Časté otázky

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Kdo je Nadace Via?

Jsme nezávislá nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii v Česku. Podporujeme lidi, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Nabízíme grantové programy pro aktivní děti i dospělé a provozujeme platformu pro online dárcovství. Prostředky na svoji činnost nečerpáme ze státních zdrojů, ale výhradně od soukromých dárců. Za více než 25 let existence jsme podpořili na 6 000 projektů v pětině všech obcí Česka. Přes 400 milionů Kč jsme investovali do komunitních a filantropických projektů a iniciativ lidí s dobrými nápady a více než půl miliardy jsme zprostředkovali stovkám neziskových organizací díky Darujme.cz.

Kolik projektů můžete v grantovém kole přihlásit?

V jednom roce můžete přihlásit pouze jeden projekt. V případě, že byste měli zájem se zúčastnit programu i v následujícím roce, tak to je určitě možné, ale při hodnocení budeme klást důraz na výsledky prvního roku i rozvoj vašeho projektu.

Již jsem získal grant od Nadace Via, mohu se přihlásit i do grantových výzev vypsaných v rámci Fondu Kaufland?

Grantisté Nadace Via se do výzvy mohou přihlásit pouze v případě, že již mají/budou mít ukončené čerpání stávajícího grantu a zkontrolovanou závěrečnou zprávu včetně vyúčtování. Souběh více grantů není možný. Výjimkou je program Dobro-druzi pro děti, studenty a studentky

O kolik peněz můžete žádat?

Jeden projekt může být podpořen maximální částkou 100 000 Kč.

Na co můžete žádat?

Můžete žádat na materiální náklady projektu včetně občerstvení na akce, služby (odměny pro lektory či honoráře pro vystupující) i osobní náklady (odměna koordinátorům může být maximálně do výše 10 % žádané částky). Z grantu není možné čerpat finance na alkohol či benzín a není možné využívat finance ke zhodnocování soukromého majetku. V případě, že si nevíte ohledně nákladů rady, tak svůj dotaz zkonzultujte s týmem Nadace Via na emailové adrese kaufland@nadacevia.cz.

Jak dlouhou dobu budete mít na realizaci vašeho nápadu?

V programu Milion pro … na realizaci vašeho nápadu budete mít rok. V případě programu na podporu komunitních zahrad do konce daného roku.

Kdo rozhodne o podpoře/nepodpoře vašeho nápadu?

O podpoře/nepodpoře projektu bude na základě dodaných podkladů (přihláška, rozpočet) rozhodovat komise složená ze zástupců Kauflandu, odborníků Nadace Via a lokálního experta na komunitní projekty. Komise se bude opírat o tato kritéria:

  • realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedství
  • projekt je určen pro různé cílové skupiny (není zaměřen úzce jen na děti, seniory atp.)
  • projekt má potenciál na pozitivní dopad v komunitě
  • z popisu projektu plyne jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě
  • v projektu je jasně popsáno, čeho a jakými prostředky chtějí realizátoři výsledku dosáhnout
  • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit, je realistický, přiměřený a hospodárný

Co vás čeká v případě získání podpory?

  • Ve chvíli, kdy komise rozhodne o podpoře/nepodpoře vašeho projektu se s vámi spojí pracovníci Nadace Via
  • podepíší s vámi grantovou smlouvu a zašlou grant na váš účet
  • nabídnou vám možnost vzdělávacích seminářů a pozvou vás na síťovací setkání s námi a dalšími podpořenými
  • na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu vašeho projektu včetně finančního vyúčtování grantu.

Jsou setkání a semináře povinné?

Účast na síťovacím setkání se stává pro grantisty podpořené od grantové výzvy Milion pro Olomouc (2022) povinné. Účast na seminářích je dobrovolná. Podstatou programu není pouze finanční podpora, ale i vzájemné propojení s dalšími aktivními lidmi a čerpání inspirace, které mohou pomoci rozvoji a udržitelnosti vašeho projektu.

Můžete dostat menší grant, než o jaký jste žádali?

Ano. Hodnoticí komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování vašeho nápadu, pokud některé položky považuje za neodůvodněné. Je pak na vás, zda grant za takových podmínek přijmete či nikoliv.

Můžete dát celý rozpočet grantu na jednu položku?

Přihlášky posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Platí ale, že celý grant by neměl jít na jednorázový nákup vybavení či náklady spojené s rekonstrukcí (stavební materiál, služby řemeslníků atd.). Vždy je dobré projekt naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit široká komunita a spolupodílet se tak na budování dobrovolnickými brigádami. Dobrovolnickou pomoc v žádosti určitě zmiňte.

Je povinné spolufinancování projektu?

Ne. Spolufinancování není povinné, je možné žádat až o 100 % celkových nákladů. Nicméně je vždy vhodné zajistit podporu projektu i z místních zdrojů. K jejich využití přihlíží i hodnoticí komise.

Kdo může být majitelem dotčeného objektu/pozemku, kterého se týká projekt?

Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce (žadatel musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu) nebo žádající neziskové/příspěvkové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje).