Místo kde žijeme

Podporujeme aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé více zajímali o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, navzájem si důvěřovali, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině.

Děkujeme za vaši chuť měnit s námi věci k lepšímu. Nyní aktualizujeme web programu a všechny formuláře pro rok 2024. Těšíme se na vaše nápady, budeme je přijímat opět v lednu!

Pro více informací o otevřených programech sledujte naše sociální sítě nebo odebírejte náš newsletter

Děkujeme a přejeme krásný Advent,
 tým Nadace Via

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME

Postavte nebo vylepšete místo k setkávání

Příklady: Vybudování venkovních nebo vnitřních míst pro společná setkávání se sousedy a sousedkami, vznik komunitních center, komunitních zahrad či sdílených dílen, ohnišť, altánů apod.

Pečujte společně o krajinu a životní prostředí

Příklady: Sousedská výsadba alejí, společná obnova remízků, tvorba tůní, čištění studánek, ošetření stromů, kosení luk, komunitní chov včel a další možná opatření ke zlepšení krajiny kolem nás

Potkejte své sousedy a sousedky

Příklady: Pořádání sousedských setkávání a slavností; pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní lidé, komentované procházky

Uspořádejte komunitní benefiční akci

Příklady: Podpora místní organizace nebo jednotlivce. Podmínkou udělení podpory je, aby benefice měla komunitní přesah – týkala se místa, ve kterém žijete a jeho obyvatel a byla do ní zapojena veřejnost.

Starejte se o místo, kde žijete

Příklady: Obnova drobných památek svépomocí, mapování historie a oživování místních zapomenutých tradic, úklid ve veřejném prostoru, úprava zanedbaných míst, revitalizace parků, naučné stezky a informační tabule apod.

Plánujte společně

Příklady: Společná plánování úprav v obci, veřejné ankety, besedy a konzultace s odborníky a odbornicemi (např. ohledně rozvoje komunitní energetiky v obci), pořízení studií nebo odborných podkladů pro vaše komunitní aktivity apod.

Zapojte se do rozhodovacích procesů, bojujte za veřejný zájem

Příklady: Řešíte ve svém okolí akutní problém a potřebujete odbornou pomoc? Žádat si můžete na plánování a organizaci informačních kampaní k vaší kauze, na odborné posudky, poradenství a konzultace, petiční akce, organizaci místních referend, právní služby, náklady spojené se soudními spory a další. 

Ať už budete žádat na cokoli z výše uvedeného, myslete na to, že projekt by měl:

  • přispět ke zlepšení místních vztahů mezi sousedy a sousedkami (starousedlíky i přistěhovalci);
  • zvýšit důvěru mezi místními;
  • zlepšit kvalitu života lidí ve vaší obci, městě;
  • být v souladu s životním prostředím.

Svůj nápad od začátku plánujte s dalšími lidmi ve vašem okolí a vaši místní komunitu zapojujte do všech fází projektu. Podporujeme pouze projekty, které mají lokální a nekomerční charakter.

MÁTE NÁPAD, KTERÝ CHCETE PŘIHLÁSIT?

Nebo si nejste jistí, že váš nápad zapadá? Vyplňte náš krátký dotazník a my se vám ozveme.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU?

Oprávněnými žadateli jsou neformální skupiny alespoň tří lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod. Pokud je projekt zaměřený na lepší zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a plánování veřejného prostoru, může být žadatelem i obec do 5000 obyvatel. 

KDY JE MOŽNÉ ŽÁDAT O PODPORU?

Program je vyhlášen po celý rok do vyčerpání finančních prostředků, neexistují žádné uzávěrky. Umíme vás podpořit v různých fázích projektu, např. už ve chvíli, kdy byste chtěli ověřit, jestli bude mít váš nápad u lidí odezvu, nebo byste jej rádi lépe připravili s nějakým odborníkem. Vstupní dotazník vyplňte, pokud už máte projekt vymyšlený a naplánovaný, ale klidně už tehdy, kdy máte pouze první nápad. Ozvěte se i v případě, že chcete do vašeho probíhajícího projektu zapojit lidi formou dárcovské kampaně, a chtěli byste od nás získat zdvojnásobení výtěžku. 

TYPY PODPORY

Nabízíme podporu přímo na míru vašim nápadům.

Granty na sousedské aktivity a podporu komunitního života až do výše 100 000 Kč. Téma vašeho projektu může být libovolné, můžete se inspirovat třeba příklady uvedenými výše. O grant na sousedské aktivity a podporu komunitního života až do výše 100 000 Kč můžete požádat také v programu Dokážeme víc s Českou spořitelnou. Podmínkou je aktivní zapojení alespoň jednoho zaměstnance České spořitelny do projektu.

Malé granty do 20 000 Kč na menší sousedské aktivity. Nemusí jít nutně o ucelený dlouhodobý projekt, ale například také o činnosti potřebné k nastartování většího záměru nebo o akci, propojující sousedy a sousedky, kteří by se jinak nepotkali. 

Rychlý grant na obranu veřejného zájmu ve vaší komunitě až do výše 40 000 Kč. O ten můžete žádat v případě, že vám jde o rychlé zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a zahájení diskuse o palčivých tématech veřejného zájmu v lokálních kauzách.  

Zřízení kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobení vybrané částky až do výše 20 000 Kč. Pokud jste získali některý z výše uvedených typů podpory, máte na zřízení kampaně automaticky nárok. O tuto možnost ale můžete požádat také samostatně, bez ohledu na to, zda vám běží podpořený projekt z našeho programu. Dárcovská kampaň vám pomůže získat další zdroje, ale také ověřit, zda má váš nápad podporu místních lidí.

Kromě finanční podpory nabízíme také účast na našich vzdělávácích seminářích a síťovacích setkáních. Každý podpořený projekt má také nárok na 5 hodin odborných konzultací k tématům, která se váží k danému projektu.

Komunitní akademie Proteus Máte zájem přistoupit ke svému vzdělávání komplexně? Přihlaste se do naší komunitní akademie a osvojte si důležité znalosti a praktické dovednosti, potřebné pro rozvoj vaší komunity.

Velké granty do 500 000 Kč, vyhlašované ve spolupráci s Českou spořitelnou v programu Dokážeme víc. Dvouletý program na proměnu veřejných míst a přírodních ploch, které budou v budoucnu sloužit komunitnímu životu. Podmínkou je zapojení obce a plánování se zapojením veřejnosti. Podpořené projekty získají možnost zřízení kampaně na Darujme.cz se zdvojnásobením vybrané částky až do 50 000 Kč. 

Na startovní čáře –⁠ granty do 20 000 Kč na podporu dobrých sousedství v místech ohrožených sociálním vyloučením.  

O podpoře projektů rozhoduje hodnoticí komise na základě kritérií pro jednotlivé typy podpory.

Za finanční podporu děkujeme

Hana a Dalimil Dvořákovi

the hamer foundation

martin kulík

Ondřej Bartoš

TK BOOKS, S.R.O.
a
těhotnej kuchař

LUKÁŠ sCHIRL

vĚRA vÝTVAROVÁ

A dalšíM

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI