Živá komunita

Program Živá Komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině. Naším cílem je ŽIVÁ KOMUNITA.

KOMUNITNÍ GRANTY

Péče o sousedské vztahy a krajinu

Prostřednictvím komunitních grantů podporujeme projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posilující jejich soběstačnost, zvyšující kvalitu veřejného prostoru a obnovu přirozeného stavu krajiny. Projekty musí mít lokální a nekomerční charakter.

Maximální žádaná částka: 100 000 Kč

Typy podporovaných aktivit:

 • pořádání sousedských setkávání a slavností
 • vytváření venkovních i vnitřních míst k setkávání
 • vznik komunitních center, komunitních zahrad či komunitních dílen
 • úprava zanedbaných míst ve vašem okolí či revitalizace parků
 • obnova drobných památek svépomocí, mapování místní historie a oživování lokálních tradic
 • výsadba alejí, čištění studánek, obnova remízků, tvorba tůní a další komunitně realizované aktivity vedoucí k obnově přirozeného stavu krajiny
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita
 • realizace setkání a aktivity podporující zapojování místních na lokálním dění
RYCHLÉ GRANTY

Hájení veřejného zájmu v komunitách

Rychlými granty podporujeme projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách.

Maximální žádaná částka: 40 000 Kč

Typy podporovaných aktivit:

 • plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
 • ochrana stávajících alejí a dalších krajinných prvků před zničením
 • odborné posudky
 • poradenství a konzultace
 • petiční akce
 • organizace místních referend
 • právní služby
 • náklady spojené se soudními spory a další.

Více o RYCHLÝCH GRANTECH

CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM?

 • peněžní příspěvek ve formě grantu (Komunitní granty až 100 000 Kč, Rychlé granty až 40 000 Kč)

 • možnost získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz včetně bonusového finančního příspěvku až do výše 20 000 Kč 

 • možnost využít expertní konzultace

 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů

 • inspirativní setkávání se zástupci dalších podpořených projektů

KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT?

 • skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují

 • neziskové organizace založené především na dobrovolnické práci

CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?

 • zkonzultovat s námi váš záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku

 • po konzultaci a schválení záměru z naší strany vyplnit a odeslat přihlášku do programu, kterou od nás dostanete

 • počkat, až se vám ozveme s výsledkem jednání hodnoticí komise, která zasedá průběžně během celého roku až do vyčerpání finančních prostředků

AKTUÁLNÍ INFORMACE

V současné chvíli je možné se hlásit do programu Dokážeme víc s Českou spořitelnou s výhledem na možnou podporu v příštím roce.

Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery? Ne. Nejdříve musíte vyplnit vstupní dotazník. Následně se vám ozveme, zda projekt splňuje parametry programu. Bez této konzultace není možné zaslat přihlášku do programu.

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky? Uzávěrka je průběžná, tzn. přihlášky lze podávat do té doby, než se vyčerpá roční rozpočet programu Živá komunita.

Kolikrát mohu být v programu podpořen/a? Vy i váš projekt může být podpořen opakovaně, ale z přihlášky musí být zřejmý rozvoj váš i vašich aktivit. Cílem programu je naučit samostatnosti a nezávislosti na finanční podpoře zvenčí. Nepodpoříme tedy někoho žádajícího znovu o grant bez viditelných výsledků předchozího projektu.

Kolikrát se do programu Živá komunita mohu hlásit? Přihlášku do programu můžete podávat opakovaně, vždy však až v momentě, kdy máte uzavřený předchozí grant od Nadace Via. Pakliže vás hodnoticí komise z nějakého důvodů nepodpořila, tak můžete projekt na základě doporučení přepracovat a podat znovu.

Můžu dostat menší grant, než o jaký jsem žádal/a? Ano. Hodnoticí komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování projektu, pokud některé položky považuje za neodůvodněné. Zároveň může komise rozhodnout pouze o podpoře projektu formou zřízení kampaně na Darujme.cz, kdy vám výtěžek zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Je pak na vás, zda grant za takových podmínek přijmete či nikoliv.

Kdo může být majitelem dotčeného objektu/pozemku, kterého se týká projekt? Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce (žadatel musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu) nebo žádající neziskové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje). V případě projektů zaměřujících se na obnovu přirozeného stavu krajiny je možné proměny realizovat i na soukromém pozemku (např. tůně či remízky)

Můžu dát celý rozpočet grantu na jednu položku? Přihlášky posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Platí ale, že celý grant by neměl jít na jednorázový nákup vybavení či náklady spojené s rekonstrukcí (stavební materiál, služby řemeslníků atd.). Vždy je dobré projekt naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit široká komunita a spolupodílet se tak na budování dobrovolnickými brigádami. Dobrovolnickou pomoc v žádosti určitě vyčíslete.

Od kdy do kdy si můžu z grantu proplácet náklady na projekt? Proplácet lze náklady vzniklé pouze v tzv. realizačním období. Začátek realizačního období může začínat v den podání přihlášky, ale i později. Realizační období musí být ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode dne jeho začátku.

Které setkání a semináře jsou povinné? Co když se nemohu zúčastnit? Účast na síťovacím setkání je pro grantisty povinná. Podstatou programu Živá komunita není pouze finanční podpora, ale i vzájemné propojení s dalšími aktivními lidmi, neboť to vnímáme jako důležitou součást procesu a celkového rozvoje a udržitelnosti vašeho projektu. Vzdělávací semináře jsou nepovinné, ale doporučujeme se přihlásit.

Vzdělávací semináře a služby expertů si musím zaplatit? Ne. Vzdělávání je součást podpory. Každý projekt může absolvovat libovolný počet seminářů a až 5 hodin bezplatných konzultací s expertem na téma, které si zvolí.

Je povinné spolufinancování projektu? Ne. Spolufinancování není povinné, je možné žádat až o 100 % celkových nákladů. Nicméně je vždy vhodné zajistit podporu projektu i z místních zdrojů. K jejich využití přihlíží i hodnoticí komise.

Co si mám představit pod možností založit si fundraisingovou kampaň na Darujme.czVšem projektům v rámci programu Živá komunita nabízíme založení dárcovské kampaně prostřednictvím portálu Darujme.cz. Její pomocí můžete motivovat lokální dárce – firmy i jednotlivce, aby vám zaslali finanční dar na podporu vašich aktivit. Peníze, které tímto způsobem získáte, zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč. Tuto kampaň lze založit kdykoliv během realizace projektu, nejpozději však měsíc před jeho koncem. V den ukončení projektu bude uzavřena i kampaň. Tímto je možné získat další finance na projekt, s kterými lze naložit dle libosti (tzn. nevyúčtováváte nám jejich použití).

Co vás čeká v případě získání podpory?

 • podepíšeme s vámi grantovou smlouvu a zašleme grant na váš účet

 • nabídneme vám možnost vzdělávacích seminářů a konzultací s experty

 • pozveme vás na síťovací setkání s námi a dalšími podpořenými

 • budete moci s naší pomocí založit dárcovskou výzvu na Darujme.cz, jejíž výtěžek Vám zdvojnásobíme až do 20 000 Kč

 • když nám to časové kapacity dovolí, tak vás přijedeme navštívit a podíváme se na výsledky vaší práce

 • na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu vašeho projektu včetně finančního vyúčtování grantu

Sledujte nás na Facebooku

Za finanční podporu děkujeme

Hana a Dalimil Dvořákovi

the hamer foundation

martin kulík

Ondřej Bartoš

TK BOOKS, S.R.O.
a
těhotnej kuchař

LUKÁŠ sCHIRL

vĚRA vÝTVAROVÁ

A dalšíM

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI