FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery a manažerkami? 

Ne. Nejdříve vyplníte krátký vstupní dotazník se základním údaji o projektu. Následně se vám ozveme, zda projekt splňuje parametry programu. Bez této konzultace není možné podat žádost. 

  

Co mě čeká po vyplnění vstupního dotazníku? 

Do pár dní se vám ozve někdo z našeho programového týmu. Společně vyřešíme možné nesrovnalosti a získáte odpovědi na vaše případné otázky. Pokud zhodnotíme, že se projekt do programu hodí, pošleme vám přihlášku. Na zpracování žádosti si vyhraďte dostatek času a pošlete ji až v případě, že jste s výsledkem spokojeni. Po odeslání lze doplnit další podklady a upřesňující informace jen po dohodě se zástupcem či zástupkyní našeho týmu. 

  

Je lepší žádat jako jednotlivá osoba, nebo jako spolek? 

O grant mohou žádat jak spolky a další neziskové organizace založené na práci dobrovolníků a dobrovolnic, tak i neformální skupiny osob (vždy minimálně tři lidé). Záleží na tom, jaké řešení vyhovuje pro váš konkrétní projekt: Myslete na to, že veškeré účetnictví projektu bude muset být spojené s žadatelem či žadatelkou. Pokud máte pocit, že by vaší věci pomohlo, abyste byli organizovaní, můžete si založit spolek třeba prostřednictvím tohoto jednoduchého nástroje z dílny Frank Bold. 

 

V jakých případech může být žadatelem obec? 

Obec do 5 000 obyvatel můžeme podpořit, pokud je projekt zaměřen na posílení zapojování veřejnosti do plánování veřejného prostoru a jeho fyzické přeměny nebo např. do tvorby strategického plánu obce. Grant tedy může být určen na zpracování studie veřejného prostranství, do jejíž přípravy se mohou místní lidé zapojit, facilitaci plánovacích setkání apod. Předmětem podpory nemohou být investiční akce iniciované obcí bez aktivního zapojení veřejnosti.  

  

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky? 

Uzávěrka je průběžná, tzn. přihlášky lze podávat do té doby, než se vyčerpá roční rozpočet programu Místo, kde žijeme.  Jaký je rozdíl mezi programem Místo, kde žijeme a programem Dokážeme víc? 

Program Dokážeme víc je partnerský program, na kterém spolupracujeme s Českou spořitelnou. Svým obsahem odpovídá grantům na sousedské aktivity a podporu komunitního života, součástí týmu či dobrovolnických brigád ale musí být zaměstnanec či zaměstnankyně České spořitelny. Pokud už byl vyčerpán rozpočet programu Místo, kde žijeme, ale program Dokážeme víc je stále otevřený, můžete zkusit na svůj sousedský projekt zažádat v něm. Pozor, přihlášku můžete podat jen do jednoho z programů. Kolikrát mohu být v programu podpořen/a? 

Váš spolek či vaše neformální skupina mohou být podpořeny maximálně dvakrát za sebou, z přihlášky ale musí být zřejmý rozvoj projektu i vašich aktivit, případně se musí jednat o projekt úplně nový. Novou přihlášku do programu je třeba zaslat až v momentě, kdy máte uzavřený předchozí grant od Nadace Via. Další podpora je možná pouze ve výjimečných a odůvodněných případech a po uplynutí delšího časového úseku od poslední realizace. Při žádostech o opakovanou podporu zjišťujeme v rámci konzultace posun v projektu.  Mohu se do programu hlásit i v případě, že už jsem to neúspěšně zkoušel/a v minulosti? 

Ano, přihlášku do programu můžete podávat opakovaně. Jestliže vás hodnoticí komise z nějakého důvodu nepodpořila, můžete projekt na základě doporučení přepracovat a podat znovu. Je možné, že získám nižší částku, než o jakou jsem žádal/a v přihlášce? 

Ano. Hodnoticí komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování projektu, pokud některé položky považuje za neodůvodněné. Zároveň může komise rozhodnout o podpoře projektu pouze formou zřízení kampaně na Darujme.cz, kdy vám výtěžek zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Je pak na vás, zda grant za takových podmínek přijmete, či nikoliv. Kdo může být majitelem či majitelkou dotčeného objektu nebo pozemku, kterého se týká projekt? 

Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce či jiné veřejné instituce (žadatel/ka musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu nebo souhlas vlastníka s projektem) nebo žádající neziskové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje). V případě projektů zaměřujících se na obnovu přirozeného stavu krajiny je možné proměny realizovat i na soukromém pozemku (např. tůně či remízky). I zde je nutný souhlas majitele či majitelky Můžu dát celý rozpočet grantu na jednu položku? 

