Z Ukrajiny mezi nás

Od 2. ledna 2024 spouštíme navazující výzvu v programu Z Ukrajiny mezi nás s novým zacílením podpory.

Z Ukrajiny mezi nás: Nová práce v nové zemi

Zaměření programu jsme ve spolupráci s naším partnerem, společností Seznam.cz, posunuli z podpory různorodých sousedských aktivit pomáhajících začleňování válečných uprchlíků z Ukrajiny do roviny, která se ukazuje jako klíčová pro jejich další život a praktické fungování v nové zemi: Zvyšování kompetencí, které jim zajistí lepší šance na trhu práce v České republice. 

Pro již podpořené v minulém období připomínáme, že podmínkou nové žádosti je odevzdaná a námi schválená závěrečná zpráva z předchozího projektu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Výše možné podpory: od 30 000 do 150 000 Kč 

Realizační období: minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců.   

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Neformální skupiny osob (skupina min. 3 osob) 
 • Neziskové organizace a spolky 
 • Příspěvkové organizace realizující aktivity pro ukrajinské příchozí nad rámec své obvyklé agendy (včetně vzdělávacích zařízení, rodinných a komunitních center, školních zařízení, knihoven, atd.)  
 • Obce do 3000 obyvatel  

CÍL PROJEKTU

Váš projekt musí splňovat hlavní cíl této výzvy:

Podpořit ukrajinské uprchlíky žijící v ČR v jejich šancích na uplatnění na trhu práce. Skrze zapojení různých lokálních skupin a aktérů pomoci zvýšit jejich odborné kvalifikace.

Příkladem mohou být tyto aktivity:

  • Karierní poradenství/koučing/mentoring
  • Kurzy pracovně-právní problematiky a základní orientace v zákoníku práce 
  • Profesní kurzy českého jazyka, včetně kurzů pro konkrétní skupinu (pracovníci ve zdravotnictví, školství apod.) 
  • Rekvalifikační programy (např. pro pracovníky v IT) 
  • Konzultace a cílená podpora při uznávání zahraničních diplomů 
  • Job kluby, job fairs, pracovní stáže a profesní “buddy” programy 
  • Psychologická podpora, vázaná na podporu karierního rozvoje 
  • A jiné… 

Očekáváme přímé zapojení žadatelů do realizace samotných aktivit dle potřeb konkrétní cílové skupiny. To znamená, že nepodpoříme projekty, které budou žádat POUZE uhrazení externích kurzů a služeb, případně chtít z grantu POUZE financovat mzdové nebo vzdělávací náklady na své ukrajinské zaměstnance.

CÍLOVÁ SKUPINA

Ukrajinští občané, kteří k nám přišli v souvislosti s válečným konfliktem, držitelé dočasné ochrany v ČR. Cílíme na uprchlíky a uprchlice v aktivním věku, kteří mají primární zájem v ČR dlouhodobě žít a pracovat.  

Jedná se o osoby, které mají zájem najít práci na úrovni své původní odborné kvalifikace nebo předchozího zaměstnání v zemi původu, v čemž jim brání nedostatek orientace v místních podmínkách, případně potřebná jazyková úroveň. Jedná se nám i o zvlášť ohroženou skupinu mladých uprchlíků, kteří na trh práce vstupují vůbec poprvé a k již uvedeným překážkám jim navíc často chybí i sebedůvěra, pracovní návyky a zkušenosti. 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Každý projekt posuzuje hodnotící komise, která se zaměřuje zejména na tato kritéria:

 1. Hlavní i vedlejší aktivity projektu vedou k naplnění cíle programu, kterým je zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce cílové skupiny, tj. zvýšení jejich odborného vzdělání a obecné informovanosti o tom, jak trh práce v ČR funguje a jak na něm uspět 
 2. Analýza potřeb potenciálních účastníků aktivit – projekt počítá s úzkou spoluprací s cílovou skupinou při přípravě i v průběhu realizace projektu, aby byl zajištěn maximální dopad vybraných aktivit dle konkrétních zjištění ohledně potřeb účastníků    
 3. Lokálnost – projekt je realizovaný na místní úrovni, tedy v působišti žadatele  
 4. Udržitelnost – projekt má jasnou vizi a obsahuje aktivity, které budou mít dlouhodobý pozitivní vliv na cílovou skupinu; žadatel má zároveň představu o dalším postupu (po ukončení finanční podpory) 

HARMONOGRAM

2. 1. Spuštění výzvy, následně konzultace projektových záměrů a příjem přihlášek  

31.1. Uzavření příjmu přihlášek

(přihlášky podané „na poslední chvíli“ nebude již možno upravovat a mohou být vyřazeny i na základě formálních nedostatků)

V období 27. 2. Zasedání hodnoticí komise  

V období 28. 2. – 1. 3. Informování o podpoře/nepodpoře projektů  

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Materiální náklady na realizaci vzdělávacích akcí a dalších aktivit; 
 • Lektorné a honoráře za realizaci aktivit nad rámec dobrovolnické podpory; 
 • Propagační, výukové a osvětové materiály; 
 • Doprava účastníků na aktivity (ve formě příspěvku, nikoli 100 % nákladu); 
 • Základní vybavení prostor pro realizaci aktivit (neinvestičního charakteru); 
 • Pronájem a jiné provozní náklady (např. příspěvek na energie), max. do výše 20 % celkové žádané částky; 
 • Koordinace aktivit a osobní náklady spjaté s realizací projektu (nad rámec běžné náplně činnosti organizace a dobrovolnické práce); 
 • Další náklady potřebné pro realizaci projektu (v případě, že si nejste jejich oprávněností jistí, kontaktujte nás); 

NA CO NENÍ MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Ubytování, vybavení prostor pro bydlení;  
 • Potraviny a občerstvení;  
 • Pohonné hmoty. 

DALŠÍ KROKY

 1. Vyplňte a zašlete nám přihlášku do programu. Doporučujeme se s námi spojit a svoji žádost předem konzultovat (napište nám na ukrajina@nadacevia.cz nebo zavolejte Anně Pedretti na 737 420 288).  
 2. Nejpozději na začátku března dostanete informaci o výsledku. 
 3. V případě schválení vám elektronicky zašleme smlouvu o nadačním příspěvku k podpisu. Do 10 dnů od podpisu obdržíte prostředky k realizaci vašich plánů. 
 4. Po ukončení projektu se vás zeptáme (v takzvané závěrečné zprávě), jak se vám ve vašich aktivitách dařilo. 

HLEDÁTE INSPIRACI?

Rádi byste se do pomoci také zapojili, ale nemáte nápad jak? Zkuste načerpat inspiraci v našich podpořených projektech nebo si přečtěte článek na našem blogu.

NAŠI PARTNEŘI

Za možnost realizovat další kolo grantové výzvy děkujeme společnosti Seznam.cz.