartu či revitalizaci drobného podnikání a zájmových aktivit jednotlivců postižených tornádem. Je určena těm, kteří byli v době tornáda aktivní a potřebují příspěvek na obnovu prostor, budov, nástrojů, strojů či jiného materiálního vybavení provozoven a zahrad či dílen všeho druhu. Výzva je omezena lokálně na obce zasažené ničivým živlem: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín (oblast Pánov) a Dolní Bojanovice. Výzva je určena jednotlivcům a drobným podnikatelům (OSVČ a s.r.o.). 

Chápeme omezenou možnost jednotlivců věnovat se dokládání, a proto je podpora zatížena jen minimálním množstvím administrativy.  
 

Uzávěrka pro podání žádosti proběhne 31. 3. 2022. Program je financován z prostředků vybraných veřejnou sbírkou Nadace Via. Celkově rozdělujeme 15 milionů korun. 

 

OBNOVA DROBNÉHO PODNIKÁNÍ

VÝŠE MOŽNÉ PODPORY

Žadatelé mohou v oblasti drobného podnikání žádat o 20 – 100 tisíc korun.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Podpora bude udělena na základě zaslané žádosti o projekt, jehož obsahem může být:

 • Obnova poškozených prostor pro drobné podnikání (například oprava obchodu, provozovny služeb, kanceláře apod.)
 • Obnova zemědělské půdy (např. vinic, pole apod.)
 • Obnova či nákup poničených strojů, nástrojů či dalšího hmotného vybavení, potřebného k podnikání (například regály, zázemí pro služby apod.)
 • Doplnění poškozených surovin, pořízení materiálu, skladových zásob, hospodářských zvířat a dalšího majetku
 • Další hmotné vybavení nebo opravy, spojené s obnovou drobného podnikání.

PODMÍNKY / OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Drobní živnostníci a podnikatelé (OSVČ nebo nově i s. r. o.), zaměstnávající maximálně 10 zaměstnanců, jejichž aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 miliony EUR.
 • Žadatel musel mít živnost aktivní v době tornáda nebo mít podnikání těsně před spuštěním.
 • Místo podnikání nebo adresa provozovny musí spadat do jedné z postižených lokalit, tj.: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín (oblast Pánov) a Dolní Bojanovice.
 • Žadatelé, kteří byli podpořeni již v prvním kole této výzvy v prosinci roku 2021, mohou o podporu zažádat znovu. Úspěch jejich žádosti závisí na doložení urgentní potřeby dalších prostředků pro obnovu podnikání a na úrovni vyčerpání prostředků k rozdělení v rámci prioritního pokrytí potřeb prvožadatelů.

NA CO NELZE ŽÁDAT

 • Na náklady s rozjezdem nových podniků, které v době tornáda nebyly aktivní
 • Na mzdové náklady
 • Na provozní náklady (například energie, nájmy apod.)

ŽÁDOST

Žádost můžete podat pouze elektronicky, a to vyplněním jednoduchého formuláře na webových stránkách ZDE. Obsahem formuláře žádosti je specifikace výše žádaného příspěvku a jeho plánované využití, tj. žadatel musí jasně uvést, co bude z poskytnutých prostředků opraveno či zakoupeno a uvést souvislost s plánovanou či probíhající obnovou podnikání. Žádost je třeba odeslat nejpozději do 31. 3. 2022.

POVINNÉ PŘÍLOHY / PROHLÁŠENÍ

 • Fotografie místa podnikání (poškozeného místa nebo vybavení)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci legislativy GDPR, potřebný pro sdílení se spolupracujícími neziskovkami (celé znění k pročtení ZDE)
 • Čestné prohlášení, že drobný podnik žadatele byl v době tornáda aktivní

KONTAKT

S žádostí o radu s vypracováním žádosti i s jakýmikoli dotazy k výzvě se obraťte na Nadaci Via,  e-mail: via@nadacevia.cz, tel: 737 420 288.

HARMONOGRAM

Vyhlášení grantové výzvy 1. 3. 2022

Příjem žádostí do 31. 3. 2022

Oznámení o podpoře projektů do 20. 4. 2022

Zaslání přidělené podpory v návaznosti na podpis darovací smlouvy do 10 dnů

OBNOVA ZÁZEMÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJMOVOU ČINNOST (HOBBY)

VÝŠE MOŽNÉ PODPORY

Žadatelé mohou v oblasti zájmové činnosti žádat o 5 – 50 tisíc korun.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Podpora bude udělena na základě zaslané žádosti o projekt, jehož obsahem může být:

 • Obnova prostor pro provozování individuální zájmové činnosti (např. dílny, ateliéru, zahrady, garáže, zahradního domku, skleníku apod.)
 • Oprava či znovupořízení strojů či nástrojů pro provozování individuální zájmové činnosti (např. šicí stroj, řezbářské nástroje, umělecké, kutilské či zahradní náčiní apod.)
 • Další hmotné vybavení nebo opravy, spojené s obnovou aktivit souvisejících s individuální zájmovou činností.

Obsahem žádosti je specifikace výše žádaného příspěvku a jeho plánované využití, tj. žadatel musí jasně uvést, co bude z poskytnutých prostředků opraveno či zakoupeno, a uvést souvislost s plánovanou či probíhající obnovou hobby.

Hobby se nevztahuje na zájmové činnosti zahrnující více osob, které provozují činnost společně. Jste li členem klubu, spolku, kroužku nebo oddílu, můžete o podporu zažádat o podporu z Fondu sousedské obnovy

PODMÍNKY / OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Fyzické osoby, provozující v době tornáda zájmovou individuální činnost, která nemá charakter podnikání.
 • Oprávněnými žadateli nejsou živnostníci ani právnické osoby, kteří danou činnost vykonávají za účelem podnikání.
 • Místo provozu zájmové aktivity musí spadat do jedné z postižených lokalit, tj.: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín (oblast Pánov) a Dolní Bojanovice.
 • Žadatelé, kteří byli podpořeni již v prvním kole této výzvy v prosinci roku 2021, mohou o podporu zažádat znovu. Úspěch jejich žádosti závisí na doložení urgentní potřeby dalších prostředků pro obnovu hobby a na úrovni vyčerpání prostředků k rozdělení v rámci prioritního pokrytí potřeb prvožadatelů.

NA CO NELZE ŽÁDAT

 • Na náklady s rozjezdem nového hobby, které žadatel v době tornáda neprovozoval.

ŽÁDOST

Žádost je možno podat pouze elektronicky, a to vyplněním jednoduchého formuláře na webových stránkách ZDE. Obsahem formuláře žádosti je specifikace výše žádaného příspěvku a jeho plánované využití, tj. žadatel musí jasně uvést, co bude z poskytnutých prostředků opraveno či zakoupeno, a uvést souvislost s plánovanou či probíhající obnovou zájmové činnosti. Žádost je třeba odeslat nejpozději do 31. 3. 2022.

POVINNÉ PŘÍLOHY / PROHLÁŠENÍ

 • Fotografie poškozeného místa nebo vybavení (ve formátu jpg), pokud možno tak i fotografie “před” zásahem tornáda.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci legislativy GDPR, potřebný pro sdílení se spolupracujícími neziskovkami (celé znění k pročtení ZDE).
 • Čestné prohlášení, že drobný podnik žadatele byl v době tornáda aktivní.

KONTAKT

S žádostí o radu s vypracováním žádosti i s jakýmikoli dotazy k výzvě se obraťte na Nadaci Via, e-mail: via@nadacevia.cz; tel: 737 420 288

 • Vyhlášení grantové výzvy 1. 3. 2022
 • Příjem žádostí do 31. 3. 2022
 • Oznámení o podpoře projektů do 20. 4. 2022
 • Zaslání přidělené  podpory v návaznosti na podpis darovací smlouvy do 10 dnů

ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ

Projekty budou posouzeny na základě výše uvedených kritérií a vybrány k udělení grantové podpory administrátory Nadace Via. Přednost mají prvožadatelé, tj. žadatelé, kteří se neúčastnili 1. kola této výzvy v roce 2021. Šanci mají rovněž akutní druhožadatelé, kterým grantová podpora ani prostředky z jiných zdrojů (státní dotace, pojišťovna, charita) zatím nestačily na obnovu rozsáhlejších škod.

Ve výzvě HOBBY podpoříme vždy jen jednu domácnost, zvláště pokud se škody rovněž soustředí na jedno místo (adresu). V případě více míst k obnově, bude rozdělení prostředků záviset na celkovém objemu žádostí a jejich čerpání. Konečným cílem je rozdělit prostředky spravedlivě mezi všechny žadatele, kteří kritéria grantové výzvy splňují.