Rozpočty posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Platí ale, že celý grant by neměl jít na jednorázový nákup vybavení či náklady spojené s rekonstrukcí (stavební materiál, služby řemeslníků a řemeslnic atd.). Vždy je dobré projekt naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit široká komunita a spolupodílet se tak na budování dobrovolnickými brigádami. Dobrovolnickou práci v žádosti nezapomeňte vyčíslit a uvést jako spolufinancování. Je povinné spolufinancování projektu? 

Ne. Spolufinancování není povinné, je možné žádat až o 100 % celkových nákladů. Nicméně je vždy vhodné zajistit podporu projektu i z místních zdrojů. K jejich zahrnutí do rozpočtu přihlíží i hodnoticí komise. Jak doložím zájem místních lidí o můj projekt? 

V žádosti je dobré popsat, jakým způsobem jste zájem místních zjišťovali, případně jak svůj zájem vyjadřovali –⁠ lze využít např. rozhovorů s obyvatelstvem, mapování vašeho sousedství (zájmy, potřeby apod.) nebo dotazníku. V případě grantů na obranu veřejného zájmu je nejjednodušším způsobem petice a počet lidí, kteří ji podepsali. Kromě standardních podpisových archů lze využít také on-line petice, například na těchto stránkách.  Od kdy do kdy si můžu z grantu proplácet náklady na projekt? 

Proplácet lze náklady vzniklé pouze v tzv. realizačním období. Začátek realizačního období může začínat nejdříve v den podání přihlášky, ale i později. Realizační období může být maximálně 12 měsíců. Které setkání a semináře jsou povinné? Co když se nemohu účastnit?  

Účast na jednom síťovacím setkání je pro grantisty a grantistky povinná – během roku je vždy vypsáno několik termínů včetně online setkání, věříme tedy, že si z nich vyberete. Podstatou programu Místo, kde žijeme není pouze finanční podpora, ale i vzájemné propojování s dalšími aktivními lidmi, což vnímáme jako důležitou součást procesu a celkového rozvoje a udržitelnosti vašeho projektu. Vzdělávací semináře jsou nepovinné, ale doporučujeme se přihlásit. Vzdělávací semináře a služby expertů a expertek si musím zaplatit?  

Ne, vzdělávání je součástí podpory, zúčastnit se můžete neomezeného počtu seminářů. Každý podpořený projekt také nárok na bezplatné konzultace až ve výši 5 000 Kč s expertem či expertkou na zvolené téma. Na semináře se můžete přihlásit i v případě, že nejste Nadací Via podpořeni. Stačí sledovat naše sociální sítě nebo odebírat ViaCafé. V případě velkého zájmu mají přednost zástupci a zástupkyně podpořených projektů. Kam si zajít pro právní radu? 

Pokud chcete žádat o grant na právní služby (zejména v případě grantů na obranu veřejného zájmu), výběr právní kanceláře je zcela na vás. Jako úvodní zdroj informací v začátcích může posloužit on-line právní poradna od Frank Bold. Najdete zde odpovědi k tématům, jako jsou fungování obcí a úřadů, korupce a transparentnost, ochrana před hlukem, právo na informace, spolky a zapojení veřejnosti, správní řízení, stavební a územní řízení, územní plánování, životní prostředí. Na stránce jsou také dostupné právní manuály, zodpovězené dotazy i konkrétní vzory a publikace. 


Co si mám představit pod možností založit si dárcovskou kampaň na Darujme.cz? 

Všem projektům podpořeným v rámci programu Místo, kde žijeme a Dokážeme víc nabízíme založení dárcovské kampaně prostřednictvím portálu Darujme.cz. Její pomocí můžete motivovat lokální dárce a dárkyně – firmy i jednotlivé osoby, aby vám zaslali finanční dar na podporu vašich aktivit. Peníze, které tímto způsobem získáte, zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Tuto kampaň vám založíme kdykoliv během realizace projektu, nejpozději však měsíc před jeho koncem. V den ukončení projektu bude uzavřena i kampaň. Tímto je možné získat na projekt další finance, se kterými lze naložit dle libosti. Jejich využití nám nevyúčtováváte. O zřízení kampaně (včetně zdvojnásobení až do výše 20 000 Kč) je možné zažádat i samostat (tedy mimo realizační období projektu), v takovém případě žádost prochází hodnoticím procesem. 

 

Co mám očekávat při vyúčtovávání grantu? 

Vyúčtování se pro podpořené žadatele a žadatelky snažíme udělat co nejjednodušší. K dispozici vám bude manuál i přehledné formuláře –⁠ pokud byste si i tak nevěděli rady, pomůže vám člověk z našeho týmu. 

Pokud vás pálí nějaká další otázka, kterou vám tato stránka nezodpověděla, neváhejte se obrátit na náš zkušený programový tým na mistokdezijeme@nadacevia.cz 

UŽITEČNÉ ODKAZY