FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery?

Ne. Nejdříve vyplníte krátký vstupní dotazník se základním údaji o projektu a následně se vám ozveme a společně probereme, zda projekt splňuje parametry programu. Bez této konzultace není možné podat žádost.
 

Co mě čeká po vyplnění vstupního dotazníku?

Ozve se vám někdo z našeho programového týmu a společně vyřešíme možné nesrovnalosti a získáte odpovědi na vaše případné otázky. Pokud zhodnotíme, že se projekt do programu hodí, pošleme vám přihlášku s formulářem rozpočtu. Na zpracování žádosti si vyhraďte dostatek času a pošlete ji až v případě, že jste s výsledkem spokojeni. Po odeslání lze doplnit další podklady a upřesňující informace jen po dohodě se zástupcem/zástupkyní našeho týmu.

Pokud se rozhodnete požádat o podporu v programu podruhé, po vyplnění vstupního dotazníku, se domluvíme na cca 60-ti minutovém rozhovoru. Během rozhovoru si projdeme vaši aktuální situaci a definujeme společně prioritu pro další rozvoj vašeho projektu. Výstupem hovoru budou akční kroky, jejíž zpracování přiložíte k žádosti. 

Je lepší žádat jako jednotlivec, nebo jako spolek?

O podporu mohou žádat jak spolky a další neziskové organizace založené převážně na práci dobrovolníků, tak neformální skupiny lidí (vždy minimálně tři). Záleží na tom, jaké řešení je vhodné pro váš konkrétní projekt: Myslete na to, že veškeré účetnictví projektu bude muset být spojené s žadatelem. Pokud máte pocit, že by vaší věci pomohlo, abyste byli organizovaní, můžete si založit spolek třeba prostřednictvím tohoto jednoduchého nástroje z dílny Frank Bold.
 

V jakých případech může být žadatelem obec? 

Obec do 5000 obyvatel můžeme podpořit, pokud je projekt zaměřen na posílení participačních procesů a jde v něm primárně o zapojení veřejnosti do plánování veřejného prostoru a jeho fyzické přeměny. Podporu může získat například zpracování studie veřejného prostranství, do jejíž přípravy se mohou místní lidé zapojit, facilitace plánovacích setkání, apod. Předmětem podpory nemohou být investiční akce iniciované obcí bez aktivního zapojení veřejnosti.

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky? 

Uzávěrka je průběžná, tzn. přihlášky lze podávat do té doby, než se vyčerpá roční rozpočet programu Místo, kde žijeme.

Mohu žádat současně ve více programech Nadace Via?

Všechny komunitní programy Nadace Via bez ohledu na konkrétní dárce či tematické zaměření vycházejí ze stejných principů zapojování místních lidí do dění v obcích prostřednictvím dobrovolnické práce. Pokud vybereme váš konkrétní projekt k podpoře, předpokládáme, že se projektu budete věnovat s plným nasazením v rámci vašich kapacit. 

Jaký je rozdíl mezi programem Místo, kde žijeme a programem Dokážeme víc?

Program Dokážeme víc je partnerský program, na kterém spolupracujeme s Českou spořitelnou. Svým obsahem odpovídá grantům na sousedské aktivity a podporu komunitního života až do výše 100 000 Kč, součástí týmu či dobrovolnických brigád ale musí být zaměstnanec České spořitelny. Pokud už byl vyčerpán rozpočet programu Místo, kde žijeme, ale program Dokážeme víc je stále otevřený, můžete zkusit na svůj sousedský projekt zažádat v něm – pozor, přihlášku můžete podat jen do jednoho z programů.

Kolikrát mohu být v programu podpořen/a?

Váš spolek či vaše neformální skupina mohou být podpořeny maximálně dvakrát za sebou, z přihlášky ale musí být zřejmý rozvoj projektu i vašich aktivit, případně se musí jednat o projekt úplně nový. Novou přihlášku do programu je třeba zaslat až v momentě, kdy máte uzavřený předchozí grant od Nadace Via. Další podpora je možná pouze ve výjimečných a odůvodněných případech a po uplynutí delšího časového úseku od poslední realizace.

Pokud se rozhodnete požádat o podporu v programu podruhé, po vyplnění vstupního dotazníku, se domluvíme na cca 60-ti minutovém rozhovoru. Během rozhovoru si projdeme vaši aktuální situaci a definujeme společně prioritu pro další rozvoj vašeho projektu. Výstupem hovoru budou akční kroky, jejíž zpracování přiložíte k žádosti. 

Mohu se do programu hlásit i v případě, že už jsem to neúspěšně zkoušel/a v minulosti?

Ano, přihlášku do programu můžete podávat opakovaně. Jestliže vás hodnoticí komise z nějakého důvodu nepodpořila, můžete projekt na základě doporučení přepracovat a podat znovu.

Je možné, že získám nižší částku, než o jakou jsem žádal/a v přihlášce?

Ano. Hodnoticí komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování projektu, pokud některé položky považuje za neodůvodněné. Zároveň může komise rozhodnout o podpoře projektu pouze formou zřízení kampaně na Darujme.cz, kdy vám výtěžek zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Je pak na vás, zda grant za takových podmínek přijmete, či nikoliv.

Kdo může být majitelem dotčeného objektu/pozemku, kterého se týká projekt?

Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce či jiné veřejné instituce (žadatel/ka musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu nebo souhlas vlastníka s projektem) nebo žádající neziskové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje). V případě projektů zaměřujících se na obnovu přirozeného stavu krajiny je možné proměny realizovat i na soukromém pozemku (např. tůně či remízky). I v tomto případě je nutný souhlas majitele.

Můžu dát celý rozpočet grantu na jednu položku?

Přihlášky posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Platí ale, že celý grant by neměl jít na jednorázový nákup vybavení či náklady spojené s rekonstrukcí (stavební materiál, služby řemeslníků atd.). Vždy je dobré projekt naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit široká komunita a spolupodílet se tak na budování dobrovolnickými brigádami. Dobrovolnickou práci v žádosti nezapomeňte vyčíslit a uvést jako spolufinancování.

Je povinné spolufinancování projektu?

Ne. Spolufinancování není povinné, je možné žádat až o 100 % celkových nákladů. Nicméně je vždy vhodné zajistit podporu projektu i z místních zdrojů. K jejich zahrnutí do rozpočtu přihlíží i hodnoticí komise.

Jak doložím zájem místních lidí o můj projekt?

V žádosti je dobré popsat, jakým způsobem jste zájem místních zjišťovali, případně jak svůj zájem vyjadřovali –⁠ lze využít např. rozhovorů s obyvateli, komunitního mapování nebo dotazníku. V případě Rychlých grantů na obranu veřejného zájmu je nejjednodušším způsobem petice a počet lidí, kteří ji podepsali. Kromě standardních podpisových archů lze využít také on-line petice, například na těchto stránkách. K závěrečné zprávě o projektu budete dokládat fotografie dokumentující jednotlivé aktivity, přiložit můžete také například prezenční listiny.

Od kdy do kdy si můžu z grantu proplácet náklady na projekt?

Proplácet lze náklady vzniklé pouze v tzv. realizačním období. Začátek realizačního období může začínat v den podání přihlášky, ale i později. Realizační období musí být ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode dne jeho začátku.

Které setkání a semináře jsou povinné? Co když se nemohu zúčastnit? 

Účast na jednom síťovacím setkání je pro účastníky našich programů povinná – během roku je vypsáno celkem šest termínů včetně online setkání, věříme tedy, že si z nich vyberete. Podstatou programu Místo, kde žijeme není pouze finanční podpora, ale i vzájemné propojování s dalšími aktivními lidmi, neboť to vnímáme jako důležitou součást procesu a celkového rozvoje a udržitelnosti vašeho projektu. Vzdělávací semináře jsou nepovinné, ale doporučujeme se přihlásit.

Vzdělávací semináře a služby expertů si musím zaplatit? 

Ne. Vzdělávání je součástí podpory. Každý podpořený projekt se pojí s účastí na libovolném počtu seminářů a mimoto má nárok až na 5 hodin bezplatných konzultací s expertem na zvolené téma. Na semináře se můžete přihlásit i v případě, že nejste nadací podpořeni. Stačí sledovat naše sociální sítě, nebo odebírat ViaCafé. V případě velkého zájmu mají přednost účastníci podpořených projektů.

Kam si zajít pro právní radu?

Pokud chcete žádat o grant na právní služby (zejména v případě Rychlých grantů na obranu veřejného zájmu), výběr právní kanceláře je zcela na vás. Jako úvodní zdroj informací v začátcích může posloužit on-line právní poradna od Frank Bold. Najdete tu odpovědi k tématům, jako jsou fungování obcí a úřadů, korupce a transparentnost, ochrana před hlukem, právo na informace, spolky a zapojení veřejnosti, správní řízení, stavební a územní řízení, územní plánování, životní prostředí. Na stránce jsou také dostupné právní manuály, zodpovězené dotazy i konkrétní vzory a publikace.

Co si mám představit pod možností založit si dárcovskou kampaň na Darujme.cz?

Všem projektům podpořeným v rámci programu Místo, kde žijeme nabízíme založení dárcovské kampaně prostřednictvím portálu Darujme.cz. Díky ní můžete motivovat lokální dárce a dárkyně – firmy i jednotlivce, aby vám zaslali finanční dar na podporu vašich aktivit. Peníze, které tímto způsobem získáte, zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Tuto kampaň vám založíme kdykoliv během realizace projektu, nejpozději však měsíc před jeho koncem. V den ukončení projektu uzavřeme i tuto kampaň. V kampani můžete získat další finance na projekt, s kterými lze naložit dle libosti. Jejich využití nám nevyúčtováváte. O zřízení kampaně (včetně zdvojnásobení až do výše 20 000 Kč)je možné zažádat i samostatně (tedy mimo realizační období projektu), v takovém případě žádost prochází hodnotícím procesem.

Co mám očekávat při vyúčtovávání grantu?

Vyúčtování se pro podpořené žadatele snažíme udělat co nejjednodušší. K dispozici vám bude přehledný manuál a formuláře –⁠ pokud byste si i tak nevěděli rady, pomůže vám zkušený člověk z našeho týmu.

Pokud vás pálí nějaká další otázka, kterou vám tato stránka nezodpověděla, neváhejte se obrátit na náš zkušený programový tým na mistokdezijeme@nadacevia.cz 

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky? 

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky? 

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky? 

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky? 

UŽITEČNÉ ODKAZY

CO VÁS ČEKÁ V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ PODPORY

  • podepíšeme s vámi grantovou smlouvu a zašleme grant na váš účet

  • nabídneme vám možnost vzdělávacích seminářů a konzultací s experty

  • pozveme vás na síťovací setkání s námi a dalšími podpořenými

  • budete moci s naší pomocí založit dárcovskou výzvu na Darujme.cz, jejíž výtěžek vám zdvojnásobíme až do 20 000 Kč

  • když nám to časové kapacity dovolí, přijedeme vás navštívit a podíváme se na výsledky vaší práce

  • na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu vašeho projektu včetně finančního vyúčtování grantu