Místo, kde žijeme

Program pro ty, kteří chtějí vytvořit místo k setkávání.

Program nabízíme těm, kteří chtějí propojit místní lidi, neziskovky/spolky, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejný prostor (vnitřní nebo vnější). Chceme pomoci takovým proměnám, které podpoří setkávání lidí ve vaší obci.

JAKÁ JE TO PODPORA?

 • odbornou pomoc konzultanta/tky při přípravě projektu, plánování s veřejností

 • až 500 000 Kč na organizační i materiálové náklady

 • tři semináře ve třech podpořených obcích s prvkem site-visit

 • zdvojnásobení výtěžku finanční sbírky od místních dárců až do výše 50 000 Kč

 • ViaCestovku neboli výlet lidí z vaší obce/města za inspirací do dalších měst

 • podporu projektových manažerů nadace po celou dobu projektu

KOMU JE PROGRAM URČENÝ?

Neziskovým organizacím (spolkům), příspěvkovým organizacím, účelovým zařízením církví, církevním organizacím a obcím do 2000 obyvatel. Větší obce se programu účastnit mohou, ale obec může figurovat pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace.

CO SE MÁ DÍKY PODPOŘE STÁT?

 • společná proměna konkrétního veřejného prostoru (vnějšího nebo vnitřního), do které se zapojí co největší počet místních obyvatel. )

 • vytvoření neutrální půdy pro setkávání nejširšího spektra obyvatel vaší obce včetně spolků a skupin, které v místě působí.

 • celé plánování a proměna prostor má proběhnout participativním přístupem, tj. aby všichni, kdo chtějí, měli vliv na výsledek a posílili tím pocit „vlastnictví“ této proměny.

 • zlepšení komunikace a spolupráce místních lidí, neziskovek, firem a institucí ve vaší obci a okolí.

 • umožnění místním lidem a firmám, aby se aktivně zapojili se do projektu formou finančního daru.

KOMU ÚČAST V PROGRAMU NEDOPORUČUJEME?

 • těm, kteří mají předem jasno, jak má upravené prostranství nebo prostor vypadat (program je určen těm, kteří se teprve chystají podobu místa s veřejností plánovat)

 • těm, kteří nedokáží sestavit alespoň pětičlenný silně motivovaný tým  (chceme, aby vás program posílil, nikoli vyčerpal)

 • těm, kteří se nemohou zavázat k účasti na akcích, které jsou součástí podpory (viz harmonogram ročníku v sekci pro uchazeče)

CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?

 • vyplňte vstupní dotazník a manažeři programu se vám telefonicky ozvou a zkonzultují s vámi váš projektový záměr

vstupní dotazník do programu

ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME

Hamer Foundation
Martin Kulík

a další individuální dárci

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Petra Vymětalíková

programová manažerka

mistokdezijeme@nadacevia.cz

    777 715 454

Vladimír Mikeš

realizátor programu

mistokdezijeme@nadacevia.cz

    732 983 118

HARMONOGRAM 13. ročníku:

30. listopadu 2020 uzávěrka pro podání žádostí
15. ledna 2021 oznámení výsledků 1. kola hodnotící komise
18. – 31. ledna 2021 objíždění vybraných finalistů hodnotící komisí
12. února 2021 oznámení 3 vybraných projektů
20. – 21. března 2021 první seminář (na seminářích požadujeme účast 4 členů týmu nebo komunity)
duben až květen 2021 Via Cestovka (termín dle domluvy)
květen až červen 2021 první setkání s veřejností v obci
19. – 20. června 2021 druhý seminář
září až říjen 2020 druhé setkání s veřejností v obci
listopad 2021 až leden 2022 třetí setkání s veřejností v obci
22. – 23. ledna 2022 třetí seminář
březen až září 2022 práce na veřejném prostoru, brigády veřejnosti
podzim 2022 slavnostní otevření
leden až květen 2023 workshop pro inspiraci jiných obcí ve vašem kraji

CO NABÍZÍ NADACE A CO OČEKÁVÁ OD PŘÍJEMCŮ

Každý příjemce obdrží: 

 • Grant ve výši až 500 000 Kč, vyplacený ve dvou splátkách

 • Zdvojnásobení výtěžku finanční sbírky od místních dárců až do výše 50 000 Kč

 • Konzultanta/ku, který/á pomáhá týmu, mapuje klíčové aktéry ve vztahu k projektu a vede 3 komunitní setkání

 • 3 dvoudenní semináře

 • 1 Via Cestovku (site-visit)

 • setkání architektů/ek o participativním aspektu projektu s odborníkem a konzultanty

 • organizační podporu projektových manažerů

 • závěrečné setkání realizačních týmů se sdílením zkušeností

Příjemci do programu vkládají: 

 • Kofinancování ve výši 20 % z celkové částky podpory, tj. až 100 000 Kč

 • Dobrovolnou práci projektového týmu

 • Závazek účasti 4 zástupců týmu (možno doplnit zájemcem z komunity, např. teenager, starosta, dárce apod.) na 3 seminářích, Via cestovce a závěrečném setkání

 • Zajištění prostor a pohoštění při jednom ze 3 seminářů pro účastníky z ostatních dvou obcí (možno hradit z grantu)

 • Uspořádání 3 komunitních plánovacích setkání občanů včetně zajištění prostor a pohoštění (možno hradit z grantu)

 • Zajištění ubytování pro konzultanta při dvoudenních akcích (mapování apod., možno hradit z grantu)

 • Brigádnickou práci občanů při realizaci projektu

 • Získání architekta otevřeného participativnímu přístupu a ochotného přijet na setkání architektů

 • Uspořádání inspirativního setkání pro další obce v daném kraji po skončení projektu

 • Zajištění údržby prostoru po skončení projektu

 • Komunikace s kontaktními osobami z nadace (průběžná a závěrečná zpráva, vyúčtování, fotodokumentace apod.)

Obec (v případě, že není žadatel) do programu vkládá: 

 • seznámení se s programem

 • souhlas s realizací projektu proměny veřejného prostoru

 • souhlas s participací občanů na podobě projektu proměny veřejného prostoru

 • součinnost při šíření zkušeností v kraji

KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

Všechny žádosti, které dorazí do Nadace Via  posuzuje externí pětičlenná hodnotící komise podle těchto kritérií: potřebnost, spolupráce, dialog, veřejný prostor a jeho využití a finanční zajištění. Podrobný popis kritérií najdete zde. Komise vybírá finalisty, které navštíví zástupci komise a nadace, aby se potkali s týmem žadatele, případně zástupci obce.

VstupnÍ DotazNÍK DO programu

KONZULTANTI 12. ROČNÍKU

Martin Nawrath

Konzultantem projektu v Bílé Vodě je Martin Nawrath. Martin je facilitátor, konzultant, terapeut, lektor. Ve své praxi zúročuje své takřka dvacetileté zkušenosti z více jak stovky facilitací pro obce, města, veřejné instituce, univerzity i firmy. Facilituje zejména v oblasti komunitního a strategického plánování, řešení konfliktů, plánování projektů, kampaní apod.

Lucie Černická

Projekt v Kunštátu konzultuje Lucie Černická. Lucie má s Nadací Via za sebou řadu projektů a realizací v programu Místo, kde žijeme. Pracuje v Chlumu u Třeboně jako pedagožka polytechnického vzdělávání předškoláků v MŠ a má na starosti činnost DDM, kde koordinuje projekt komunitně plánovaného veřejného prostranství.

Markéta Sprinzlová

Chudčický projekt konzultuje Markéta Sprinzlová. Dlouhodobě se věnuje zahradní architektuře a městskému designu především s důrazem na tvorbu a obyvatelnost veřejného prostoru, rozvoj aktivit a zapojení komunity. Dále se zabývá zapojováním veřejnosti do plánovacích procesů, komunitním plánováním, facilitací a komunikací s veřejností. Jejím cílem je podporovat a vytvářet zajímavá místa plná zeleně, lidí a aktivit s bohatým komunitním životem.

 

Eva Klápšťová

Konzultantkou projektu ve Voticích je Eva Klápšťová. Eva je krajinná a zahradní architektka, věnuje se návrhům a realizacím zahrad a veřejných prostranství, krajinnému plánování a hodnocení krajinného rázu. V oblasti teorie se zaměřuje na kulturní hodnoty krajiny a implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého plánování. Vedla pilotní testování propojení metodiky hodnocení krajinného rázu s veřejností evropského sdružení ECOVAST s českou praxí.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery?
Ne. Nejdříve musíte vyplnit vstupní dotazník. Následně se vám ozveme, zda projekt splňuje parametry programu a pobavíme se, jaká podpora by pro vás byla nejlepší. Bez této konzultace není možné zaslat přihlášku do programu.

Máme už zpracovanou studii, jak by měl prostor vypadat. Je i tak možné žádat?
Teoreticky ano, ovšem šance, že váš záměr vybereme mezi podpořené klesá. Celý program je zaměřený na posílení zapojování veřejnosti prostřednictvím možnosti si podobu prostranství společně naplánovat a následně formou brigád i zrealizovat.

Prostranství se kterým se chceme do projektu hlásit, nám nepatří. Co s tím?
Je i tak možné se přihlásit. K projektu je potřeba přiložit souhlas vlastníka pozemku s projektem a souhlas s participativním plánováním a prohlášení vlastníka, že se na 10 let zdrží činnosti, která by znehodnotila výsledky projektu.

Je možné se hlásit, pokud prostranství je soukromým majetkem?
Bohužel to není možné.

Jsme obec nad 2 000 obyvatel. Můžeme žádat?
Můžete být partnerem projektu, ale žadatelem musí být někdo jiný např. místní spolek.

Je povinné spolufinancování projektu?
Ano. Spolufinancování ve výši 20 % z celkové částky podpory, tj. až 100 000 Kč.

Můžeme se hlásit, když v tuto chvíli realizujeme projekt v jiném programu Nadace Via?
Doporučujeme, abyste se do programu, s ohledem na jeho velkou náročnost, spíše nehlásili. Případně nám zavolejte a doptejte se.

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky?
S největší pravděpodobností v roce 2023.

Markoušovické sázení

Markoušovice ve východních Čechách jsou ves, kde se děje řada zajímavých věcí. Lidé tu mimo jiné sami naplánovali a vytvořili…

· · ·

PROJEKTY Z ROKU 2019
Stinná oáza areálu Jelínkovy chaty (Jihomoravský kraj)

Obec Kunštát skrývá v přilehlém lesíku poklad, který čeká na využití. Jde o chátrající areál Jelínkovy chaty, který je dostupný párminutovou chůzí z centra obce, která je jinak známá především svým zámkem a tradiční keramikou. Členové spolku Na Slunci, který zde provozuje s podporou obce lesní školku se rozhodli, že přizvou občany Kunštátu k rozmýšlení budoucího využívání tohoto unikátního areálu ze 40. let 20. století. Areál představuje v létě “klimatickou oázu” díky své přirozeně lesní povaze, ale zároveň jsou v něm objekty, které čekají na své využití, např. Bývalá kuželkárnaKromě veřejné debaty představuje projekt hlavní výzvu pro architekta, protože místo potřebuje kvalitní studii. 

realizátor: Na Slunci, z. s.
místo: Kunštát
období realizace: 2019 – 2021
částka podpory: 450 000 Kč

Posezení u chlebové pece v Bílé Vodě (Olomoucký kraj)

Jak se “dělá komunita” na samotných polských hranicích, v místě, kde se mezi 320 obyvateli sí  7 národností, přičemž Rumuni tvoří třetinu populace? V místě s psychiatrickou nemocnicí a domovem pro osoby ve vážných životních situacích? V místě, kde z původních obyvatel zbyli poslední dva? To se v následujících dvou letech dozvíme v Bílé Vodě, která je jinak nechvalně známá internačním táborem pro řeholní sestry, který zde v 50. letech vybudovali komunisti. Milovníci hudby možná Bílou Vodu vnímají díky Brosmannovu festivalu duchovní hudby. V rámci projektu chtějí zástupci obce společně s dalšími spolky a skupinami lidí v obci zvelebit zahradu kolem obecního úřadu, která obklopí nově vznikající chlebovou pec a sušárnu na ovoce. V Muzeu internace, izolace a integrace už mají místní zázemí pro akce, které potěší ducha. Teď vznikne místo, kde bude prostor pro společné oslavy a hodování. 

realizátor: obec Bílá Voda
místo: Bílá Voda
období realizace: 2019 – 2021
částka podpory: 450 000 Kč

Místo pro společné akce v Chudčicích (Jihomoravský kraj)

V Chudčicích to žije a děje se toho tolik, že je potřeba vytvořit místo, kam by se stávající a nové akce umístily tak, aby byly dostupné a zároveň nikoho nerušili. Zástupci obce našli takové místo v blízkosti fotbalového hřiště, na pozemku, který je zarostlý z velké části náletovými dřevinami. Kromě toho, že vznikl záměr vybudovat zde amfiteátr a celkově místo zvelebit, láká zástupce obce i to, že si poprvé vyzkoušejí komunitní plánování a vtáhnou do rozhodování o podobě místa celou obec. Nadace Via jim k tomu pomůže svou metodickou podporou i penězi, stejně jako výše zmiňovaným dvěma obcím. 

realizátor: obec Chudčice
místo: Chudčice
období realizace: 2019 – 2021
částka podpory: 400 000 Kč

Otevření klášterní zahrady ve Voticích (Středočeský kraj)

Kvalita projektů, které postoupily do finále 12. kola programu Místo, kde žijeme, byla tak vysoká, že se komise rozhodla podpořit jeden projekt navíc, i když v omezené míře. Klášter, který se nalézá v centru obce Votice byl po mnoho generací veřejnosti uzavřen. Členové místního spolku přesvědčili zástupce obce, aby došlo k jeho obnově, a nyní s pomocí Nadace Via zapojí tento spolek širokou veřejnost do plánování, přeměny a znovuotevření klášterní zahrady, která má potenciál stát se centrem pro místní komunitu.

realizátor: Spolek za záchranu Kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích
místo: Votice
období realizace: 2019 – 2021
částka podpory: 70 000 Kč

PROJEKTY Z ROKU 2017
V Krásně proměnili park za kostelem v místo setkávání (Karlovarský kraj)

Místním chyběl ve městě Krásno na Sokolovsku venkovní prostor pro konání malých i velkých akcí, setkávání napříč generacemi a prostor pro relaxaci. Tímto místem se stává městský park s renesanční zvonicí, který si místní citlivě upravili s ohledem na sousední novorománský kostel a bývalý hřbitov. Vzniklo pódium, přírodní herní prvky pro děti, skalka a řada stylových laviček, které si adoptovali místní lidé. Podívejte se na video, ve kterém o projektu mluví jeden z jeho realizátorů Václav Kříž.

realizátor: Mladí občané, z. s.
místo: Krásno, okres Sokolov
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč

V Horním Žďáru se místem k setkávání stává bývalá hasičská nádrž (Královéhradecký kraj)

V obci Horní Žďár na Trutnovsku sice chybělo místo pro setkávání, nechybělo však nadšení pro propojení starousedlíků a nových obyvatel, úcta k historii a hledání moderního, ale zároveň tradičního využití veřejného prostoru na základě společné diskuse. Místní proto společně naplánovali podobu celého prostoru v centru obce a v rámci brigád už jeho část upravili. Uprostřed žďárské staronové návsi stojí stará hasičská nádrž, kterou místní vyčistili od náletů a do budoucna z ní bude multifunkční hřiště i pódium pro kulturní akce. Zajímavostí jsou také barevné prolézačky pro děti vyřezané ze dřeva.

realizátor: Obec Hajnice
místo: Hajnice – místní část Horní Žďár, okres Trutnov
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč

V Olomouci-Řepčíně se sousedé scházejí u vody (Olomoucký kraj)

Projekt navazuje na tradici setkávání olomouckých městských částí Řepčín a Hejčín, kde místní obyvatelé přišli s postupnou zástavbou o všechna místa k tomu určená. Zástupci aktivního spolku upravili plochu parčíku u Mlýnského potoka na bezpečné a přírodní místo, kde se konají kulturní akce. Mezi zajímavosti projektu Sejdeme se u vody patří vodní prvky pro děti nebo motýlí louka. Stromy a rostliny vysázené v parčíku byly také nabízeny k adopci, jejíž výtěžek pokryl náklady na výstavbu. Podívejte se na video, ve kterém o projektu mluví jeden z jeho realizátorů Michael Mencl.

realizátor: Naše Řepčínsko, z.s.
místo: městská část Olomouc-Řepčín
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč

Hasiči zažehli komunitní život v Čepicích (Plzeňský kraj)

Díky aktivnímu Sdružení dobrovolných hasičů se v Čepicích na Klatovsku koná mnoho společenských akcí, do kterých se zapojuje většina obyvatelstva. Na zelené pláni vedle hasičské klubovny se místní rozhodli vytvořit prostor pro sportovní a kulturní vyžití i mimo letní turistickou sezonu. Podařilo se jim vybudovat venkovní altán s ohništěm, na který se při slavnostním otevření všichni hlavní aktéři podepsali, dětské prolézačky i sportoviště. Společná práce na projektu spojila místní obyvatele, kterých na slavnostní otevření přišlo 70, tedy téměř všichni obyvatelé obce.

realizátor: Město Rabí
místo: Čepice, okres Klatovy
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč

Bašť se baví nejen minigolfem (Středočeský kraj)

Obec Bašť se nachází nedaleko hlavního města a během posledních let se velmi rychle rozrostla o novou zástavbu rodinných domů. Největší skupinou obyvatel jsou tudíž děti a mladé rodiny. Aby měli v obci prostor, kde mohou aktivně trávit volný čas, vysázeli místní v parku s dětským hřištěm, restaurací a Centrem pro rodinu Pohoda na kraji obce několik nových stromů a keřů a hlavně vybudovali přírodní minigolfové hřiště, které je v provozu od jara 2019.

realizátor: Bašť se baví, z.s.
místo: Bašť, okres Praha – východ
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč

V Suché Rudné vybudovali altán „U Rakety“ (Moravskoslezský kraj)

V Suché Rudné na Bruntálsku chyběl vhodný prostor pro společenská setkání stálých obyvatel s chataři a chalupáři či odpočívadlo pro turisty a cyklisty, které by mohlo sloužit mimo jiné i dětem. Místní upravili náves „U Rakety“, pojmenovanou podle zmenšené kopie pomníku prvního letu družice do vesmíru. Na travnaté ploše vedle pomníku vybudovali nový altán s ohništěm a obnovili historickou pumpu. Moderní podobu získala také autobusová zastávka.

realizátor: Obec Světlá Hora
místo: místní část Suchá Rudná, okres Bruntál
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč

V Josefově se sousedé setkávají u přírodního amfiteátru (Karlovarský kraj)

V obci Josefov na Sokolovsku není pošta, prodejna, škola, sportovní hřiště ani jiný prostor k setkávání občanů. Jediné místo, kde se mohou lidé setkávat, je plocha za obecním úřadem v centru obce. Na této ploše vznikl přírodní amfiteátr s letním kinem, altán, herní prvky, ohniště či hmyzí dům. Bude tu stát také nová budova komunitního centra. Projekt pomohl nejen toto místo upravit, ale i také propojil starousedlíky, novousedlíky a lidi napříč generacemi. Podívejte se na video, ve kterém o projektu mluví jedna z jeho realizátorek Martina Vavřínová.

realizátor: Obec Josefov
místo: Josefov, okres Sokolov
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč

Molo kolem ořešáku na návsi v Olšovci láká k posezení (Olomoucký kraj)

V centru obce Olšovec na Přerovsku chybělo místo, kde by se místní mohli setkávat a společně trávit volný čas. Obnova části návsi měla za cíl nejen oživit centrum obce, ale spojit místní obyvatele i spolky. Na návsi vzniklo nové posezení pod stromy, obklopené pestrou skladbou okrasných keřů a květin. Jde o jakési „molo“ kolem vzrostlého ořešáku, dominanty celé návsi. Jeho zajímavostí je, že je poskládáno do tvaru české vlajky. Pro děti byly instalovány vodní hrátky, například napouštěcí vana se špuntem z dílny místního stolaře.

realizátor: Obec Olšovec
místo: Olšovec, okres Přerov
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč